فرایند پذیرش مقالات

فرآیند دریافت وجه جهت  پذیرش  اولیه  و پذیرش نهایی مقالات

1-      نگارنده گان محترم  می بایست مبلغ 100 هزار تومان بابت پذیرش اولیه مقاله جهت ارسال و بررسی داوران به حساب جاری 180811508 بانک تجارت شعبه فارابی کرج بنام درآمدهای اختصاصی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی واریز و تصویرفیش پرداختی را حتما در سایت مجله به همرا فایل های مربوطه آپلود و یک نسخه از آن را به آدرس fishepardis@gmail.com ارسال فرمایند.  (مقالاتی که فاقد فیش واریزی هستند در اولویت بررسی قرار نخواهند گرفت).

2-      نگارنده گان محترمی که مقاله ایشان پس از طی مراحل داوری و بررسی نهایی به پذیرش خواهد رسید می بایست مبلغ تومان 100 هزار بابت پذیرش نهایی به حساب جاری 180811508 بانک تجارت شعبه فارابی کرج بنام پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واریز و تصویرفیش پرداختی را حتما در سایت مجله به همرا فایل های مربوطه آپلود و یک نسخه از آن را به آدرس fishepardis@gmail.com ارسال فرمایند.  (مقالاتی که فاقد فیش واریزی هستند در اولویت چاپ قرار نخواهند گرفت).