داوران

عنوان نام نام خانوادگی تحصیلات رتبه علمی رشته تخصصی زمینه مورد علاقه پژوهش شناسه پژوهشگر (ORCID)  پست الکترونیکی شماره تلفن
دکتر اسماعیل ابراهیمی دکترای تخصصی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی     ebrahimiet@gmail.com 09122952785
دکتر امین ابراهیمی دکترای تخصصی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی بیوتکنولوژی و گیاهان دارویی 0000-0001-7660-3893 aminebrahimi@shahroodut.ac.ir 09358909792
دکتر محمدعلی ابوطالبیان دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی بذر، تنش های غیر زنده، کود زیستی، تغذیه گیاهی 0000-0001-5937-2501 aboutalebianmail@gmail.com 09188110723
دکتر مهرزاد احمدی دکترای تخصصی استادیار اصلاح گیاهان زراعی ژنتیک- دانه های روغنی- حبوبات-  اصلاح نباتات- کشت بافت - مارکر های مولکولی 0000000173339660 ahmadimehrzad@ymail.com 09124622789
دکتر گودرز احمدوند دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ علف های هرز زراعت- اکوفیزیولوژی رقابت گیاهان زراعی و علف های هرز- کشت مخلوط   gahmadvand@basu.ac.ir 81-38291972
دکتر آرمان آذری دکترای تخصصی استادیار   فیزیولوژی گیاهان زراعی   armanazari@vru.ac.ir 09134916646
آقای الیاس آریاکیا دانشجوی دکترا مربی فیزیولوژی گیاهان زراعی     elyasaryakia@yahoo.com 92108963
دکتر محمد آرمین دکترای تخصصی دانشیار   فیزیولوژی رقابت علف‌های هرز و گیاهان زراعی   moh_armin@yahoo.com 09155716747
دکتر علی ایزدی دربندی دکترای تخصصی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی     aizady@ut.ac.ir 09128024109
دکتر سیدوحید اسلامی دکترای تخصصی دانشیار علف های هرز اکولوژی علفهای هرز   sveslami@birjand.ac.ir 0561-4334548
دکتر محمد اسماعیل پور دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی   0000-0003-2564-3507 msp1362@yahoo.com 09173914614
دکتر محمدامین آسودار دکترای تخصصی استاد   کشاورزی حفاظتی، خاک ورزی حفاظتی، الگوی کاشت و ماشین های برداشت محصولات کشاورزی و مکانیزاسیون   asoodar@yahoo.com 986133370176
دکتر علی اشرف مهرابی دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی اصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)   a.mehrabi@mail.ilam.ac.ir 09124946488
دکتر علی اصغری دکترای تخصصی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی؛ اصلاح گیاهان زراعی ژنتیک-بیومتری  اصلاح نباتات مولکولی   ali_asgharii@yahoo.com 04515510032
دکتر محمدرضا اصغری پور دکترای تخصصی دانشیار   زراعت- اکولوژی   m_asgharipour@yahoo.com 09153167234
دکتر رسول اصغری زکریا دکترای تخصصی استاد اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی، گیاهان دارویی، 0000-0002-1613-4455 rrasghari@yahoo.com 04533512081
دکتر مسعود اصفهانی دکترای تخصصی استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی و تولید بذر   0000-0003-2288-7944 esfahani@guilan.ac.ir 09111321386
دکتر علی اعلمی دکترای تخصصی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک   ali_aalami@guilan.ac.ir 09124641757
دکتر مجید آقاعلیخانی دکترای تخصصی استاد اکولوژی گیاهان زراعی زراعت ،اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف های هرز 0000-0002-8981-5892 maghaalikhani@modares.ac.ir 021-48292099
دکتر غلام علی اکبری دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی و تولید بذر فیزیولوژی گیاهان زراعی- تنش های محیطی   gakbari@ut.ac.ir 021-36040615
دکتر ایرج اله دادی دکترای تخصصی استاد اکولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی و تولید بذر تنش های محیطی غیر زیستی-آلاینده ها-تغذیه معدنی-کردهای زیستی-کودهای نانو-ورمی کمپوست-تثبیت بیولوژیکی ازت 0000-0002-8103-2543 alahdadi@ut.ac.ir 09123260585
دکتر الهام الهی فرد دکترای تخصصی دانشیار علف های هرز مقاومت علف های هرز به علف کش ها   e.elahifard@ramin.ac.ir 09166040359
دکتر مهرزاد اله‌قلی‌پور دکترای تخصصی استادیار اصلاح گیاهان زراعی اصلاح کلاسیک و مولکولی گیاهان زراعی   alahgholipour@yahoo.com 01333690052
دکتر یحیی امام دکترای تخصصی استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی گیاهان زراعی   yaemam@gmail.com 07132287116
دکتر علی اکبر ایمانی دکترای تخصصی استادیار اصلاح گیاهان زراعی تنوع ژنتیکی، مباحث نوین در اصلاح نباتات 0000-0001-6425-4681 aa.imani@gmail.com 09144525808
