نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی سربرزه، مصطفی بررسی تنوع ژنتیکی و انتخاب لاین‌های خالص گندم دوروم با خصوصیات زراعی مطلوب با استفاده از شاخص SIIG [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • آقاعلیخانی، مجید بررسی محلول‌پاشی پتاسیم سیلیکات، کلسیم کلراید و نانوسیلیس بر عملکرد، اجزای عملکرد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و پرولین ذرت شیرین تحت رژیم‌های آبیاری [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • آلبوغبیش، مهین اثر محلول‎پاشی اسیدهیومیک و اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم (Sorghum bicolor L.) در سطوح مختلف آبیاری [دوره 53، شماره 1، 1401]

ا

 • ابراهیمی، هاشم تأثیر برخی محرک‎های رشدی و مقادیر مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • احمدی، علی بررسی تأثیر محلول‌پاشی جیبرلیک‌اسید بر قدرت منبع و ذخیره سازی ساقه ارقام گندم [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • احمدی لاهیجانی، محمد جواد بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ‌زدگی [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • اسماعیلیان، یاسر اثر محلول‎پاشی اسیدهیومیک و اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم (Sorghum bicolor L.) در سطوح مختلف آبیاری [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • ایلکایی، محمد نبی تأثیر برخی محرک‎های رشدی و مقادیر مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • امیری، محمد بهزاد اثر محلول‎پاشی اسیدهیومیک و اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم (Sorghum bicolor L.) در سطوح مختلف آبیاری [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • اویسی، مصطفی کارایی دُزهای علف‌کش در کنترل علف‌های‌هرز گندم تحت تأثیر دما و رطوبت محیطی مزرعه [دوره 53، شماره 1، 1401]

ب

 • باغستانی، محمد علی کارایی دُزهای علف‌کش در کنترل علف‌های‌هرز گندم تحت تأثیر دما و رطوبت محیطی مزرعه [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • باقری، احد کارآمدی ژن‌های مقاومت به بیماری ساق سیاه (Leptosphaeria maculans) انتقال یافته از نخود فرنگی (Pisum sativum) به کلزا (Brassica napus) [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • بصیرت، مجید تأثیر برخی محرک‎های رشدی و مقادیر مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 53، شماره 1، 1401]

پ

 • پاک نژاد، فرزاد تأثیر برخی محرک‎های رشدی و مقادیر مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 53، شماره 1، 1401]

ت

 • توکلی، افشین تاثیر کاربرد سیتوکنین بر فتوسنتز، تبادلات گازی و محتوی کلروفیل گلرنگ در شرایط تنش خشکی [دوره 53، شماره 1، 1401]

ح

 • حیدرزاده، علی بررسی محلول‌پاشی پتاسیم سیلیکات، کلسیم کلراید و نانوسیلیس بر عملکرد، اجزای عملکرد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و پرولین ذرت شیرین تحت رژیم‌های آبیاری [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • حسیبی، پیمان ارزیابی مورفولوژیک و بیوشیمیایی لاین های دابل هاپلوئید گیاه روغنی- داروئی کاملینا در شرایط اهواز. [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • حسن فرد، علیرضا بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ‌زدگی [دوره 53، شماره 1، 1401]

د

 • داداشی، محمدرضا تاثیر مقدار نیتروژن و زمان آبیاری تکمیلی بر عملکرد و صفات اگرومورفولوژیک گندم بهاره [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • دریکوند، طاهره بررسی محلول‌پاشی پتاسیم سیلیکات، کلسیم کلراید و نانوسیلیس بر عملکرد، اجزای عملکرد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و پرولین ذرت شیرین تحت رژیم‌های آبیاری [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • درویشی، داود بررسی تغییرات عملکرد و کیفیت دانه ارقام کینوا تحت تاثیر تاریخ کشت و تراکم بوته در منطقه جوپار کرمان [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • دستفال، منوچهر بررسی تنوع ژنتیکی و انتخاب لاین‌های خالص گندم دوروم با خصوصیات زراعی مطلوب با استفاده از شاخص SIIG [دوره 53، شماره 1، 1401]

ر

 • رفیعی، مسعود سنجش محتوای عناصر غذایی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر ازتوباکتر و آبیاری [دوره 53، شماره 1، 1401]

ز

 • زالی، حسن بررسی تنوع ژنتیکی و انتخاب لاین‌های خالص گندم دوروم با خصوصیات زراعی مطلوب با استفاده از شاخص SIIG [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • زینالی خانقاه، حسن کارآمدی ژن‌های مقاومت به بیماری ساق سیاه (Leptosphaeria maculans) انتقال یافته از نخود فرنگی (Pisum sativum) به کلزا (Brassica napus) [دوره 53، شماره 1، 1401]

