تجزیه‌ی ژنتیکی با روش میانگین نسل‌ها و استفاده از روش مدل مخلوط در ژنوتیپ‌های ذرت تحت تنش کم‌آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)

2 استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

چکیده

بررسی نحوه توارث صفات زراعی، نوع عمل ژن‌ها و انتخاب روش اصلاحی مناسب در جهت دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنوتیپ‌های اصلاحی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. به منظور برآورد اجزای ژنتیکی صفات مورفولوژیکی مهم با تجزیه میانگین نسل‌ها به کمک روش مدل مخلوط (Mixed Model)، چهار نسل پایه (BC1, F2, F1 و BC2) حاصل از تلاقی اینبرد لاین‌های ذرت MO17 (متحمل به خشکی) و B73 (حساس به خشکی) تحت عامل تنش آبی در سه سطح (آبیاری نرمال، تنش ملایم و شدید کم‌آبی) در شرایط مزرعه در سال‌های زراعی 1395 و 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد میزان هتروزیس نسبت به میانگین والدین در شرایط آبیاری نرمال برای صفات وزن تک دانه ( 112 درصد)، در تنش ملایم برای عملکرد دانه (59 درصد) و در تنش شدید برای صفت تعداد روز بین ظهور دانه گرده و رشته‌های ابریشمی (59 درصد) بدست آمد. متوسط درجه غالبیت در آبیاری نرمال برای صفت وزن 100 دانه، در تنش ملایم برای صفت تعداد بلال در بوته و در تنش شدید برای صفات ارتفاع بوته با گل تاجی و تعداد برگ در بوته مثبت و بزرگ‌تر از یک بدست آمد. همچنین در سه عامل تنش آبی با توجه به بیشتر بودن اثرهای غالبیت ( اثرهای غالبیت برای عملکرد دانه در آبیاری نرمال 75، تنش ملایم 115 و تنش شدید 63 بدست آمد) و واریانس غالبیت در کنترل ژنتیکی عملکرد دانه و صفات مهم، تولید واریته‌های هیبرید برای بهره‌برداری از این اثرها ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Genetic analysis by generation mean analysis and using Mixed Models method in maize (Zea mays L.) genotypes under water deficit stress condition

نویسندگان [English]

  • Khosro Mafakheri 1
  • Mostafa Valizadeh 2
  • Seyed Abolghasem Mohammadi 2
1 Ph.D of Plant Breeding-Molecular Genetic and Genetic Engineering
2 Professor, Plant Breeding and Biotechnology Department ،Faculty of Agriculture, University of Tabriz. Tabriz. Iran
چکیده [English]

Investigation of inheritance of agronomic traits, type of genes action and selection of appropriate breeding method is of great importance in order to achieve the maximum potential of breeding genotypes. In order to estimate the genetic components of important morphological traits were using generation mean analysis with mixed models in four basic generations (BC1, F2, F1 and BC2) resulting from crossing of maize inbred lines MO17 (drought tolerant) and B73 (drought sensitive), under water deficit stress factor at three levels of including: (well-watered, intermediate and sever water deficit stress) in field conditions were studied in the growing season in 2016 and 2017. The results of this research showed the highest heterosis of F1 was observed in the well-watered for one grain weight (112%), in the intermediate stress for grain yield (59%), and in the severe stress for Anthesis silking interval (59%). Average degree of dominance in well-watered for 100 grain weight trait, in intermediate stress for number of ears per plant and in severe stress for plant height and number of leaves per plant were positive and greater than one. Also in three irrigation conditions, due to the greater dominance gene effects (dominance gene effects was obtained for grain yield in plant in well-watered condition 75, intermediate stress 115, and sever stress 63) and variance of dominance gene effects in genetic control of grain yield and important traits, the production of hybrid varieties is essential to exploit these effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maize؛ stress؛ Generation
  • Mean
  • Analysis
  • تاریخ دریافت: 21 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 12 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401