آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

15

تعداد شماره‌ها

55

تعداد مقالات

975

تعداد نویسندگان

2,028

تعداد مشاهده مقاله

1,381,789

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

969,700

نسبت مشاهده بر مقاله

1417.22

نسبت دریافت فایل بر مقاله

994.56

درصد پذیرش

47

زمان پذیرش (روز)

199

تعداد پایگاه های نمایه شده

7

تعداد داوران

438

لطفا قبل از ارسال مقاله، به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده  در سایت، ارسال فرمایید. مقالات به صورت آنلاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شود. هزینه بررسی اولیه 100 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله نیز 100 هزار تومان می باشد که در هنگام بارگزاری مقاله و همچنین قبل از پذیرش نهایی بصورت آنلاین دریافت خواهد شد.

 

نشریه علوم گیاهان زراعی ایران

عنوان خلاصه استاندارد: Iran J  Field Crop Sci

ترتیب انتشار:  فصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری اولیه: 8 هفته

نوع داوری: دو سو کور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

https://journals.ut.ac.irhttps://www.researchgate.net   https://publons.com/journal/110856/iranian-journal-of-field-crop-science

شماره جاری: دوره 53، شماره 1، فروردین 1401 

ابر واژگان