بررسی عملکرد و اجزای عملکرد و کیفیت روغن دانه کاملینا تحت کاربردکودگوگرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه زراعت،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 مدرس مدعو دانشگاه ایلام (فارغ التحصیل دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بوعلی سینا همدان)

چکیده

چکیده

گیاهان دانه روغنی از ذخایر مهم غذایی جهان می باشند و تولید روغن از گیاهان دانه روغنی از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌منظور بررسی اثرات کود گوگرد بر شاخص‌های عمکلرد، اجزای عملکرد و روغن دانه سه توده کاملینا، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به‌صورت فاکتوریل در سال زراعی 99-1400 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثرات گوگرد بر تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. همچنین وزن هزار دانه کاملینا تحت تأثیر اثرات متقابل گوگرد و نوع توده قرار گرفت همچنین نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه (2394 کیلوگرم در هکتار) کاملینا با کاربرد توأم گوگرد+ بیوسولفور به‌دست آمد؛ که در مقایسه با عدم مصرف گوگرد 8/32 درصد بیشتر بود. بیشترین عملکرد روغن (5/916 کیلوگرم در هکتار) با کاربرد توأم کودهای گوگرد+ بیوسولفور مشاهده شد و کودهای گوگرد و بیوسولفور به‌تنهایی در رتبه دوم از نظر عملکرد دانه قرار داشتند. عدم مصرف کود گوگرد (4/576 کیلوگرم در هکتار) کمترین مقدار عملکرد دانه را به خود اختصاص دادکه نشان دهنده تأثیر کودهای گوگرد بر شاخصهای عملکرد و روغن کاملینا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield and yield components and quality of camelina seed oil under fertilizer application

نویسندگان [English]

 • Hadi Rostami 1
 • Nusratullah Abbasi 2
 • somayeh hajinia 3
1 Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
3 Ph.D. graduate of Crop Physiology Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

Abstract

Oilseeds are one of the most important food reserves in the world and oil production from oilseeds is very important. In order to investigate the effects of sulfur fertilizer on yield indices, yield components and seed oil of three Kamelina masses, an experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in the 1400-99 crop year at Ilam University Research Farm. The results of analysis of variance showed that the effects of sulfur on the number of capsules per plant and the number of seeds per capsule were significant at the level of 1% probability. Also, the weight of 1000 seeds of Camellina was affected by the interactions of sulfur and the type of mass. Also, the results showed that the highest grain yield (2394 kg / ha) of Camellina was obtained by using sulfur + biosulfur; Which was 32.8% more than not consuming sulfur. The highest oil yield (916.5 kg / ha) was observed with the combined application of sulfur + biosulfur fertilizers and sulfur and biosulfur fertilizers alone were in second place in terms of grain yield. Non-application of sulfur fertilizer (576.4 kg / ha) had the lowest grain yield, which indicates the effect of sulfur fertilizers on yield indices and camellia oil.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oil
 • camelina
 • sulfur
 • yield
 • yield components
 • تاریخ دریافت: 14 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401