داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
اسماعیل ابراهیمی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شیراز
امین ابراهیمی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن ابراهیمی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی
محمدعلی ابوطالبیان اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بوعلی سینا، دکترای اکولوژی گیاهان زراعی
سید محمدرضا احتشامی اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر دانشیار دانشگاه رشت
مهرزاد احمدی اصلاح گیاهان زراعی استادیارموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
مسعود احمدزاده
گودرز احمدوند علف های هرز، فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
آرمان آذری دانشگاه ولی عصر
الیاس آریاکیا فیزیولوژی گیاهان زراعی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
محمد آرمین هیات علمی دانشگاه آزاد سبزوار- گروه زراعت و اصلاح نباتات
زهرا ایزدی فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی جمال‌الدین اسدآبادی
ابراهیم ایزدی دربندی علف های هرز علوم علف‌های هرز - دانشگاه فردوسی مشهد
علی ایزدی دربندی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشیار،دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، تخصص: ژنتیک مولکولی
سیدوحید اسلامی علف های هرز عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
محمد اسماعیل پور فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه جهرم- دانشکده کشاورزی
محمدامین آسودار استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
علی اشرف مهرابی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشیار، دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: ژنتیک مولکولی
جعفر اصغری علف های هرز گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان- رشت، ایران
حمیدرضا اصغری دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اصغری اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی
محمدرضا اصغری پور دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
احمد اصغرزاده موسسه تحقیقات خاک و آب کرج
رسول اصغری زکریا اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم کشاورزی
مسعود اصفهانی فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
علی اعلمی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشگاه گیلان
حمیده افخمی
مجید آقاعلیخانی اکولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت - دانشگاه تربیت مدرس،
غلام عباس اکبری فیزیولوژی گیاهان زراعی هیئت علمی - دانشگاه تهران - پردیس ابوریحان
غلام علی اکبری فیزیولوژی و تولید بذر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمد تقی آل ابراهیم علف های هرز هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
ایرج اله دادی اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر استاد، پردیس ابوریحان، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی
الهام الهی فرد علف های هرز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مهرزاد اله‌قلی‌پور اصلاح گیاهان زراعی استادیار، موسسه تحقیقات برنج کشور، تخصص: اصلاح کلاسیک و مولکولی در برنج/ کشت بافت/ کیفیت برنج
یحیی امام فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی
علی اکبر ایمانی اصلاح گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
حشمت امیدی فیزیولوژی و تولید بذر
منصور امیدی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی
سیدرضا امیری اکولوژی گیاهان زراعی، مدلسازی گیاهان زراعی عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان
محمد بهزاد امیری اکولوژی گیاهان زراعی استادیار مجتمع آموزش عالی گناباد
رضا امیر نیا دانشگاه ارومیه
اشکبوس امینی فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر عضو هیئت علمی- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات ، اموزش و ترویج کشاورزی ، کرج، ایران
روح اله امینی اکولوژی گیاهان زراعی، علف های هرز گروه اکوفیزیولوژی گیاهی- دانشگاه تبریز
سعید امینی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
هاشم امین پناه اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رشت
مجید امینی دهقی اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات/دانشکده علوم کشاورزی/دانشگاه شاهد
بهرام اندرزیان مدلسازی گیاهان زراعی استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
محمد حسین اهتمام استادیار
سعید اهری زاد اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
مصطفی اویسی علف های هرز، مدلسازی گیاهان زراعی
سیروان بابایی علف های هرز گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
عباس بیابانی فیزیولوژی گیاهان زراعی هیئت غلمی
ابوالفضل باغبانی آرانی فیزیولوژی گیاهان زراعی 'گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
محمد علی باغستانی علف های هرز عضو هیات علمی بخش تحقیقات علف های هرز ایران، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
محمد جعفر بحرانی اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
اسماعیل بخشنده فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان. ایران.
