بررسی تأثیر محلول‌پاشی جیبرلیک‌اسید بر قدرت منبع و ذخیره سازی ساقه ارقام گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

10.22059/ijfcs.2020.298730.654693

چکیده

این تحقیق، با هدف شناخت برخی مکانیزم‌های فیزیولوژیک مرتبط با ذخیره‌سازی در ارقام مختلف گندم، به‌صورت آزمایش اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه آزمایشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در شهر کرج، در دو سال زراعی 96-1394 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 22 رقم گندم به‌عنوان عامل اصلی و محلول پاشی جیبرلیک­اسید در مرحله پیدایش گره دوم ساقه (GA3) در دو سطح (صفر (شاهد) و 100 میلی گرم در لیتر) به‌عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که محلول پاشی جیبرلیک­اسید، سبب افزایش معنی دار وزن خشک و وزن مخصوص ساقه، سطح برگ، کلروفیل و همچنین عملکرد دانه در ارقام مختلف گندم در هر دو سال آزمایش شده­است که از بین این صفات، وزن خشک ساقه، بیشترین تأثیرپذیری و افزایش را در شرایط محلول‌پاشی جیبرلیک­اسید نشان داد. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین وزن خشک ساقه با وزن مخصوص ساقه و انتقال مجدد در ارقام مختلف در شرایط محلول‌پاشی جیبرلیک­اسید وجود داشت. ارقام شبرنگ و دز در شرایط محلول‌پاشی جیبرلیک­اسید، بیشترین میزان صفات مرتبط با ذخیره­سازی (وزن خشک و وزن مخصوص ساقه) را داشتند که به دلیل انتقال مجدد، بالا عملکرد دانه بالاتری را نیز دارا بودند. به‌طورکلی در این تحقیق، کاربرد خارجی جیبرلیک­اسید سبب تقویت توان ذخیره­سازی، قدرت منبع و عملکرد در ارقام مختلف گندم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of gibberellic acid solution spraying on the source strength and stem storage of wheat cultivar

نویسندگان [English]

 • Vida Kardgar 1
 • Ali Ahmadi 2
 • Alireza Abbasi 3
1 Agronomy and Plant Breeding Department, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, Iran.
2 Agronomy and Plant Breeding Department, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, Iran.
3 Agronomy and Plant Breeding Department, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, Iran.
چکیده [English]

This study has been conducted to recognize some of the physiological mechanisms related to the storage in different wheat cultivars as a split-plot experiment in a randomized complete blocks design with three replications at the experimental farm of Agriculture and Natural Resources ofUniversity of Tehran in Karaj, during two crop years of 2014-2016. Experimental treatments consisted of 22 wheat cultivars as the main plots and gibberellic acid (GA3) at two levels (0 mg/L (control) and 100 mg/L) as the sub plots. Results showed that gibberellic acid spraying significantly increased stem dry and specific weights, leaf area, chlorophyll and grain yield in different wheat cultivars in both experimental years. Among these traits, the shoot dry weight had the highest response to gibberellic acid spraying. There was also a significant positive correlation between stem dry and stem specific weights and remobilization in different cultivars under gibberellic acid spraying condition. Shabrang and Dez cultivars had the highest storage related traits (stem dry and specific weights) under gibberellic acid spraying condition which resulted in higher grain yield. These cultivars had the highest grain yield due to higher stem reserves remobilization capacity. In this study, exogenous application of gibberellic acid has generally strengthened the stem storage capacity, source strength and yield in different wheat cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leaf area
 • Leaf chlorophyll
 • Seed yield
 • stem reserves remobilization
 • source strength
دوره 53، شماره 1
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 14 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401