دکتر سیدرضا امیری دکترای تخصصی دانشیار مدلسازی گیاهان زراعی؛ اکولوژی گیاهان زراعی مدل سازی گیاهان زراعی 0000-0002-4897-7019 amiriseyedreza86@gmail.com 09139958311
دکتر محمد بهزاد امیری دکترای تخصصی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی اگرواکولوژی   m.b2.amiri@gmail.com 09352192675
دکتر رضا امیر نیا دکترای تخصصی دانشیار   گیاهان داروئی و علوفه ای   ramirnia@yahoo.com 9144026024
دکتر اشکبوس امینی دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی و تولید بذر به نژادی  غلات- تنش های محیطی 0000-0001-9472-6918 amini_ashk@yahoo.com 09126630551
دکتر روح اله امینی دکترای تخصصی استاد علف های هرز؛ اکولوژی گیاهان زراعی گیاهان دارویی، کشت مخلوط، علف هرز 0000-0002-4628-6062 ramini58@gmail.com 04133392108
دکتر سعید امینی دکترای تخصصی استادیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی گیاهان زراعی و دارویی، تنش‌های محیطی، بیوانفورماتیک، متابولومیکس، پروتئومیکس، ترانسکریپتومیکس، ژنومیکس، فیزیولوژی تنش‌های 0000-0002-8804-0925 saeed.amini@ut.ac.ir 02632754071
دکتر هاشم امین پناه دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ اکولوژی گیاهان زراعی اکوفیزبولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز   haminpanah@yahoo.com 09113392045
دکتر مجید امینی دهقی دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی و تولید بذر فیزیولوژی گیاهان زراعی   amini@shahed.ac.ir 09126615055
دکتر سعید اهری زاد دکترای تخصصی استاد اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی روشهای کلاسیک اصلاح نباتات و اصلاح برای تنشهای زیستی و غیر زیستی   s.aharizad@yahoo.com 04133392055
دکتر سیروان بابایی دکترای تخصصی استادیار علف های هرز بیولوژی علف های هرز، علف کش ها 0000-0001-5084-2140 s.babaei@uok.ac.ir 09127654231
دکتر عباس بیابانی دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی     abs346@yahoo.com 09113740583
دکتر ابوالفضل باغبانی آرانی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی 0000-0001-9944-8611 abolfazlbaghbani@yahoo.com 09132602805
دکتر محمد علی باغستانی دکترای تخصصی استاد علف های هرز علف های هرز و علف کش ها 0000-0002-3215-69889 baghestani40@hotmail.com 09123864611
دکتر محمد جعفر بحرانی دکترای تخصصی استاد اکولوژی گیاهان زراعی کشاورزی حفاظتی   bahrani92@hotmail.com 071-2286134
دکتر حسین بشارتی دکترای تخصصی استاد       besharati1350@yahoo.com 09123101247
دکتر حمیدرضا بلوچی دکترای تخصصی استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ اکولوژی گیاهان زراعی علوم بذر و تنش محیطی 0000-0001-8015-3215 balouchi@yu.ac.ir 09171892040
دکتر محمد بنایان اول دکترای تخصصی استاد       mobannayan@yahoo.com 09153114097
خانم ریحانه پیروزی کارشناسی ارشد سایر فیزیولوژی و تولید بذر کشت بافت   reyhaneh.pirozy@ut.ac.ir 09910280798
دکتر سید علی پیغمبری دکترای تخصصی استاد اصلاح گیاهان زراعی اصلاح نباتات(ژنتیک بیومتری)   alipey@ut.ac.ir 02632246074
دکتر احمدعلی پوربابائی دکترای تخصصی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی میکروبیولوژی خاک - پروبیوتیک گیاهی- زیست پالایی خاک   pourbabaei@ut.ac.ir 02632231787
دکتر بهناز پورمراد کلیبر دکترای تخصصی سایر علف های هرز علوم علف های هرز   bpourmorad@gmail.com 09132188967
دکتر مجید پوریوسف دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی     pouryousef@znu.ac.ir 02415152302
دکتر حمیدرضا توحیدی مقدم دکترای تخصصی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی زراعت، فیزیولوژی،  اکولوژی   hamid_tohidi2008@yahoo.com 02144694837
دکتر افشین توکلی دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی 0000-0003-3585-6768 tavakoli@znu.ac.ir 09125668738
دکتر رضا توکل افشاری دکترای تخصصی استاد فیزیولوژی و تولید بذر؛ فیزیولوژی گیاهان زراعی علوم بذر 0000-0003-0073-8665 tavakkol@ut.ac.ir 09151826209
دکتر پیمان ثابتی دکترای تخصصی استادیار علف های هرز علوم علف های هرز 0000-0002-4541-7681 p.sabeti@yahoo.com 09188316254
دکتر محمد جعفراقایی دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی اصلاح نباتات   jaffaraghaei@gmail.com 02636705062
