کارایی دُزهای علف‌کش در کنترل علف‌های‌هرز گندم تحت تأثیر دما و رطوبت محیطی مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران،

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران،

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران،

4 استاد بخش تحقیقات علف‌های‌هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.

چکیده

به‌منظور بررسی کارایی غلظت‌های علف‌کش‌های مزوسولفورون + یودوسولفورون + دیفلوفنیکان در کنترل علف‌های‌هرز گندم تحت تأثیر دما و رطوبت خاک مزرعه، آزمایش مزرعه‌ای به‌صورت کرت‌های دوبار خردشده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار، در دو استان فارس و البرز طی سال های 1395 تا 1397 انجام شد. فاکتورها شامل سمپاشی در زمان‌های مختلف بعد از آبیاری (شرایط مختلف رطوبتی خاک) به‌عنوان کرت اصلی در سه سطح  شامل سمپاشی در دو و هفت روز بعد از آبیاری و سمپاشی یک روز قبل از آبیاری بعدی، غلظت‌های مختلف علف‌کش به‌عنوان کرت فرعی در شش سطح شامل صفر ، 25، 50، 75، 100 و 125 درصد غلظت توصیه شده و زمان سمپاشی در روز به‌عنوان کرت فرعی فرعی در دو سطح ساعت هفت تا هشت صبح و ساعت 12-11 صبح بود. نتایج نشان داد که در شرایطی که بعد از سمپاشی رطوبت مهیا شد، غلظت‌های کاهش‌یافته این علف‌کش، کارایی بیشتری در کاهش وزن تر علف‌های‌هرز پهن‌برگ نسبت به سایر شرایط دارند. در غلظت‌های 33 و 66 و 99 گرم ماده موثره در هکتار (25، 50 و  75 درصد غلظت توصیه شده) به‌ویژه در شرایط رطوبتی دو روز بعد از آبیاری و یک روز قبل از آبیاری، وزن تر علف‌های‌هرز باریک‌برگ نسبت به تیمار شاهد (غلظت صفر)، اختلاف بیشتری نسبت به شرایط رطوبتی هفت روز بعد از آبیاری داشت. غلظت‌های کاهش‌یافته در شرایط رطوبتی نرمال (ظرفیت مزرعه)، کارایی بیشتری در کنترل علف‌های‌هرز بررسی شده داشتند و هرچه تنش رطوبتی بیشتر شد، کارایی غلظت‌های کاهش‌یافته کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficiency of herbicide as affected by field environmental temperature and moisture in wheat

نویسندگان [English]

 • Mohamad Amin Gasam 1
 • Hassan Alizadeh 2
 • Mostafa Oveisi 3
 • Mohammad Ali Baghestani 4
1 Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran.
2 Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran.
3 Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran.
4 Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran
چکیده [English]

      In order to evaluate the efficacy of mesosulfuron + iodosulfuron + diflufenican (Othello OD( herbicide doses under temperature and soil moisture conditions in the control of wheat weeds, field experiments were carried out in Fars and Alborz provinces during 2017 to 2018. Treatments included spraying at different times after irrigation (different soil moisture conditions) as main plots in three levels (2 and 7 days after irrigation and 1 day before next irrigation), dose of herbicide as a subplot at 6 levels (0, 25, 50, 75, 100 and 125% of recommended dose), and spraying day time as sub-sub plots at two levels (7-8 am, and 11-12am). The results showed that in the condition that moisture had provided after spraying, reduced doses of these herbicides were more effective in reducing the dry weight of broad leaves weeds than other conditions. 33, 66 and 99 g ai/ha herbicide doses (25, 50 and 75% of recommended concentration), especially in 2 days after irrigation and 1 day before irrigation tratments, weed dry weight of grass weeds had more difference than 7 days after irrigation conditions, compared to control treatment. Under normal moisture conditions (field capacity), the reduced concentrations were more efficient in controlling the weeds and the higher moisture stress resulted in the lower efficiency of the reduced concentrations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Post-irrigation spraying
 • reduced concentrations
 • temperature
 • wet weight
 • weeds
دوره 53، شماره 1
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 12 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1399
 • تاریخ پذیرش: 18 آبان 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 12 آذر 1400