مرتضی برمکی اکولوژی گیاهان زراعی
حسین بشارتی عضو هئیت علمی
حمیدرضا بلوچی اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت/دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
محمد بنایان اول دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه بناکاشانی علف های هرز عضو هیات علمی/دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان
بهمن بهرام نژاد بیوتکنولوژی گیاهان زراعی بیوتکنولوژی- کردستان
محمدرضا بی همتا اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ریحانه پیروزی فیزیولوژی و تولید بذر زراعت و اصلاح نباتات
سید علی پیغمبری اصلاح گیاهان زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
احمدعلی پوربابائی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، گروه خاکشناسی
بهناز پورمراد کلیبر علف های هرز دانشگاه تهران
مجید پوریوسف اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی/ تغذیه گیاهی/ به زراعی گیاهان دارویی/ گیاهان اسانس دار و موسیلاژ دار/ تاثیر تنش های غیر زنده بر روی سنتز متابولیت ثانویه گیاهان دارویی
کاظم پوستینی فیزیولوژی و تولید بذر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علی تدین علوم علفهای هرز و کنترل آنها - شهرکرد
حمیدرضا توحیدی مقدم اکولوژی گیاهان زراعی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین
محمد علی توحیدی نیا اکولوژی گیاهان زراعی
افشین توکلی فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه تولید و ژنتیک گیاهی - دانشکده کشاورزی -دانشگاه زنجان
رضا توکل افشاری فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر عضو هیات علمی- دانشگاه تهران
پیمان ثابتی علف های هرز استادیار، بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه،
حمید جباری فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
فرهاد جباری
علی اشرف جعفری اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دکتری
مراد جعفری اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی-دانشگاه ارومیه
محمد جعفراقایی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذرکرج
اشکان جلیلیان اکولوژی گیاهان زراعی دکتری اکولوژی گیاه زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،
جلال جلیلیان اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
امیرمحمد جمشیدی دانشگاه تهران- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
خلیل جمشیدی دانشگاه نجان - دانشکده کشاورزی
سودابه جهانبخش گده کهریز اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
حامد جوادی اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مهدی جودی فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدرضا چائی چی اکولوژی گیاهان زراعی استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی
کیانوش چقا میرزا اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی
رجب چوکان اصلاح گیاهان زراعی استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر کرج
کمال حاج محمدنیا قالی باف علف های هرز عضو هیأت علمی- گروه اگروتکنولوژی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد
حسن حبیبی اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شاهد
فرهاد حبیب زاده فیزیولوژی و تولید بذر استادیار گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
حسن حیدری
غلامرضا حیدری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه کردستان
مصطفی حیدری فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه صنعتی شاهرود
علی حیدرزاده فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
حسن حس آبادی قائم مقام- بخش تحقیقات سیب زمینی و پیاز -مؤسسه تحقیقات تولید نهال و بذر
سیدمحمدباقر حسینی اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت دانشگاه تهران
مجتبی حسینی علف های هرز دانش آموخته، دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد حسین پناهی مدلسازی گیاهان زراعی مدلسازی گیاهان زراعی - دانشگاه کردستان
عبدالهادی حسین زاده اصلاح گیاهان زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
عبدالله حسن زاده قورت تپه اصلاح گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
مهدی حسینی فرهی فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
سیروس حسن نژاد علف های هرز دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه اکوفیزیولوژی گیاهی
حمزه حمزه اصلاح گیاهان زراعی بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
سمر خیامیم فیزیولوژی گیاهان زراعی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقندسازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج ایران
سرور خرم دل اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت
محمود خرمی وفا اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی/دانشگاه رازی
معروف خلیلی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشیار بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
نبی خلیلی اقدم فیزیولوژی و تولید بذر گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور
سعید خماری فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
علی دادخدایی Academics/Shiraz University
سیده حکیمه داودی فیزیولوژی گیاهان زراعی Goonbad kavous university