آقای اشکان جلیلیان دکترای تخصصی سایر اکولوژی گیاهان زراعی اکولوژی گیاهان زراعی، کشاورزی پایدار، مدلسازی، رقابت علف هرز 0000-0001-5544-8249 ashkanjalilian@ut.ac.ir 09351480468
دکتر جلال جلیلیان دکترای تخصصی استاد اکولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی و تولید بذر اکولوژی گیاهان زراعی و کشاورزی پایدار 0000-0002-6181-1320 j.jalilian@urmia.ac.ir 09125466390
آقای امیرمحمد جمشیدی دانشجوی دکترا سایر   زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی   jamshidi.am@ut.ac.ir 09367504601
دکتر خلیل جمشیدی دکترای تخصصی استادیار   اکولوژی گیاهان زراعی- اکولوژی کشت مخلوط   jamshidi_k@znu.ac.ir 02415152651
دکتر عباسعلی جنتی زاده دکترای تخصصی استادیار   اصلاح، بیوتکنولوژی، فیزیولوژی   jannatizadeh@ut.ac.ir 09123740894
دکتر سودابه جهانبخش گده کهریز دکترای تخصصی استاد اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی در زمینه بیوتکنولوژی و به نژادی 0000-0002-8338-1069 jahanbakhsh@uma.ac.ir 04533742368
دکتر حامد جوادی دکترای تخصصی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی کشاورزی پایدار، گیاهان دارویی، حاصلخیزی خاک 0000-0002-5213-0232 h_javadi@pnu.ac.ir 09155670301
دکتر مهدی جودی دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی انتقال مجدد- فیزیولوژی تنش-فیزیولوژی عملکرد-گیاهان داروئی 0000-0002-4042-8584 mehdijoudi@gmail.com 04532545624
دکتر محمدرضا چائی چی دکترای تخصصی استاد اکولوژی گیاهان زراعی     rchaichi@ut.ac.ir 09123272887
دکتر کیانوش چقا میرزا دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی بیوتکنولوژی گیاهی   cheghamirza@razi.ac.ir 08338331725
دکتر کمال حاج محمدنیا قالی باف دکترای تخصصی استادیار علف های هرز زراعت- فیزیولوژی تنش ها- بذر- علوم علف های هرز 0000-00020857-1874 hajmohamadnia@um.ac.ir 051-38805830
دکتر حسن حبیبی دکترای تخصصی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی گیاهان زراعی - دارویی   habibih2011@gmail.com 02151212316
دکتر بهرام حیدری دکترای تخصصی استادیار   اصلاح نباتات مولکولی   bheidari@shirazu.ac.ir 09177070889
دکتر غلامرضا حیدری دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی کشت مخلوط، شخم حفاظتی، کودهای آلی و بیولوژیک 0000-0002-1646-178X g.heidari@uok.ac.ir 08733725360
دکتر مصطفی حیدری دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی   0000-0003-1083-3391 haydari2005@gmail.com 09155710972
دکتر سیدمحمدباقر حسینی دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی کشت مخلوط   bhoseini@ut.ac.ir 02632500212
دکتر مجتبی حسینی دکترای تخصصی سایر علف های هرز کاربرد نشانگرها در علوم علف هرز- مقاومت علف های هرز به علف کش و مدل سازی رشد علف های هرز 0000-000209942-529x m57m60@gmail.com 7138215324
دکتر عبدالهادی حسین زاده دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی اصلاح نباتات 0000-0003-2241-2359 ahzadeh@ut.ac.ir 09123611550
آقای حامد حسن زاده خانکهدانی دانشجوی دکترا سایر فیزیولوژی گیاهان زراعی سبزی و صیفی و میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری   hamed51h@gmail.com 07642282061
دکتر عبدالله حسن زاده قورت تپه دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی؛ اصلاح گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی و تولید بذر شناسایی و ارزیاتی گیاهان زراغی و اجداد وجشی انها -زغفزات -گیاهان روخنی-کتان و ...   a.g.hassanzadeh@gmail.com 09143465485
دکتر حمزه حمزه دکترای تخصصی استادیار اصلاح گیاهان زراعی ژنتیک بیومتری 0000-0002-0134-0029 hamze_606@yahoo.com 09144443403
دکتر سمر خیامیم دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی، تنش محیطی (شوری)، مدلسازی 0000-0003-3955-2024 samar.khayam@gmail.com 09122615810
دکتر سرور خرم دل دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی     khorramdel@um.ac.ir 09124404393
دکتر محمود خرمی وفا دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی اکولوژی گیاهان زراعی- آگرو اکولوژی- کشاورزی ارگانیک   khoramivafa@razi.ac.ir 083- 38331722
دکتر معروف خلیلی دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی اصلاح نباتات   makhalily@yahoo.com 09143440283
دکتر نبی خلیلی اقدم دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی و تولید بذر مدلسازی- بذر   nkhaliliaqdam@yahoo.com 09144822293
