ارزیابی جذب عناصر غذایی پرمصرف و شاخص‌های کارایی فسفر در کلزا (Brassica napus) تحت تأثیر مدیریت کود فسفره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج ایران

چکیده

کارایی جذب و مصرف فسفر و سایر عناصر غذایی تحت تأثیر میزان مصرف کود فسفره و کاربرد کودهای زیستی قرار می گیرد. این پژوهش با هدف ارزیابی اثر کود شیمایی و زیستی فسفره بر جذب عناصر و شاخص‌های کارایی فسفر در کلزا، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج در سال 1399 انجام شد. عامل اول شامل صفر، 25، 50، 75، 100 و 125 کیلوگرم در هکتار فسفر خالص و عامل دوم شامل کود زیستی فسفره حاوی باکتری سودوموناس و عدم کاربرد آن، بودند. کود فسفره موجب افزایش جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم شد. بیشترین عملکرد دانه از 125 کیلوگرم کود فسفره و زیستی فسفره به-دست آمد. با مصرف 125 کیلوگرم فسفر و کاربرد کود زیستی بیشترین کارایی جذب و انتقال مجدد فسفر حاصل گردید. بیشترین شاخص برداشت فسفر از تیمار کاربرد 50 کیلوگرم فسفر و عدم کاربرد کود زیستی و بیشترین شاخص کارایی مصرف فسفر از تیمار کاربرد 50 کیلوگرم فسفر به‌همراه کود زیستی حاصل شد. به‌طور کلی، مصرف کود زیستی همراه کود شیمیایی فسفره موجب افزایش جذب عناصر و عملکرد دانه شد. نتایج نشان داد در صفاتی چون عملکرد دانه، درصد فسفر دانه و اندام هوایی تفاوت معنی‌داری بین کاربرد 50 کیلوگرم کود فسفره+ باکتری با کاربرد سطوح بالاتر کود فسفره به‌تنهایی وجود نداشت، بنابراین کود زیستی می‌تواند جایگزین بخشی قابل توجهی از کود شیمیایی فسفره گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the macronutrients uptake and phosphorus efficiency traits of rapeseed (Brassica napus) under phosphorus fertilizer management

نویسندگان [English]

 • Mozhgan Sadeghi 1
 • Mohsen Movahhedi Dehnavi 1
 • Alireza Yadavi 2
 • Fatemeh Ebrahimi 1
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, , Faculty of Agriculture . Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Uptake and use efficiencies of phosphorus and some other nutrients affected by rate of phosphorus fertilizer and bio-fertilizers application. This experiment carried out to evaluate the effect of chemical and biological phosphorus fertilizers on the phosphorus uptake and use efficiency in rapeseed in a factorial based on a randomized complete block design with three replications at the research station of the Faculty of Agriculture, Yasouj University in 2019. The first factor included zero, 25, 50, 75, 100 and 125 kg ha-1 of phosphorus and the second factor included phosphorus biofertilizer containing Pseudomonas and its non-use. Phosphorous increased the uptake of nitrogen, phosphorus and potassium. The highest yield was obtained from 125 kg of phosphorus and phosphorus biofertilizer. With the consumption of 125 kg of phosphorus and biofertilizer, the highest phosphorus use efficiency and remobilization was achieved. The highest phosphorus harvest index was obtained from the applying 50 kg of phosphorus and no biofertilizer, and the highest phosphorus utilization efficiency was obtained from the applying 50 kg of phosphorus along with biofertilizer. Generally, using biofertilizer with phosphorus increased nutrients uptake and yield. In traits such as grain yield, grain and shoot phosphorus content there was no significant difference between the application of 50 kg of phosphorus + bacteria with the application of higher levels of phosphorus fertilizer alone, so biological fertilizer can be substitited a significant part of chemical phosphorus fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biofertilizer
 • Canola
 • Phosphorus fertilizer
 • Remobilization
 • Yield

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403
 • تاریخ دریافت: 09 آبان 1402
 • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 12 دی 1402
 • تاریخ انتشار: 25 فروردین 1403