حمید رضا دری اصلاح گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابعع طبیعی استان مرکزی
محمدتقی درزی اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
رضا درویش زاده بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ارومیه
حسین دشتی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج)
عباس دهشیری فیزیولوژی و تولید بذر عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
حمید دهقانی اصلاح گیاهان زراعی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا یدوی اکولوژی گیاهان زراعی، علف های هرز دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
فاطمه دیوارگر فیزیولوژی و تولید بذر گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سعید دوازده امامی اکولوژی گیاهان زراعی مرکز تحقیقات اصفهان
مریم دیوسالار فیزیولوژی و تولید بذر محقق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
حسینعلی رامشینی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی
افراسیاب راهنما اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی
بابک ربیعی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
اصغر رحیمی اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشگاه ولیعر رفسنجان
خورشید رزمجو اکولوژی گیاهان زراعی، علف های هرز دانشگاه صعنتی اصفهان
سجاد رشیدی منفرد اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیت علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
میرزا حسین رشنو اکولوژی گیاهان زراعی استادیار
احمد رضایی زاده اصلاح گیاهان زراعی دانشگاه تهران
شهرام رضوان فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پرویز رضوانی مقدم فیزیولوژی و تولید بذر دانشگاه فردوسی مشهد
محمود رمرودی اکولوژی گیاهان زراعی عضوی هیات علمی دانشگاه زابل
محمدرضا رمضانی مقدم اصلاح گیاهان زراعی، علف های هرز به نژادگر و رئیس گروه تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
احمد زارع علف های هرز استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
حسین زاهدی عضو هیات علمی
رستم یزدانی بیوکی اکولوژی گیاهان زراعی استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
امیر یزدان سپاس اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر غلات - موسسه اصلاح بذر
فائزه زعفریان اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
خلیل زینلی نژاد اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
مهدی زهراوی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
محسن زواره اکولوژی گیاهان زراعی، مدلسازی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه گیلان
کمال سادات اسیلان اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سید احمد سادات نوری اصلاح گیاهان زراعی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
اسماعیل یساری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
شهریار ساسانی فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کرمانشاه
هومن سالاری بیوتکنولوژی گیاهان زراعی استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
سینا سیاوش مقدم اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
منیژه سبکدست نودهی هئیت علمی
علی سپهری فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
رئوف سید شریفی اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی/ باکتری های محرک رشد/ تغذیه
راضیه سرآبادانی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی استادیار پیام نور
علی سروش زاده فیزیولوژی و تولید بذر
افشین سلطانی مدلسازی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،ایران
الیاس سلطانی فیزیولوژی و تولید بذر دانشگاه تهران
مسعود سلطانی نجف آبادی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی هیات علمی/موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حبیب الله سمیع زاده لاهیجی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشگاه گیلان، دانشیار دانشکده کشاورزی
یوسف سهرابی فیزیولوژی و تولید بذر فیزیولوژی
محمد کاظم سوری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تربیت مدرس
عادل سی و سه مرده فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی زراعت
محمد مهدی سوهانی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی، تخصص: بیوتکنولوژی، انتقال ژن، افزایش تحمل گیاهان به تنش های زیستی
حسین شاهسوند حسنی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشیار اصلاح نباتات، بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز و عضو قطب علمی تنش‌های محیطی غلات و مجری فاز اول
علی اکبر شاه نجات بوشهری اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی
عبدالعلی شجاعیان اصلاح گیاهان زراعی دانشگاه تربیت مدرس
پریسا شیخ زاده فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
فرزاد شریف زاده فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران
ابراهیم شریفی عاشور آبادی اکولوژی گیاهان زراعی رییس گروه تحقیقات علوم زراعی/ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فرید شکاری فیزیولوژی و تولید بذر دانشیار دانشگاه زنجان
سید فرهاد صابرعلی اکولوژی گیاهان زراعی، علف های هرز، فیزیولوژی و تولید بذر هیات علمی دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی تربت جام
داود صادق زاده اهری اصلاح گیاهان زراعی بخش تحقیقات حبوبات دیم، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه
