دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، مهر 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی کارایی روش‌های تلفیقی در مبارزه با علف‌هرز کاتوس (Cynanchum acutum L.) در مزارع نیشکر

10.22059/ijfcs.2021.316186.654782

ساسان عبدالهی لرستانی؛ مصطفی اویسی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی


تجزیه گرافیکی ژنوتیپ، محیط و برهمکنش ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانه در آفتابگردان

10.22059/ijfcs.2021.324812.654832

مهدی غفاری؛ امیر قلی‌ز اده؛ سید عباسعلی اندرخور؛ اسداله زارعی سیاه بیدی؛ سید احمد کلانتر احمدی؛ فرناز شریعتی؛ عباس رضایی زاد


بررسی پاسخ عملکرد ارقام برنج کم محصول و پر محصول به بهبود مدیریت تغذیه

10.22059/ijfcs.2021.326551.654839

سید فرهاد صابرعلی؛ عبدالله درزی نفت‌چالی؛ شایگان ادیبی؛ فرامک عزیز کریمی


مدلسازی عملکرد کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) تحت تأثیر تنش خشکی و رقابت علفهای هرز

10.22059/ijfcs.2021.326750.654841

مریم نراقی؛ ناصر مجنون حسینی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمود باقری


بررسی پارامترهای ژنتیکی صفات مختلف کلزا با استفاده از تجزیه دای الل

10.22059/ijfcs.2021.327018.654843

محمد امین نوروزی؛ لیلا آهنگر؛ کمال پیغام زاده؛ حسین صبوری؛ سید جواد سجادی