دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، تیر 1401 

مقاله پژوهشی

اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک سه رقم نخود زراعی (Cicer arietinum L)

صفحه 1-16

10.22059/ijfcs.2021.321358.654817

هدیه ایروانی پناه؛ بهاره پارسامطلق؛ امان الله سلیمانی؛ مریم مظاهری تیرانی


ساختار ژنتیکی دو جمعیت از گونه‎ داروئی Nepeta racemosa در ایران

10.22059/ijfcs.2021.301672.654717

فرشته اسدی‌کرم؛ عبدالهادی حسین زاده؛ حسین میرزایی ندوشن؛ محمدرضا بی همتا


بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط با استفاده تجزیه مسیر و مدل‌های مخلوط در لاین‌های برتر جو

10.22059/ijfcs.2021.323545.654826

حسن زالی؛ علی براتی؛ علیرضا پور ابوقداره؛ احمد قلی پور؛ شیرعلی کوهکن؛ کمال شهبازی؛ اکبر مرزوقیان؛ مهدی جباری؛ امید پودینه؛ معصوم خیرگو


اثر آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف نهاده ها و کیفیت دانه ارقام کنجد

10.22059/ijfcs.2021.319665.654807

علی صبوری؛ مجید غلامحسینی؛ فرود بذرافشان؛ فرهاد حبیب زاده؛ بهرام امیری