دکتر سعید خماری دکترای تخصصی استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی و تولید بذر فیزیولوژی تنش در محصولات زراعی و فیزیولوژی و تکنولوژی بذر 0000-0002-4926-5320 saeid.khomari@gmail.com 09144783268
دکتر علی دادخدایی دکترای تخصصی استادیار       dadkhodaie@shirazu.ac.ir 071-36138338
دکتر سیده حکیمه داودی دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی گیاهان زراعی در زمینه زراعت، اصلاح نباتان، گیاهان دارویی، فیزیولوژی گیاهی   davoodi.f@yahoo.com 09114215852
آقای حمید رضا دری کارشناسی ارشد استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ اصلاح گیاهان زراعی     h.rdorri@yahoo.com 09187980348
دکتر محمدتقی درزی دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی زراعت ارگانیک گیاهان دارویی 0000-0002-4018-2932 mt_darzi@yahoo.com 02177457060
دکتر رضا درویش زاده دکترای تخصصی استاد بیوتکنولوژی گیاهان زراعی بیوانفورماتیک، ژنومیکس و ترنسکریپتومیکس، اصلاح نباتات مولکولی 0000-0001-5991-4411 darvish_r2001@yahoo.com 09149734458
دکتر حسین دشتی دکترای تخصصی استاد اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی اصلاح نباتات-بیوتکنولوژی   dashti@vru.ac.ir 03913202023
دکتر حمید دهقانی دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی اصلاح نباتات   dehghanr@modares.ac.ir 02148292040
دکتر رضا دیهیم فرد دکترای تخصصی استادیار مدلسازی گیاهان زراعی مدل سازی سیستم های زراعی   deihimfard@gmail.com 22431971
دکتر علیرضا یدوی دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی؛ علف های هرز اکولوژی کشاورزی 0000-0001-5788-9304 yadavi@yu.ac.ir 07431006166
خانم فاطمه دیوارگر دانشجوی دکترا سایر فیزیولوژی و تولید بذر علوم و تکنولوژی بذر   fatidivargar@ut.ac.ir 09196427930
دکتر سعید دوازده امامی دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی گیاهان دارویی 0000-0003-2722-7494 s.12emami@yahoo.com 3132363332
دکتر مریم دیوسالار دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی و تولید بذر     divsalarmaryam@yahoo.com 09125475243
دکتر هومن راضی دکترای تخصصی استادیار   اصلاح نباتات- ‍ژنتیک مولکولی   razi@shirazu.ac.ir 0711-6138375
دکتر حسینعلی رامشینی دکترای تخصصی استادیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک   ramshini_h@ut.ac.ir 09353746796
دکتر بابک ربیعی دکترای تخصصی استاد اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی برنج، ژنتیک و بهنژادی، بیومتری، QTL 0000-0001-5432-4498 rabiei@guilan.ac.ir 01333690282
دکتر اصغر رحیمی دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی     rahimia@vru.ac.ir 09122520559
دکتر سجاد رشیدی منفرد دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی مهندسی متابولیت ها ببوانفورماتیک 0000-0001-5380-1387 rashidims@modares.ac.ir 09169610471
دکتر میرزا حسین رشنو دکترای تخصصی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی مقالات فیزیولوژی اکولوژی- ازمایشات بذر و تنش های خشکی و محلولپاشی   mirzarashnoo@yahoo.com 09190847651
آقای اسماعیل رضایی چیانه دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ اکولوژی گیاهان زراعی تنش خشکی، کشت مخلوط   e.rezaeichiyaneh@urmia.ac.ir 09144438608
دکتر احمد رضایی زاده دکترای تخصصی استادیار اصلاح گیاهان زراعی اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری- ژنتیک مولکولی   ahmadrezaizadeh@yahoo.com 09360188162
دکتر شهرام رضوان دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی گیاهان زراعی   shahramrezvan93@yahoo.com 09151077389
دکتر محمود رمرودی دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی     m_ramroudi@yahoo.com 09151424213
دکتر محمدرضا رمضانی مقدم دکترای تخصصی استادیار اصلاح گیاهان زراعی؛ علف های هرز اصلاح پنبه و دانه های روغنی، تنش شوری و مباحث آمار و بیومتری   rezaramezani@yahoo.com 05133409163
دکتر احمد زارع دکترای تخصصی استادیار علف های هرز علوم علف های هرز- مدل سازی 0000-0003-2505-6134 zareh.ahmad@yahoo.com 09173287821
دکتر ناصر زارع دکترای تخصصی استاد بیوتکنولوژی گیاهان زراعی؛ اصلاح گیاهان زراعی اصلاح نباتات-گرایش ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک 0000-0002-6558-3273 zarenasser@yahoo.com 0451-5510140
