اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کودهای دامی، شیمیایی، تلفیقی بر برخی صفات آگرومورفولوژیکی و اسانس بادرشبو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد

2 مدرس و عضو هیات علمی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت- دانشگاه شهرکرد

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کودهای دامی، شیمیایی، تلفیقی بر برخی صفات آگرومورفولوژیکی و اسانس بادرشبو آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. سه تاریخ کاشت: 31 فروردین، 22 اردیبهشت و 13 خرداد به عنوان فاکتور اصلی و شش سطح مصرف کود: 1) عدم مصرف کود 2) 25 درصد کود اوره + 75 درصد دامی 3) 50 درصد کود اوره + 50 درصد دامی 4) 75 درصد کود اوره + 25 درصد دامی 5) 100 درصد کود اوره و 6) 100 درصد دامی به عنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که تاریخ کاشت، کود و اثر متقابل آن‌ها اثر معنی‌داری بر تمام صفات مورد مطالعه داشت. به طوری که بیشترین تعداد سرشاخه گلدار و عملکرد بیولوژیک به ترتیب از تیمارهای 13 خرداد + 100 درصد دامی و 13 خرداد + 50 درصد کود اوره + 50 درصد دامی، بیشترین درصد اسانس از تیمار 31 فروردین و 13 خرداد + 100 درصد دامی و عملکرد اسانس نیز از تیمار 13 خرداد + 100 درصد دامی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Planting Date and different amounts of manure, chemical fertilizer and their combination on some agromorphological and essence characteristics of Moldavian Balm

نویسندگان [English]

 • Nasrin Abbasi Dehkordi 1
 • Mohammad Rafieiolhossaini 2
 • Abdolrazagh Danesh Shahraki 3
 • Afsaneh Badalzadeh 4
1 M.Sc. Graduate Student of Agroecology Shahrekord University, Iran
2 Lecturer and Faculty Member, Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Shahrekord University,
3 Assistant professor of Agronomy, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
4 M.Sc. Graduate Student of Agronomy, Shahrekord University, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of planting date and different amounts of manure, chemical fertilizer and their combination on some agromorphological and essence characteristics of Moldavian Balm. A split plot experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications at the research farm of Shahrekord University in 2018. In this experiment, the main factor was 3 levels of planting dates: 20 April, 12 May and 3 June, while 6 levels of manure application: 1) no amended fertilizer (Control) 2) 25% urea + 75% manure 3) 50% urea + 50% manure 4) 75% urea + 25% manure 5) 100% urea and 6) 100% manure, were used as subplot factors. The results showed that planting date, fertilizer and the interaction of planting date and fertilizer had a significant effect on all the characteristics studied at this experiment. So that, the maximum number of flowering branches and biological yield were derived from 3 June + 100% manure and 3 June + 50% urea + 50% manure, the maximum essential oil from 20 April and 3 June + 100% manure and the maximum essential oil yield from planting date of 3 June and 100% manure were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological yield
 • Harvest index
 • Medicinal plant
 • Plant nutrition
 • Planting date
 • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401