اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد حیدری

علوم خاک استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ahaidariut.ac.ir

سردبیر

حسن علیزاده

کشاورزی (علوم علفهای هرز) استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

malizadeut.ac.ir
0000-0002-5685-6567

اعضای هیات تحریریه

عبدالهادی حسین زاده

اصلاح نباتات دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ahzadehut.ac.ir

سید محمد باقرحسینی

زراعت و اصلاح نباتات -کشت مخلوط گیاهان علوفه ای دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

bhosseiniut.ac.ir
09124681655

فرزاد شریف زاده

علوم و تکنولوژی بذر دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

sharifzut.ac.ir
02632221482

علیرضا عباسی

بیوتکنولوژی کشاورزی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

rezabbasiut.ac.ir

ولی ا.. محمدی

اصلاح نباتات دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

vmohammadiut.ac.ir
09121961674

غلام عباس اکبری

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

ghakbariut.ac.ir
09122186976

سید علی محمدمدرس ثانوی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

modaresamodares.ac.ir
09121481637

محمدرضا چائی چی

زراعت استاد دانشگاه کالیفرنا آمریکا

mrchaichicpp.edu

محمد عبدالهیان نوقابی

اکوفیزیولو‍ژی علفهای هرز و گیاهان زراعی استاد بازنشسته موسسه تحقیقات چغندرقند

noghabiyahoo.con

جعفر اصغری

علوم کشاورزی استاد دانشگاه گیلان

jafasghrguilan.ac.ir

مصطفی اویسی

علوم علفهای هرز دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

moveisiut.ac.ir
02632221482
0000-0003-0742-5485

h-index: 14  

سید رضا طبائی عقدائی

اصلاح نباتات (ژنتیک) استاد

tabaeirifr-ac.ir
02144787280-6

رضا توکل افشاری

علوم و تکنولوژی بذر استاد دانشگاه فردوسی مشهد

tavakolafsharium.ac.ir

رجب چوکان

اصلاح نباتات – ژنتیک بیومتری استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر

r_choukanyahoo.com
٠٩١٢١٢٧١۴٩٧

مدیر داخلی

منیره کریمی رزکانی

دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mnrkarimiut.ac.ir
02632221482

کارشناس نشریه

سید اکبر موسوی

سایر کارشناس نشریه

akbarmousavi47ut.ac.ir
09122630500

ویراستار

دکتر زهرا فرخی

ویراستار علمی، دانش آموخته دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

zahrafarokhiut.ac.ir