تأثیر تیمار محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری زراعت دانشگاه تهران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه تهران

5 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی با ریزمغذی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو ژنوتیپ لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)، آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) در سال زراعی 1396 اجرا گردید. محلول‌پاشی به‌عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح شامل: شاهد محلول‌پاشی با آب؛ محلول‌پاشی دو در هزار سولفات آهن؛ محلول‌پاشی دو درهزار سولفات روی و محلول‌پاشی توام سولفات آهن و روی هرکدام دو درهزار و سطوح مختلف تراکم شامل 20، 30 و 40 بوته در مترمربع و دو ژنوتیپ لوبیا (رقم اختر و لاین D81083) به‌صورت فاکتوریل تحت عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد که محلول‌پاشی نسبت به عدم کاربرد آن به ترتیب موجب افزایش 12/32 و 47/30 درصدی عملکرد دانه در لاین D81083 و رقم اختر شد. همچنین محلول‌پاشی هم‌زمان کود ریزمغذی آهن و روی به طور معنی‌داری سبب افزایش صفات مورد بررسی در هردو ژنوتیپ مورد مطالعه شد. رقم اختر تفاوت معنی‌داری از لحاظ عملکرد دانه بین تراکم‌های 30 و 40 بوته در مترمربع نشان نداد اما در تراکم 30 بوته در مترمربع لاین D81083 عملکرد بالاتری نسبت به دو تراکم دیگر داشت. به‌طورکلی باتوجه‌به قرارگرفتن ایران در محدوده خشک و نیمه‌خشک جهان و قلیایی بودن اکثر خاک‌های زراعی آن و در نتیجه محدودیت در جذب عناصر ریزمغذی تحت این شرایط، محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی می‌تواند موجب افزایش عملکرد گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of spraying and planting density on yield and yield components of red beans (Phaseolus vulgaris L.) at Karaj conditions

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Afshoon 1
 • Naser Majnoun Hosseini 2
 • Khyrolla Bayati 3
 • Ehsan Rabieian 4
 • Iman Khaldari 5
1 PH.D student university of Tehran
2 Agronomy and Plant Breeding Dept. Faculty of Agriculture, University of Tehran
3 Ph.D. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Crop Ecology, Isfahan University of Technology
4 Ph.D. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Plant Breeding, University of Tehran, Karaj,
5 Ph.D. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Plant Breeding, University of Tehran, Karaj,
چکیده [English]

To evaluate the effects of micro-nutrients foliar application and plant density on two bean genotypes, an experiment was conducted in split factorial arrangement randomized complete block design with three replications at the research farm of College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University in 2017. Foliar spraying in four levels of spraying, control (water), ferrous sulfate (2 g.L-1), zinc sulfate (2 g.L-1), and mixture of ferrous sulfate and zinc (2 g.L-1) was considered as main factor. Different levels of plant density in three levels of 20, 30 and 40 plants per square meter as well as two bean genotypes (varieties Akhtar and Line D81083) were considered as sub-plot factors. The results showed that foliar application as compared to non-application, increased 32.12 and 30.47% of grain yield in D81083 line and Akhtar cultivar, respectively. Simultaneous foliar application of iron and zinc micronutrient fertilizers significantly increased the studied traits in both genotypes. Akhtar cultivar did not show a significant difference in terms of grain yield between densities of 30 and 40 plants per square meter, but at a density of 30 plants per square meter, line D81083 had a higher yield than the other two densities. In general, due to the location of Iran in the arid and semi-arid regions of the world and the alkalinity of most of its arable soils, and as a result of limited absorption of micronutrients under these conditions, foliar application of micronutrients can increase yield.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bean
 • Biological yield
 • Grain yield
 • harvest index
 • and Spraying

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 20 آبان 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 08 بهمن 1399