دکتر رستم یزدانی بیوکی دکترای تخصصی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی گیاهان دارویی-کشاورزی پایدار-ارگانیک-تنش شوری و خشکی   yazdani.agroecology@gmail.com 03516238792
دکتر سیده سهیلا زربافی دکترای تخصصی سایر اصلاح گیاهان زراعی اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری 0000-0002-0446-2232 soheilazarbafi@yahoo.com 013-33526223
دکتر فائزه زعفریان دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی وهرز 0000-0002-2601-8909 fa_zaefarian@yahoo.com 09117110082
دکتر مهدی زهراوی دکترای تخصصی استادیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی     mzahravi@yahoo.com 09122985041
دکتر محسن زواره دکترای تخصصی دانشیار مدلسازی گیاهان زراعی؛ اکولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی بذر، اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف های هرز 0000-0002-3673-8256 mzavareh@guilan.ac.ir 09131537114
دکتر کمال سادات اسیلان دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ اکولوژی گیاهان زراعی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز   kamal.asilan@gmail.com 09127164062
دکتر شهریار ساسانی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی گندم، تنش خشکی، تنش سرما، ورنالیزاسیون، فتوپریود   shahryarsasani@gmail.com 083 38351021
دکتر هومن سالاری دکترای تخصصی استادیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی گیاهان پارازیت. microRNA, NGS, qRTPCR 0000-0002-4467-386x hsalari@yahoo.com 08338324929
دکتر منیژه سبکدست نودهی دکترای تخصصی استادیار   مطالعات بیو شیمیایی و مولکولی استر س های محیطی   sabokdast@ut.ac.ir 021-77646475
دکتر علی سپهری دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی تنش های محیطی   sepehri110@yahoo.com 09188109661
دکتر محسن سعیدی دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی تنش های غیر زیستی، متابولومیکس 0000-0003-2336-1098 msaeidi@razi.ac.ir 09126168768
دکتر الیاس سلطانی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی و تولید بذر علوم و تکنولوژی بذر - مدلسازی گیاهان زراعی   elias.soltani@ut.ac.ir 09112782644
دکتر مسعود سلطانی نجف آبادی دکترای تخصصی استادیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی     masoodsoltani@yahoo.com 02636706441
دکتر محمد کاظم سوری دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک، کشت ارگانیک، تنشهای محیطی، فیزیولوژی و بیوشیمی گیاه، تولید و پرورش سبزیجات   mk.souri@modares.ac.ir 02148292090
دکتر حسین شاهسوند حسنی دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی به نژادی و سیتوژنتیک و آزمایشات زراعی و مارکرهای مولکولی 0000-0002-6345-6182 shahsavand@shirazu.ac.ir 09131415448
دکتر عبدالعلی شجاعیان دکترای تخصصی استادیار اصلاح گیاهان زراعی بهنژادی مولکولی   shojaeiyan@modares.ac.ir 02148292111
دکتر پریسا شیخ زاده دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی و تکنولوژی بذر 0000-0002-6320-6124 sheikhzadehmp@gmail.com 045-31505104
دکتر سید فرهاد صابرعلی دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی؛ علف های هرز؛ فیزیولوژی و تولید بذر مدل سازی رشد گیاهان زراعی، تنش خشکی و نیتروژن ، تغییر اقلیم 0000-0002-1868-1313 sf.saberali@yahoo.com 09132316517
دکتر داود صادق زاده اهری دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی تنش های محیطی، تنوع ژنتیکی، توده های بومی   dsadeghzade@yahoo.com 09143218087
دکتر معصومه صالحی دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ اصلاح گیاهان زراعی گیاهان شورزیست 0000-0003-3805-7075 salehimasomeh@gmail.com 03535218700
دکتر حسین صبوری دکترای تخصصی دانشیار   تخصص: اصلاح نیاتات تجزیه پایداری qtl mapping تنوع ژنتیکی نشانگرهای مولکولی 0000000341287952 hos.sabouri@gmail.com 09111438917
دکتر علیرضا طالعی دکترای تخصصی استاد اصلاح گیاهان زراعی ژنتیک-بیومتری 0000-0001-7143-6694 ataleei@ut.ac.ir 026-32246074
دکتر ایرج طهماسبی دکترای تخصصی استادیار علف های هرز علوم علف های هرز 0000-0002-1368-5788 irajtahmasebi@yahoo.com 087336620552
دکتر عباس عالم زاده دکترای تخصصی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی     alemzadeh@shirazu.ac.ir +98 7132286134