جلال صبا اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
حسین صباغ پور اصلاح گیاهان زراعی
محمد صدقی فیزیولوژی و تولید بذر، مدلسازی گیاهان زراعی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
احمد صرافی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی INP-ENSAT
مهری صفاری فیزیولوژی و تولید بذر دانشیار گروه زراعت دانشگاه شهید باهنر
علیرضا طالعی اصلاح گیاهان زراعی استاد دانشگاه تهران
ایرج طهماسبی علف های هرز عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
زین العابدین طهماسبی فیزیولوژی و تولید بذر
عباس عالم زاده بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
علی اکبر عبادی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
علی عبادی خزینه قدیم فیزیولوژی و تولید بذر
رحمت عباسی علف های هرز گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
علیرضا عباسی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران
حمید عباس دخت اکولوژی گیاهان زراعی، علف های هرز دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
بهلول عباس زاده مرکز تحقیقات البرز
محمد عباسعلی اصلاح گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر عضو هیئت علمی- مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد عبداللهیان نوقابی علف های هرز موسسه چغندر قند
محسن عدالت دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
لیلا عدالتی فرد فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر محقق و مشاور
حمیدرضا عیسوند فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
حمید رضا عشقی زاده فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان - اصفهان، ایران
بیژن یعقوبی علف های هرز میدان گیل_جنب بیمارستان رسول اکرم_کوی سازمانی موسسه تحقیقات برنج ر
بهرام علیزاده اصلاح گیاهان زراعی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
حسن علیزاده علف های هرز استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ساسان علی نیایی فرد فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی، گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.
بابک عندلیبی فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر عضو هیات علمی
حامد عینی نرگسه اکولوژی گیاهان زراعی گروه علوم کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران
عادل غدیری رئیس ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا
مجید غلامحسینی اکولوژی گیاهان زراعی استادیار بخش تحقیقات دانه های روغنی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
اسفندیار فاتح اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
براتعلی فاخری اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی معاون پژوهشی پژوهشگاه دانشگاه زابل
رضا فتوت اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشگاه زنجان
زهرا فرخی علف های هرز پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه تهران
معصومه فرزانه علف های هرز فیزیولوژی علف‌های هرز/ قارچ میکوریزا - چمران اهواز
سمیه فروزش علف های هرز دکتری علوم علف های هرز
جهانگیر فقهی استاد دانشگاه تهران
حمیدرضا فلاحی اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بیرجند
کاظم قاسمی گلعذانی فیزیولوژی و تولید بذر، مدلسازی گیاهان زراعی علوم زراعی
مختار قبادی هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه
رضا قربانی اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید قربانی جاوید فیزیولوژی و تولید بذر عضو هیئت علمی/ پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
جاوید قرخلو علف های هرز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد حسین قرینه اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
اسماعیل قلی نژاد فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه علمی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مجید قنبری فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی 336-14115، تهران، ایران
فرشاد قوشچی اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
ویدا کاردگر فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه تهران
حسین کاظمی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدعبدالرضا کاظمینی علف های هرز، فیزیولوژی و تولید بذر دانشیار _ دانشگاه شیراز
همایون کانونی اصلاح گیاهان زراعی عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی
همایون کانونی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشیار، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
مجتبی کریمی فیزیولوژی گیاهان زراعی بلوار رهبر-دانشگاه شهرکرد-دانشکده کشاورزی. گروه زراعت
قاسم کریم زاده اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشیار/گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
علی کشاورزی مدلسازی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
رضا کشاورزنیا اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
اسحاق کشتکار علف های هرز عضو هیات علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمدامین کهن مو
محمدرضا کوثری استادیار دانشگاه اردکان
فرید گل زردی اکولوژی گیاهان زراعی، علف های هرز استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد حسین لباسچی اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی
