اثر محلول‎پاشی اسیدهیومیک و اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم (Sorghum bicolor L.) در سطوح مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گناباد

2 استادیار، دکتری زراعت، اکولوژی گیاهان زراعی، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی گناباد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی و محلول‎پاشی اسیدهیومیک و اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سورگوم (Sorghum bicolor L) پژوهشی به‌صورت کرت‌های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی گناباد به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل مقادیر مختلف آبیاری در سه سطح (آبیاری کامل، قطع آبیاری در مرحله گلدهی و قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه) و محلول‎پاشی اسیدهیومیک در دو سطح (صفر و 6 لیتر در هکتار) به‌عنوان عامل فرعی و محلول‎پاشی با اسیدسالیسیلیک در دو سطح (صفر و 1 میلی‌مولار) به‌عنوان عامل فرعی فرعی بودند. تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی و پر شدن دانه به‎ترتیب منجر به کاهش 30 و 51 درصدی عملکرد دانه نسبت به شاهد شد؛ درحالی‌که عملکرد زیستی و شاخص برداشت تحت‎تأثیر سطوح مختلف آبیاری قرار نگرفت. کاربرد همزمان اسیدهیومیک و اسیدسالیسیلیک اکثر صفات مورد مطالعه را بهبود بخشید، به‎طوری‎که بیشترین ارتفاع بوته (16/207 سانتی‎متر)، تعداد پنجه در بوته (88/1 عدد)، وزن خشک اندام هوایی (66/234 گرم)، تعداد دانه در خوشه (1854 عدد)، وزن هزار دانه (20/40 گرم) و عملکرد دانه (67/2838 کیلوگرم در هکتار) در تیمار کاربرد اسیدهیومیک و اسیدسالیسیلیک در شرایط آبیاری کامل به دست آمد. همچنین، در این آزمایش وزن خشک اندام هوایی با تعداد پنجه در بوته (**98/0 =r) و تعداد دانه در خوشه با ارتفاع بوته (**97/0 =r) بیشترین همبستگی مثبت و معنی‌دار را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ffect of humic acid and salicylic acid spraying on some morphological characteristics and yield and yield components of sorghum (Sorghum bicolor L.) in different levels of irrigation

نویسندگان [English]

 • Mohammad Behzad Amiri 1
 • yaser esmaeilian 2
 • mahin alboghobiesh 3
2 2. Assistant Professor, Department of Agriculture, University of Gonabad, Gonabad, Iran
3 3. Ms. Student, Department of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

IIn order to evaluate the effect of humic acid and salicylic acid spraying on some morphological characteristics and yield and yield components of sorghum (Sorghum bicolor L.), a split split plots experiment based on RCBD design with three replications was conducted in 2015-2016 growing seasons, in University of Gonabad, Iran. The main plots, sup plots and sub sub plots included different amounts of irrigation in three levels (full irrigation, cuting irrigation in flowering stage and cutting irrigation in stage of grain filling), humic acid in two levels (0 and 6 liter.ha-1) and salicylic acid in two levels (0 and 1 mMol), respectively. The results showed that cutting irrigation in flowering and grain filling stage decreased seed yield 30 and 51% compared to control, respectively; while it did not effect on biological performance and harvest index. Simultaneous application of humic acid and salicylic acid improved most of the studied traits, so that the highest plant height, Tiller number per plant , Shoot weight , Seed number per panicle, 1000 seed weight and seed yield (2838.67 kg.ha-1) in the treatment of application of humic acid and salicylic acid in full irrigation conditions were obtained. Cross-sectional stress treatment in the grain filling stage and non-application of humic acid and salicylic acid had the highest rate of harvest index. Also, in this experiment, the dry Shoot weight of the aerial part with the Tiller number per plant and the Seed number per panicle with the Plant height showed the most positive and significant correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological yield
 • Drought stress
 • harvest index
 • organic acid
 • 1000 Seed Weight

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 01 آبان 1399
 • تاریخ بازنگری: 06 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 10 دی 1399