دکتر علی اکبر عبادی دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی اصلاح نباتات، ژنتیک مکولوی و بیوتکنولوژی 0000-0003-1344-5810 aliakbar.ebadi@gmail.com 01333665937
دکتر رحمت عباسی دکترای تخصصی استادیار علف های هرز اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و هرز، بیولوژی و مدیریت علف های هرز 0000-0001-7787-9402 rabasi@ut.ac.ir 09113251354
دکتر علیرضا عباسی دکترای تخصصی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی     rezabbasi@ut.ac.ir 02632227414
دکتر حمید عباس دخت دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی؛ علف های هرز - 0000000202256240 habbasdokht@yahoo.com 09125731677
دکتر بهلول عباس زاده دکترای تخصصی دانشیار     0000-0002-1292-7415 babaszadeh@rifr-ac.ir 09126633961
آقای محمد عباسعلی دکترای تخصصی مربی اکولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی و تولید بذر؛ اصلاح گیاهان زراعی اکولوژی، زراعت، فیزیولوژی، تنش های غیر زنده، دانه های روغنی   moabbasali@yahoo.com 02632701260
دکتر لیلا عدالتی فرد دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی و تولید بذر بذر و گیاهان دارویی   ledalatifard@gmail.com 88368103
آقای مهدی عزیزی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ علف های هرز دانه های روغنی   meh_azizi2003@yahoo.com 09153156720
دکتر حمیدرضا عیسوند دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی بذر -هورمونهای گیاهی و تنش های محیطی 0000-0001-9751-9121 hrisvand@yahoo.com 09125617629
دکتر بیژن یعقوبی دکترای تخصصی دانشیار علف های هرز علفهای هرز، رقابت و علفکشها   byaghoubi2002@yahoo.com 013-33668669
دکتر یاسر یعقوبیان دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی همزیستی گیاه و میکروارگانیسم ها 0000-0002-6212-9200 y.yaghoubyan@gmail.com 09149672554
دکتر بهرام علیزاده دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی اصلاح نباتات 0000-0003-0448-3217 balizadeh@areeo.ac.ir 02636703248
دکتر حسن علیزاده دکترای تخصصی استاد علف های هرز مدیریت علفهای هرز-علف کش ها 0000-0002-5685-6567 malizade@ut.ac.ir 09123611550
دکتر هوشنگ علیزاده دکترای تخصصی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی مهندسی ژنتیک 0000-0001-8138-0786 halizade@ut.ac.ir 02632221666
دکتر ساسان علی نیایی فرد دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی فتوسنتز، روزنه 0000-0001-9572-2839 aliniaeifard@ut.ac.ir 02122520188
دکتر بابک عندلیبی دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی و تولید بذر تنش های غیر زیستی- گیاهان دارویی - تکنولوژی بذر 0000-0002-4566-8990 andalibi@znu.ac.ir 02433054548
دکتر حامد عینی نرگسه دکترای تخصصی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی زراعت، تنش‎های محیطی بر گیاهان، اکولوژی گیاهان زراعی، مدلسازی رشد گیاهان زراعی، تغییر اقلیم 0000-0003-2730-6838 hamed_eyni10@yahoo.com 09163438751
پروفسور حسین غدیری دکترای تخصصی استاد علف های هرز اگرونومی-گیاهان زراعی -علف های هرز   ghadiri@shirazu.ac.ir 71-3628-6134
دکتر عادل غدیری دکترای تخصصی سایر   اگرواکولوژی   adelgh_m@yahoo.com 08658615698
دکتر مجید غلامحسینی دکترای تخصصی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی اگرواکولوژی   m.gholamhoseini@areeo.ac.ir 09124791637
  اسفندیار فاتح دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی   0000-0002-5126-786X e.fateh@scu.ac.ir 09125668501
دکتر براتعلی فاخری دکترای تخصصی استاد اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی اصلاح نباتات بیوتکنولوژی، بیومتری 0000-0002-7785-056X ba_fakheri@yahoo.com 05424822100
دکتر رضا فتوت دکترای تخصصی استادیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی؛ اصلاح گیاهان زراعی اصلاح نباتات( ِژِنتیک بیومتری) 0000-0002-0515-7969 r_fotovat@znu.ac.ir 02415152346
دکتر زهرا فرخی دکترای تخصصی سایر علف های هرز علف هرز انگل، بیولوژی مولکولی 0000-0002-1787-149X zahrafarokhi@ut.ac.ir 09356171864
دکتر معصومه فرزانه دکترای تخصصی استادیار علف های هرز     m.farzaneh@scu.ac.ir 09351190550
دکتر سمیه فروزش دکترای تخصصی استادیار علف های هرز علوم علف های هرز   sfrozesh@ut.ac.ir 02122291395
دکتر جهانگیر فقهی دکترای تخصصی استاد       jfeghhi@ut.ac.ir 0263223044
