بررسی اثر سوپرجاذب و کشت مخلوط بر کمیت و کیفیت جو (Hordeum vulgare L.) و نخود علوفه ای (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، شهرستان خرم آباد، ایران

2 زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

آزمایش مزرعه ای در شهرستان پلدختر (روستای چمشک) در دو سال زراعی 98-1397 و 99-1398 به صورت اسپلیت پلات (کرت‌های یک‌بار خرد شده) بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 سطح فاکتور اصلی سوپر جاذب (شاهد، 50، 75 و 100 کیلوگرم در هکتار) و 6 سطح فاکتور فرعی کشت مخلوط افزایشی (کشت خالص نخود علوفه ای رقم سارال، 25×100 (نخود:جو)، 50×100 ، 75×100 ، 100×100 و کشت خالص جو آبیدر) با مقدار بذر نخود علوفه ای 125 و جو 200 کیلو گرم در هکتار بر اساس کشت خالص، مورد استفاده قرار گرفت که هر یک از مقادیر بالا، بر اساس درصد، به‌منظور بررسی همزیستی آنها بر صفات کمی (مانند علوفه) و کیفی (مانند پروتئین) دو گیاه، استفاده شد. برهمکنش 3 عامل مورد مطالعه (سال، سوپر جاذب، کشت مخلوط) نشان داد که به تناسب افزایش عامل جاذب و سهم لگوم، عملکرد کل علوفه خشک افزایش می‌یابدکه در سال دوم بیش از سال اول بود. سال دوم×100 کیلوگرم سوپر جاذب×100×100 و 100×75 به ترتیب 91/18 و 79/18 درصد پروتئین علوفه نخود را افزایش دادند. درصد پروتئین جو در ترکیب 100×100 در سال اول و دوم به ترتیب 54/6 و 1/7 بود با افزایش سطح مصرف سوپر جاذب و نیز جزء مکمل لگوم، مقدار NDF در علوفه نخود کاهش یافت. اثر سه گانه سال×سوپر جاذب×کشت مخلوط نیز روال مشابهی بر نوسان کیفیت علوفه جو (درصد الیاف) داشت. بنابراین اعمال مدیریت زراعی با تنوع زراعی در واحد سطح و عامل جاذب رطوبت بیانگر بکارگیری اصل اکولوژیک در بهره برداری از منابع تولید بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of effect of super-absorbent and intercropping on to quantitative and qualitative of barley (Hordeum vulgare L.) and chickpea (Cicer arietinum L.) in dry-land

نویسندگان [English]

  • Yousof Narimani 1
  • Kazem Taleshi 2
  • Ali Khorgami 3
  • Hosein Vafaei 3
1 Board of Agronomy and Plant Breeding, Islamic Azad University of Khorramabad Branch, Khorramabad City, Iran.
2 Agronomy and Plant Breeding, Agricultural Faculty, Azad Islamic University of Khorramabad Branche
3 Agronomy and Plant Breeding Board, Agricultural Faculty, Islamic Azad University of Khorramabad
چکیده [English]

A field experiment in Poldakhtar city (Chemeshk village) in two cropping years 2018-19 and 2019-20 as split plots (once split plots) based on randomized complete block design (RCBD) with 4 the main factor level of superabsorbent (control,50, 75 and 100 kg/ha-1) and 6 levels of sub-factor of additive series intercropping (pure stand of forage chickpea, Saral cultivar, 100×25 (chickpea×barley), 100×50, 100×75, 100×100 and pure stand of Abidar barley) With the amount of forage chickpea seeds 125 and barley 200 kg/ha-1 based on pure culture, each of the above values, based on percentage, in order to study their coexistence on quantitative (such as forage) and qualitative traits (Such as protein) two plants were used. The interaction of the three studied factors (year, superabsorbent, intercropping) showed that with the increase uptake factor and legume ratio, total hay yield increased, but this yield in the second year It was over the first year. Second-year×100kg superabsorbent×100×100 combination and 100×75 increased hay of chickpea protein to 18.91 and 18.79%, respectively. 100×100 treatment in the first and second year had 6.54 and 7.1% crude protein. With increasing the level of superabsorbent and legume complementary components, the amount of NDF in chickpea forage decreased. The triple effect of year×superabsorbent ×intercropping had a similar pattern on fluctuations in barley forage quality (fiber percentage). Therefore, agricultural management practices by increasing the diversity of crops per unit area and moisture-absorbing agent indicated the use of the ecological principle in the utilization of production resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry land "؛ additive series "؛ inter cropping
  • "؛ ؛"
  • تاریخ دریافت: 05 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 21 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401