فرایند پذیرش مقالات

فرآیند دریافت وجه جهت  پذیرش  اولیه  و پذیرش نهایی مقالات

1-      نگارنده گان محترم  می بایست مبلغ 100 هزار تومان بابت پذیرش اولیه مقاله جهت ارسال و بررسی داوران بصورت آنلاین واریز نمایند

2-      نگارنده گان محترمی که مقاله ایشان پس از طی مراحل داوری و بررسی نهایی به پذیرش خواهد رسید می بایست مبلغ تومان 200 هزار تومان بابت پذیرش نهایی بصورت آنلاین واریز که پس از تائید، پذیرش نهائی مقاله از طریق کارتابل نویسنده مسئول مکاتبه قابل دانلود خواهد بود.