س

 • سیادت، عطااله سنجش محتوای عناصر غذایی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر ازتوباکتر و آبیاری [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • سلطانی، افشین تاثیر مقدار نیتروژن و زمان آبیاری تکمیلی بر عملکرد و صفات اگرومورفولوژیک گندم بهاره [دوره 53، شماره 1، 1401]

ط

 • طهرانی، محمدمهدی تأثیر برخی محرک‎های رشدی و مقادیر مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 53، شماره 1، 1401]

ع

 • عباسی، علیرضا کارآمدی ژن‌های مقاومت به بیماری ساق سیاه (Leptosphaeria maculans) انتقال یافته از نخود فرنگی (Pisum sativum) به کلزا (Brassica napus) [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • عباسی، علیرضا بررسی تأثیر محلول‌پاشی جیبرلیک‌اسید بر قدرت منبع و ذخیره سازی ساقه ارقام گندم [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • عجم نوروزی، حسین تاثیر مقدار نیتروژن و زمان آبیاری تکمیلی بر عملکرد و صفات اگرومورفولوژیک گندم بهاره [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • علیزاده، حسن کارایی دُزهای علف‌کش در کنترل علف‌های‌هرز گندم تحت تأثیر دما و رطوبت محیطی مزرعه [دوره 53، شماره 1، 1401]

غ

 • غلامی، مسعود سنجش محتوای عناصر غذایی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر ازتوباکتر و آبیاری [دوره 53، شماره 1، 1401]

ق

 • قسام، محمدامین کارایی دُزهای علف‌کش در کنترل علف‌های‌هرز گندم تحت تأثیر دما و رطوبت محیطی مزرعه [دوره 53، شماره 1، 1401]

ک

 • کاردگر، ویدا بررسی تأثیر محلول‌پاشی جیبرلیک‌اسید بر قدرت منبع و ذخیره سازی ساقه ارقام گندم [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • کهریزی، دانیال ارزیابی مورفولوژیک و بیوشیمیایی لاین های دابل هاپلوئید گیاه روغنی- داروئی کاملینا در شرایط اهواز. [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • کوچک زاده، احمد سنجش محتوای عناصر غذایی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر ازتوباکتر و آبیاری [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • کوهی، نادر بررسی تغییرات عملکرد و کیفیت دانه ارقام کینوا تحت تاثیر تاریخ کشت و تراکم بوته در منطقه جوپار کرمان [دوره 53، شماره 1، 1401]

گ

 • گلچین، لیلی تاثیر کاربرد سیتوکنین بر فتوسنتز، تبادلات گازی و محتوی کلروفیل گلرنگ در شرایط تنش خشکی [دوره 53، شماره 1، 1401]

م

 • محسنی فرد، احسان تاثیر کاربرد سیتوکنین بر فتوسنتز، تبادلات گازی و محتوی کلروفیل گلرنگ در شرایط تنش خشکی [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • محمدی، ولی اله کارآمدی ژن‌های مقاومت به بیماری ساق سیاه (Leptosphaeria maculans) انتقال یافته از نخود فرنگی (Pisum sativum) به کلزا (Brassica napus) [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد بررسی محلول‌پاشی پتاسیم سیلیکات، کلسیم کلراید و نانوسیلیس بر عملکرد، اجزای عملکرد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و پرولین ذرت شیرین تحت رژیم‌های آبیاری [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا سنجش محتوای عناصر غذایی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر ازتوباکتر و آبیاری [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • میرمیران، سیده محبوبه بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ‌زدگی [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • مفاخر، الهه ارزیابی مورفولوژیک و بیوشیمیایی لاین های دابل هاپلوئید گیاه روغنی- داروئی کاملینا در شرایط اهواز. [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • مهدی خانلو، خسرو ارزیابی مورفولوژیک و بیوشیمیایی لاین های دابل هاپلوئید گیاه روغنی- داروئی کاملینا در شرایط اهواز. [دوره 53، شماره 1، 1401]

ن

 • نباتی، جعفر بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ‌زدگی [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • نجفی نژاد، حمید بررسی تغییرات عملکرد و کیفیت دانه ارقام کینوا تحت تاثیر تاریخ کشت و تراکم بوته در منطقه جوپار کرمان [دوره 53، شماره 1، 1401]
 • نظامی، احمد بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ‌زدگی [دوره 53، شماره 1، 1401]

و

 • وزیری، حسین تاثیر مقدار نیتروژن و زمان آبیاری تکمیلی بر عملکرد و صفات اگرومورفولوژیک گندم بهاره [دوره 53، شماره 1، 1401]

ی

 • یاراحمدی، سعید تاثیر مقدار نیتروژن و زمان آبیاری تکمیلی بر عملکرد و صفات اگرومورفولوژیک گندم بهاره [دوره 53، شماره 1، 1401]