اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین الهیاری

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

allahyarut.ac.ir

سردبیر

حسن علیزاده

کشاورزی (علوم علفهای هرز) استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

malizadeut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عبدالهادی حسین زاده

اصلاح نباتات دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ahzadehut.ac.ir

سید محمد باقرحسینی

زراعت و اصلاح نباتات -کشت مخلوط گیاهان علوفه ای دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

bhosseiniut.ac.ir
09124681655

فرزاد شریف زاده

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

sharifzut.ac.ir
02632221482

ولی ا.. محمدی

اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

vmohammadiut.ac.ir
09121961674

غلام عباس اکبری

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

ghakbariut.ac.ir
09122186976

سید علی محمدمدرس ثانوی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

modaresamodares.ac.ir
09121481637

محمدرضا چائی چی

زراعت دانشگاه کالیفرنا آمریکا

mrchaichicpp.edu

محمد عبدالهیان نوقابی

اکوفیزیولو‍ژی علفهای هرز و گیاهان زراعی موسسه تحقیقات چغندرقند

noghabiyahoo.con

سید رضا طبائی عقدائی

اصلاح نباتات (ژنتیک) استاد

tabaeirifr-ac.ir
02144787280-6

سید یعقوب صادقیان مطهر

اصلاح نباتات استاد بازنشسته موسسه تحقیقات چغندر قند

sadeghian_56yahoo.com
09125628876

امیرحسین شیرانی راد

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

shirani.radgmail.com
09122649061

رجب چوکان

اصلاح نباتات – ژنتیک بیومتری استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر

r_choukanyahoo.com
٠٩١٢١٢٧١۴٩٧

کارشناس نشریه

سید اکبر موسوی

سایر کارشناس نشریه

akbarmousavi47ut.ac.ir
09122630500

ویراستار

دکتر شهرزاد نوروزی

دانش آموخته دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات

shnorooziut.ac.ir