بررسی محلول‌پاشی پتاسیم سیلیکات، کلسیم کلراید و نانوسیلیس بر عملکرد، اجزای عملکرد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و پرولین ذرت شیرین تحت رژیم‌های آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

4 گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

10.22059/ijfcs.2021.284502.654624

چکیده

محلول‌پاشی پتاسیم سیلیکات، کلسیم کلراید و نانو سیلیس بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک ذرت شیرین رقم Sc1263 تحت رژیم‌های آبیاری بررسی شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد شده براساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1396 انجام شد. رژیم‌های مختلف آبیاری (آبیاری مطلوب، کم‌آبیاری متوسط وکم‌آبیاری شدید به‌ترتیب به‌معنی آبیاری گیاه یا خاک تا حد ظرفیت مزرعه بعد از جذب آب توسط گیاه یا تبخیر از خاک تا حد 35%، 55% و 75% آب قابل استفاده در منطقه ریشه) و محلول‌پاشی برگی (پتاسیم سیلیکات یک و دو در هزار، نانوسیلیس یک در هزار، کلسیم کلراید یک و دو در هزار، محلول‌پاشی آب خالص و بدون محلول‌پاشی) به ترتیب در کرت‌های اصلی و فرعی قرار گرفتند. عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد علوفه خشک، وزن خشک بلال، وزن خشک غلاف بلال، وزن خشک برگ‌های بلال، وزن خشک ساقه، طول عقیمی بلال و کارتنوئید تحت اثر متقابل رژیم آبیاری و محلول‌پاشی قرار گرفتند و در شرایط کم‌آبیاری شدید بیش‌ترین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد علوفه خشک از محلول‌پاشی‌های پتاسیم سیلیکات حاصل شد. در شرایط ‌آبیاری مطلوب بیش‌ترین وزن خشک بلال، وزن خشک غلاف بلال، وزن خشک برگ‌های بلال و وزن خشک ساقه از تیمار محلول‌پاشی یک در هزار پتاسیم سیلیکات و بیش‌ترین میزان کارتنوئید از تیمار محلول‌پاشی دو در هزار پتاسیم سیلیکات حاصل شد. بیش‌ترین طول عقیمی بلال از تیمارهای کم‌آبیاری متوسط و عدم محلول‌پاشی به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of potassium silicate, calcium chloride and nanosilicate on yield, yield components, Photosynthetic pigments and proline of sweet corn to irrigation regimes

نویسندگان [English]

 • Tahereh Drikvand 1
 • Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy 2
 • Majid Aghaalikhani 3
 • Ali Heidarzadeh 4
1 Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat modares University, Tehran, Iran
2 Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Tarbiat Modares, Iran
چکیده [English]

Spray of potassium-silicate, calcium chloride and nano-silicate was investigated on yield, yield components, and some physiological properties of sweet corn (sc1263) under irrigation regimes. The experiment was carried out as split plot based on a complete block design with three replications in crop season 2017. Irrigation regimes (Optimal irrigation, moderate water deficit stress and severe water deficit stress that mean withholding irrigation until soil available water was reached to 35%, 55% and 75% soil available water at root zone respectively, and then plots were irrigated to field capacity) and foliar applications (potassium silicate and calcium chloride as 1000 and 2000 ppm, 1000 ppm nano-silica, pure water, and without foliar application) were located in the main and sub plot units respectively. There were significant differences for interaction between irrigation regimes and foliar applications for grain yield, biomass, dry forage yield, ear dry weight, ear pod leaves dry weight, ear leaves dry weight, shoot dry weight, ear Inferiority length, and carotenoid. At severe water deficit condition the most grain yield, biomass and dry forage yield were obtained from foliar application of potassium silicate. At optimal irrigation, the plants produced the most ear dry weight, ear pod leaves dry weight, ear leaves dry weight and shoot dry weight with 1000 ppm foliar application of potassium silicate and the most carotenoid content was observed in plants which were sprayed with 2000 ppm potassium silicate. The most ear Inferiority length was related to plants under moderate water deficit and without foliar application.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carotenoid
 • Chlorophyll
 • Grain yield
 • Silicon
 • water deficit stress
دوره 53، شماره 1
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 21 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 خرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401