ارزیابی تعامل تداخلی برنج و علف‌های ‏هرز سوروف (Echinochloa crusgalli) و پیزور دریایی (Bolboschoenus planiculmis) در سری‏های جانشینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت

3 میدان گیل_جنب بیمارستان رسول اکرم_کوی سازمانی موسسه تحقیقات برنج ر

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان- رشت، ایران

چکیده

به‏منظور مطالعه نقش تداخل بین‏گونه‏ای و برآیند رقابتی سوروف (Echinochloa crus-galli) و پیزور دریایی (Bolboschoenus planiculmis) با برنج رقم گیلانه، این تحقیق در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و ترکیب فاکتوریل گونه علف‌هرز (سوروف و پیزور دریایی) و نسبت‏های کاشت برنج: علف‏هرز در گلدان (۰:۴، ۱:۳، ۲:۲، ۳:۱ و ۴:۰) به‏اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بجز ارتفاع، سایر صفات برنج، در رقابت با سوروف نسبت به رقابت با پیزور کاهش بیشتری نشان دادند. درصد این کاهش‏ها، در میانگین نسبت‏های کاشت، به‏واسطه رقابت برنج با سوروف درمقایسه با پیزور برای عملکرد بیولوژیک 10 و 21، عملکرد دانه 12 و 23، تعداد پانیکول 10 و 21، تعداد دانه پُر 13 و 25، تعداد کل دانه‌ 7 و 16 و تعداد پنجه 10 و 17 درصد به‏ترتیب در سطح گلدان و تک‏بوته بیشتر از پیزور بود. این نتایج و نیز بررسی نمودارهای سری جانشینی بیانگر رقابت شدیدتر سوروف با برنج بود. اگرچه تفاوت اندک اثر رقابتی دو گونه علف‏هرز و نیز عدم معنی‏داری شاخص چیرگی و نسبت رقابت سوروف و پیزور حاکی از اهمیت رقابت پیزور به‏عنوان گونه‏ی ‏هرز جدید در مزارع برنج است. لذا مدیریت موثر پیزور نیز علاوه بر سوروف بایستی در طراحی راهبردهای مدیریت علف‏های هرز شالیزار مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Characterizing the interactive interference of rice with barnyard grass (Echinochloa crus-galli) and bulrush (Schoenoplectus planiculmis) weeds in a replacement series experiment

نویسندگان [English]

 • Zohreh Ghojoghi 1
 • Elmira Mohammadvand 2
 • Bijan Yaghoubi 3
 • Jafar Asghari 4
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 میدان گیل_جنب بیمارستان رسول اکرم_کوی سازمانی موسسه تحقیقات برنج ر
4 Department of Agronomy and Crop Breeding, College of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

In order to investigate the role of inter-species interference and competitive outcome of barnyard grass (Echinochloa crus-galli) and bulrush (Bolboschoenus planiculmis) weeds with Guilaneh cultivar of rice, a factorial experiment with two factor including weed species (barnyard grass and bulrush) and rice: weed ratios in each pot (0: 4, 1: 3, 2: 2, 3: 1 and 4: 0) was conducted as a randomized complete-block design with three replications. The results showed that, except for height, all other traits of rice decreased more in competition with barnyard grass than competition with bulrush. The percentage of these reductions averaged over planting ratios, respectively on pot- and single plant level were 10 and 21% for biological yield, 12 and 23% for seed yield, 10 and 21% for number of panicle, 13 and 25% for number of filled seeds, 7 and 16 for total number of seeds and 10 and 17% for number of tillers more due to rice competition with barnyard grass than bulrush. These results, along with the replacement series diagrams studies have indicated the sever competition of barnyard grass with rice plants. However, no significant difference in the competitive effect of the two weed species, as well as the insignificant dominance index and the ratio of barnyard grass and bulrush competition, indicates the importance of bulrush as a new weed in rice fields. Therefore effective management of bulrush in addition to barnyard grass should be taken into consideration in the development of the weed management programs in paddy rice fields.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Density
 • dominance
 • competition index
 • relative performance
 • relative yield
 • تاریخ دریافت: 02 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401