اخبار و اعلانات

امتیاز تشویقی داوران

با سلام و احترام به اطلاع می رساند "مجله علوم گیاهان زراعی ایران" به منظور قدردانی از زحمات داوران محترم، از آذر 1393 به بعد، برای  داورانی که طی شش ماه،  داوری 5 مقاله را  انجام داده باشند یک اولویت چاپ مقاله و داورانی که 10 مقاله را طی یک سال داوری نمایند یک مقاله رایگان همراه با اولویت انتشار به عنوان امتیاز تشویقی در نظر خواهد گرفت. پیشتر از ارایه نظرات علمی و همکاری صمیمانه داوران محترم با مجله  تشکر و سپاسگزاری می گردد. دفتر مجلات تخصصی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مطالعه بیشتر