بررسی عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و برخی خصوصیات زراعی کاکتوس (Opuntia ficus- indica) تحت تاثیر دورهای مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

2 بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان

چکیده

به منظور بررسی عملکرد و امکان کشت کاکتوس علوفه‌ای در منطقه ارزوئیه استان کرمان، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت سه سال (1395، 1396 و 1397) انجام شد. تیمارها شامل دور‌های مختلف آبیاری بود که در سال اول سه دور آبیاری 9، 14 و 19 روز یکبار، در سال دوم 14، 19 و 24 روز و در سال سوم 16، 21 و 26 روز در نظر گرفته شد. بیشترین تعداد پد در بوته در سال دوم در دور آبیاری 14 روز و در سال سوم در دور آبیاری 16 روز به دست آمد. در سال دوم بیشترین عملکرد تر (9/53 تن در هکتار)، عملکرد خشک (69/4 تن در هکتار) و بهره وری مصرف آب (53/4 کیلوگرم ماده خشک بر متر مکعب آب) به دور آبیاری 14 روز تعلق داشت. در سال سوم در دور آبیاری 16 روز به ترتیب با تولید 74/108 و 42/8 تن در هکتار علوفه تر و خشک و 37/4 کیلوگرم ماده خشک بر متر مکعب آب بیشترین عملکرد و بهره‌وری مصرف آب به دست آمد.. بیشترین مقدار پروتئین خام علوفه (سال سوم) به ترتیب به دور آبیاری 21 روز (06/8 درصد) و 16 روز (75/7 درصد) تعلق داشت. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق امکان کشت و توسعه این گیاه دائمی با مصرف آب کم در منطقه ارزوئیه وجود دارد. همچنین به منظور استقرار کامل گیاه و عملکرد پایدار توصیه می‌گردد برداشت علوفه از سال دوم آغاز گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield, water productivity and some agronomic characteristics of cactus (Opuntia ficus-indica) under the different irrigation periods

نویسندگان [English]

 • hamid najafinezhad 1
 • Nader Koohi 2
1 Seed and Plant Improvement Institute
2 Agricultural engineering Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Kerman, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the yield and possibility of cultivating cactus, an experiment was conducted in a randomized complete block design with four replications for three years (2016- 2018) in Orzoeyeh region of Kerman. In each year, three different irrigation periods were as follows: 9, 14 and 19 days in the first year, 14, 19 and 24 days in the second, and 16, 21 and 26 days in the third year. The highest number of pads per plant was obtained in the irrigation periods of 14 days in second year & 16 days in third year. In the second year, the highest green mass yield (53.9 t ha-1), dry yield (4.69 t ha-1) and water productivity (4.53 kg m-3) was belonged to the 14-day irrigation period. In the third year, the highest green mass yield (108.74 t ha-1), dry yield (8.42 t ha-1) and water productivity (4.37 kg m-3) were obtained in the 16-day irrigation period. The highest amount of crude protein in the third year was belonged to the irrigation periods 21 days (8.06%) and 16 days (7.75%), respectively. Based on the results, it is possible to cultivate and develop this perennial plant with low water consumption in Orzoeyeh region. In order to fully establish the plant and stable yield, it is also recommended to start the forage harvest from the second year.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cactus
 • Pad
 • Forage
 • Yield
 • Drought stress
 • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 06 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401