تاثیر کاربرد سیتوکنین بر فتوسنتز، تبادلات گازی و محتوی کلروفیل گلرنگ در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشگاه زنجان

3 استادیار دانشگاه زنجان

10.22059/ijfcs.2021.314382.654777

چکیده

به منظور مطالعه امکان کاربرد سیتوکنین بر بهبود فتوسنتز، تبادلات گازی و محتوی کلروفیل گلرنگ، پژوهشی به‌صورت طرح اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهارتکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان-ایران، در سال‌ زراعی 1398-1397 اجرا شد. در این پژوهش سطوح آبیاری شامل آبیاری مطلوب و تنش خشکی در کرت‌های اصلی قرارگرفت و ارقام گلرنگ شامل ارقام سینا، فرامان، پرنیان، گلدشت و محلی اصفهان و سه سطح سیتوکنین شامل عدم مصرف (شاهد)، 50 و 75 میکرومولار به‌صورت فاکتوریل در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. در مرحله‌ی گلدهی، تنش خشکی اعمال شد و هم‌زمان با اعمال تنش خشکی بوته‌های گلرنگ با سیتوکنین با غلظت‌های گفته شده محلول‌پاشی شدند. نتایج نشان داد که اعمال تنش خشکی برغلظت co2زیر روزنه‌ای، میزان تعرق، هدایت روزنه‌ای،سرعت فتوسنتز،کارایی کربوکسیلاسیون، کارایی مصرف آب فتوسنتزی، محتوی کلروفیل و عملکرد دانه تاثیر منفی داشت.کاربرد سیتوکنین باعث به حداقل رساندن اثرات منفی تنش خشکی و افزایش در صفات فوق گردید. بالاترین عملکرد دانه با کاربرد غلظت 75 میکرومولار سیتوکنین (08/3466 کیلوگرم در هکتار) با افزایش 29 درصدی عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد به دست آمد. بنابراین کاربرد سیتوکنین را می‌توان به‌عنوان راه‌کاری جهت کاهش اثرات نامطلوب تنش خشکی و افزایش عملکرد دانه گلرنگ در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

. The Effect of cytokinin application on photosynthesis, gas exchange and chlorophyll content of safflower under drought stress condition

نویسندگان [English]

 • Leyli Golchin 1
 • Ehsan Mohsenifard 3
1 University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor
چکیده [English]

In order to evaluate possibility of improvement photosynthesis, gas exchange and chlorophyll content of safflower by the application of cytokinin, a split factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with four replications at the research farm of Agriculture Faculty, the University of Zanjan, during the 2019-2020 cropping season. In this experiment, irrigation levels included optimal irrigation and drought stress to main plots and safflower cultivars including Sina, Faraman, Parnyan, Gholdasht and Mahaly Esfahan, and three levels of cytokinin, including of no-application (control), 50 and 75 μM were allocated to subplots as factorial. At the flowering stage, simultaneously with drought stress safflower plants were sprayed with cytokinin. The results showed that drought stress had negative effects on the intercellular CO2 concentration, transpiration rate, stomatal conductance, photosynthesis rate, carboxylation efficiency, Photosynthetic water use efficiency, chlorophyll content and seed yield and the application of cytokinin minimized the negative effects of drought stress and increased in the above traits. The highest seed yield was obtained by application of 75 μM of cytokinin (3466.08 kg/ha) with an increase of 29 percent compared to the control. Therefore, the use of cytokinin can be suggested as a solution to decrease drought stress negative effects and enhance seed yield of safflower under optimal irrigation and drought stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carboxylation efficiency
 • Photosynthesis rate
 • Seed yield
 • Stomata conductance
 • transpiration rate
دوره 53، شماره 1
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 10 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 27 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 04 فروردین 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401