دکتر حمیدرضا فلاحی دکترای تخصصی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی     hamidreza.fallahi@birjand.ac.ir 09363574026
  لیلا فهمیده دکترای تخصصی استادیار   اصلاح نباتات-بیوتکنولوژی   l.fahmideh@uoz.ac.ir 0173-3222363
دکتر مختار قبادی دکترای تخصصی استادیار   فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی تنش های محیطی   m.ghobadi@yahoo.com 0831-8331723
دکتر علی قربانی پور دکترای تخصصی سایر اصلاح گیاهان زراعی بیومتری، ژنتیک کمی، تنش‌های زیستی و غیر زیستی، ژنتیک و اصلاح گیاهان، گیاهان دارویی 0000-0002-0612-9345 drghorbanipour@gmail.com 09113926613
دکتر مجید قربانی جاوید دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی و تولید بذر زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی 0000-0002-1273-2079 mjavid@ut.ac.ir 09122006855
دکتر محمد حسین قرینه دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی اکولوژی -بذر- علف هرز   hossain_gharineh@yahoo.com 09163110798
دکتر اسماعیل قلی نژاد دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی تنش های غیر زیستی - میکوریزا   gholinezhad1358@yahoo.com 09149413203
دکتر مجید قنبری دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی و تولید بذر؛ فیزیولوژی گیاهان زراعی اکوفیزیولوژی و تولید بذر-اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی-تنش های محیطی-گیاهان دارویی 0000-0003-2457-1177 majidghanbari1366@gmail.com 02148292097
خانم ویدا کاردگر دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی گیاهان زراعی زراعت- فیزیولوژی   vkardgar@ut.ac.ir 02122569657
دکتر همایون کانونی دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی بهنژادی نخود و عدس- ژنتیک گیاهان زراعی 0000-0002-4386-578X h.kanouni@areeo.ac.ir 08733722364
دکتر مجتبی کریمی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی متابولیت های ثانویه گیاهی   m.karimi@sku.ac.ir 09130123410
دکتر علی کشاورزی دکترای تخصصی استادیار مدلسازی گیاهان زراعی پدومتری، مدلسازی در خاک و آب، ارزیابی اراضی، زمین آمار 0000-0003-3330-6500 alikeshavarzi@ut.ac.ir 02632231787
دکتر رضا کشاورزنیا دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی؛ اصلاح گیاهان زراعی تنش های محیطی، بررسی بیان ژن، مارکرهای مولکولی، پروتئومیکس، تنش های محیطی 0000-0002-4357-750X r.keshavarznia@areeo.ac.ir 09163450185
دکتر اسحاق کشتکار دکترای تخصصی استادیار علف های هرز   0000-0002-2445-8636 ikeshtkar@gmail.com 09120923062
دکتر فرید گل زردی دکترای تخصصی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی؛ علف های هرز به زراعی گیاهان علوفه ای، مدیریت علف های هرز 0000-0001-5593-6955 f.golzardi@areeo.ac.ir 02636702052
آقای آرش مامدی دانشجوی دکترا سایر فیزیولوژی و تولید بذر علوم و تکنولوژی بذر   arash.mamedi@ut.ac.ir 09149506632
دکتر بابک متشرع زاده دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی و تولید بذر خاکشناسی-تغذیه گیاه 0000-0002-6363-417x moteshare@ut.ac.ir 026-32231787
دکتر ناصر مجنون حسینی دکترای تخصصی استاد اصلاح گیاهان زراعی؛ اکولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی گیاهان زراعی تولید و زراعت گیاهان زراعی   mhoseini@ut.ac.ir 09122181297
دکتر محمد محسن زاده گلفزانی دکترای تخصصی استادیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی بیوتکنولوژی گیاهی 0000-0003-4364-8264 mohsenzadeh_mohammad@yahoo.com 09112341698
دکتر سیروس محفوظی دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی تنشهای سرما و خشکی (بریدینگ فیزیولوژی)   siroosmahfoozi@yahoo.com 09125648318
دکتر مراد محمدی دکترای تخصصی سایر فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی تنشهای غیرزیستی، تکنولوژی بذر، کشاورزی ارگانیک 0000-0003-3266-0823 mmohamm9@utk.edu 09196481403
دکتر ولی اله محمدی دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی 1-اصلاح  گندم و کلزا 2-  مقاومت به گرما و خشکی3-تجزیه کیو تی ال 4-بهنژادی سریع 0000-0001-6487-0740 vmohammadi@ut.ac.ir 09121961674
دکتر حمید رضا محمد دوست چمن آباد دکترای تخصصی دانشیار علف های هرز علوم علفهای هرز   hr_chamanabad@yahoo.com 04515512083
  سهراب محمودی دکترای تخصصی دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی؛ علف های هرز     smahmodi@yahoo.com 05632254041