علی اکبر لعلی نیا سازمان نظام مهندسی کشاورزی
آرش مامدی فیزیولوژی و تولید بذر دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
احمدرضا مبلی گروه اکوفیزیولوژی
بابک متشرع زاده فیزیولوژی و تولید بذر عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجید مجیدیان اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
ناصر مجنون حسینی اصلاح گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
غلامرضا محسن آبادی اکولوژی گیاهان زراعی استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی/ کشت مخلوط/ تکنولوژی بذر/ علوفه
سیروس محفوظی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشیار بازنشسته، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، تخصص: اصلاح برای مقاومت به تنش سرما، غلات
مراد محمدی فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه علوم گیاهی، مرکز تحقیقات و آموزش غرب تنسی، شهر جکسون، ایالت تنسی، کد پستی 38301و، آمریکا
ولی اله محمدی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه تهران
حمید رضا محمد دوست چمن آباد علف های هرز هیات علمی- دانشگاه محقق اردبیلی
علی اکبر محمدی میریک عضو هیئت علمی- دانشگاه ولیعصر رفسنجان
المیرا محمدوند دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
سهراب محمودی اکولوژی گیاهان زراعی، علف های هرز دانشگاه بیرجند
علی مختصی بیدگلی علف های هرز استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ص. پ. 336-14115، تهران ، ایران
شهاب مداح حسینی فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر فسنجان, رفسنجان، ایران
محمد مدرسی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)
سید علی محمد مدرس ثانوی اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر تربیت مدرس
حمید میری فیزیولوژی گیاهان زراعی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واخد ارسنجان
علی مرادی اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج
محمدرضا مرادی تلاوت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
سیدمحمدمهدی مرتضویان اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران - پردیس ابوریحان
معرفت مصطفوی راد اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع گیلان
جواد مظفری اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی استاد بیوتکنولوژی گیاهی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رضا معالی امیری بیوتکنولوژی گیاهان زراعی پردیس کشاورزی
علی معصومی فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی، واحد سرولایت، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی/ تنش خشکی/ تنش شوری/ گیاه شورپسند/ کوشیا/ نخود/ عناصر سنگین
حسین مقدم اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
حسن مکاریان علف های هرز دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
مهدی منصوری گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیروس منصوری فر فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران ایران
بتول مهدوی فیزیولوژی و تولید بذر استادیار گروه زراعت دانشگاه ولی عصر رفسنجان (عج)
محسن موحدی دهنوی فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
سید امیر موسوی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
سیدعلی موسوی زاده اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی هیات علمی
حسن مومنی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
علی نادری عارفی فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
عبداله نجفی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشگاه رازی
گودرز نجفیان اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
توحید نجفی میرک اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی بخش غلات، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
حمید نجفی نژاد فیزیولوژی گیاهان زراعی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
جابر نصیری اصلاح گیاهان زراعی دانشگاه تهران
علی اصغر نصرالله نژاد اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ، ایران
ایرج نصرتی علف های هرز گروه تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
مهدی نصیری محلاتی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد نظامی اکولوژی گیاهان زراعی، علف های هرز، فیزیولوژی گیاهان زراعی
فهیمه نظری بیوتکنولوژی گیاهان زراعی کارشناس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مهدی نقی زاده دانشگاه کرماه
محمدرضا نقوی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی
فرشید نورالوندی
مریم نوروزی استادیار
هاشم هادی فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تولید بذر دانشگاه ارومیه- گروه تولید و ژنتیک گیاهی
محمدحسن هادیزاده علف های هرز
شاهین واعظی اصلاح گیاهان زراعی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی عضو موسسه اصلاح بذر و نهال-کرج- بانک ژن
مژگان ویسی علف های هرز عضو هیات علمی/مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
علیرضا یوسفی علف های هرز هیات علمی
سعید یوسف زاده اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه پیام نور
مصطفی ولیزاده بیوتکنولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تبریز