تأثیر تناوب زراعی و مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف‌های‌هرز مزارع گندم (Triticum aestivum) در منطقه خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر تناوب زراعی و شیمیایی بر بانک بذر علف‌های‌هرز مزارع گندم، آزمایشی سه ساله به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در استان خوزستان اجرا گردید. کرت‌های اصلی شامل تناوب زراعی (گندم-گندم- گندم، گندم-کلزا-گندم و گندم-چغندرقند-گندم)، و کرت‌های فرعی شامل مدیریت شیمیایی (عدم کاربرد علف‌کش، تناوب شیمیایی و عدم تناوب شیمیایی (برنامه کشاورز)) بودند. نتایج نشان داد تغییر در تناوب زراعی باعث کاهش جمعیت بذر علف‌های‌هرز در هر دو عمق مورد بررسی(صفر تا 10 و 10 تا 20 سانتی‌متر) شد، همچنین تلفیق مدیریت شیمیایی با تناوب زراعی به طور معنی‌داری نسبت فراوانی جمعیت بذر علف‌های‌هرز را کاهش داد. در طول سه سال آزمایش، در شرایط عدم کاربرد علف‌کش، نسبت فراوانی جمعیت بانک بذر علف‌هرز یولاف وحشی زمستانه در سطح خاک، با کاشت کلزا از 20/2 به 48/1 و با کاشت چغندرقند از 73/2 به 63/0 کاهش یافت، اما در شرایط عدم رعایت تناوب زراعی نسبت فراوانی بذر علف‌هرز در بانک بذر افزایش یافت. این روند در جمعیت بانک بذر کل علف‌های هرز نیز مشهود بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Crop and Chemical Rotation on Weeds Seed Bank in Wheat field in Khouzestan Region

نویسندگان [English]

 • Farid Lotfi Mavi 1
 • Hassan Alizadeh 2
 • Mostafa Oveisi 3
1 Agronomy and Plant breeding Dept., College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran.
2 Agronomy and Plant breeding Dept., College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran.
3 Agronomy and Plant breeding Dept., College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran.
چکیده [English]

For evaluation of the effect of crop and chemical rotation on weed seed bank of wheat fields, a three-year experiment was conducted as split plots in the form of randomized complete blocks design with three replications in Khuzestan province. Crop rotation as the main factor (wheat-wheat-wheat, wheat-rapeseed-wheat and wheat-sugar beet-wheat), chemical rotation in sub-plots (untreated control, chemical rotation and non-chemical rotation (farmer program)). The results showed that the change in crop rotation reduced the seed population of weeds at both depths (0 to 10 and 10 to 20 cm). Also, the combination of chemical management with crop rotation significantly reduced the ratio of weed seed population per square meter. During three years of experiment, in the absence of herbicide application, the frequency of winter wild oat seed bank (Avena ludoviciana) seed bank population on soil surface, by planting rapeseed from 2.20 to 1.48 per square meter and by planting sugar beet from 2.73 to Decreased by 0.63 per square meter, while the ratio of seed bank population in non- crop rotation had an increasing trend. This trend was also evident in the total weed seed bank population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wheat-Canola
 • Rotation
 • sugar beet
 • Integrated Management
 • winter wild oat
 • تاریخ دریافت: 26 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401