دکتر علی مختصی بیدگلی دکترای تخصصی استادیار علف های هرز اکوفیزیولوژی علف‌های هرز و گیاهان زراعی 0000-0002-3330-1198 mokhtassi@modares.ac.ir 02148292097
دکتر محمد مدرسی دکترای تخصصی استادیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی بهنژادی و بیوتکنولوژی گیاهی   modarresi@pgu.ac.ir 07734221425
دکتر علی مرادی دکترای تخصصی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی گیاهان زراعی (بذر)   amoradi@yu.ac.ir 07412224840
دکتر محمدرضا مرادی تلاوت دکترای تخصصی دانشیار     0000-0001-9016-0312 moraditelavat@yahoo.com 06136524338
دکتر سیدمحمدمهدی مرتضویان دکترای تخصصی دانشیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی     mortazavian@ut.ac.ir 021 360 406 15
دکتر موسی مسکرباشی دکترای تخصصی استاد اکولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی تنش های محیطی 0000-0002-7080-1837 mmeskarbashee@scu.ac.ir 09163130787
دکتر معرفت مصطفوی راد دکترای تخصصی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی و تولید بذر اکولوژی و فیزیولوژی غلات دانه ای و علوفه ای، حبوبات، دانه های روعنی، گیاهان دارویی 0000-0003-0148-2374 mmostafavirad@gmail.com 01333690064
دکتر رضا معالی امیری دکترای تخصصی استاد بیوتکنولوژی گیاهان زراعی تنش های محیطی 0000-0003-2496-4800 rmamiri@ut.ac.ir 09124190124
دکتر حسین مقدم دکترای تخصصی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی اکولوژی گیاهان زراعی 0000-0001-8216-281X hmoghadam@ut.ac.ir 09304665509
دکتر مهدی مین باشی معینی دکترای تخصصی دانشیار     0000-0001-8626-6624 mehdiminbashi@gmail.com 09124358697
دکتر مهدی منصوری دکترای تخصصی استادیار       m.mansouri@uk.ac.ir 03432819204
دکتر سیروس منصوری فر دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهان زراعی   cyrusamf@yahoo.com 021-44420420
دکتر بتول مهدوی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی و تولید بذر     b.mahdavi@vru.ac.ir 09131900283
دکتر محسن موحدی دهنوی دکترای تخصصی دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی و تولید بذر تنش خشکی، شوری،گیاهان روغنی 0000-0002-6067-3317 movahhedi54@yahoo.com 07431006165
دکتر سید امیر موسوی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی و تولید بذر؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی     amir.msa@gmail.com 09127114097
دکتر سیدعلی موسوی زاده دکترای تخصصی استادیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی اصلاح نباتات   moosavizadeh2003@yahoo.com 09144111269
آقای علی نادری عارفی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی پنبه و گیاهان لیفی، کینوا، فیزیولوژی تنش 0000-0003-0577-5502 amirndr@gmail.com 021-36249616
دکتر عبداله نجفی دکترای تخصصی استادیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی اصلاح نباتات- بیوتکنولوژی   nadjaphy@yahoo.com 08318332731
دکتر گودرز نجفیان دکترای تخصصی استاد اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی به نژادی گندم و کیفیت گندم   goodarzn@yahoo.co.uk 026-32705992
دکتر حمید نجفی نژاد دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی گیاهان زراعی   hnajafinezhad@yahoo.com 0341 2114739
دکتر جابر نصیری دکترای تخصصی سایر اصلاح گیاهان زراعی     jaber.nasiri@ut.ac.ir 09133220399
دکتر علی اصغر نصرالله نژاد دکترای تخصصی استادیار اصلاح گیاهان زراعی؛ بیوتکنولوژی گیاهان زراعی مقاومت به تنشها   nasrollahnejad@gau.ac.ir 01732437616
دکتر شهرزاد نوروزی دکترای تخصصی سایر علف های هرز تغییر اقلیم، اکوفیزیولوژی، اکولوژی و مدیریت علف های هرز   shnoroozi@ut.ac.ir 05138833528
دکتر مریم نوروزی دکترای تخصصی استادیار   بیوسیستماتیک گیاهی و سیتوژنتیک   mnorouzi91@ut.ac.ir 36041089
دکتر هاشم هادی دکترای تخصصی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ فیزیولوژی و تولید بذر زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی   h.hadi@urmia.ac.ir 09143224159
دکتر شاهین واعظی دکترای تخصصی استادیار بیوتکنولوژی گیاهان زراعی؛ اصلاح گیاهان زراعی     svaezi2003@yahoo.com 09123308156
خانم مژگان ویسی دکترای تخصصی استادیار علف های هرز علوم علف های هرز   movassi2002@yahoo.com 08318358128
دکتر علیرضا یوسفی دکترای تخصصی دانشیار علف های هرز     yousefi.alireza@znu.ac.ir 02433052346