بررسی کارایی روش‌های تلفیقی در مبارزه با علف‌هرز کاتوس (Cynanchum acutum L.) در مزارع نیشکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان، بخش علف های هرز

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران، کرج

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران، کرج

4 استاد بازنشسته گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران، کرج

چکیده

کاتوس (Cynanchum acutum L.) از علف‌های چندساله و مهاجمی است که طی یک دهه‌ی گذشته بسیاری از مزارع نیشکر خوزستان را به تصرف خود در آورده است. مطالعه پیشِ‌رو به منظور دستیابی به روشی کارآمد در مهار این علف‌هرز طی سال زراعی 1398-1397 صورت گرفت. آزمایش به صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار به اجرا گذاشته شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: عامل اصلی در پنج سطح با کاربرد پیش‌رویشی و به تنهایی علف‌کش‌های متری‌بیوزین (سنکور®)، متازاکلر + کوئین‌مراک (بوتیزان استار®)، پندیمتالین (پرول®)، ایندازیفلام (آلیون®)، و استوکلر (اسنیت®)؛ سه سطح وجین علف‌هرز شامل اعمال کف‌بری یک نوبت، کف‌بری دو نوبت، و بدون کف‌بری به عنوان عامل فرعی اول؛ و کاربرد پس‌رویشی علف‌کش‌ها به عنوان عامل فرعی دوم در سه سطح شامل توفوردی + ام‌سی‌پی‌آ (یو46-کمبی فلویید®)، اختلاط توفوردی + ام‌سی‌پی‌آ و متری‌بیوزین، و بروموکسینیل + امسیپیآ (برومایسید امآ®). نتایج نشان داد که استفاده مجزای از دو علف‌کش‌ پندی‌متالین، و ایندازیفلام به صورت کاربرد پیش‌رویشی، اجرای دو نوبت کف‌بری، و سپس اختلاط علف‌کش‌های توفوردی + ام‌سی‌پی‌آ و متری‌بیوزین به صورت کاربرد پس‌رویشی به ترتیب با میانگین 9/‌96 و 05/96 درصد، بیشترین کارایی را در کاهش وزن خشک کاتوس داشتند. همچنین اعمال تلفیقی تیمارهای اشاره شده در مقایسه با شاهد بدون وجین علف‌هرز ضمن مهار قابل قبول کاتوس، موجب افزایش عملکرد کمی نیشکر شدند. با وجود این تاثیر معنی‌داری در افزایش خصوصیات کیفی نیشکر مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of integrated methods on Swallow-wort (Cynanchum acutum L.) control in sugarcane fields

نویسندگان [English]

 • Sasan Abdolahi Lorestani 1
 • Mostafa Oveisi 2
 • Hasan Alizade 3
 • Hamid Rahimian Mashhadi 4
1 Iranian institute of sugarcane research and training, weed department
2 Associate Prof, Department of agronomy & plant breeding, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj.
3 Prof,, Department of agronomy & plant breeding, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj.
4 Retired Prof. Department of agronomy & plant breeding, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj.
چکیده [English]

Swallow-wort (Cynanchum acutum L.) is a perennial and invasive weed that has occupied many sugarcane fields in Khuzestan over the past decade. This study was conducted in order to achieve an efficient method in controlling this weed in growing season during 2018-2019. The experiment was performed in the form of split- split plots in a randomized complete block design with three replications. Experimental treatments were: the main plot in five levels with pre-emergence application of Metribuzin (Sencor®), Metazachlor + Qinmerak (Butisan star®), Pendimethalin (Prowl®), Indaziflam (Allion®), and Acetochlor (Acenit®); Three levels of weeding include hoeing at one-time, two-times, and without weeding as sub-plot; and post-emergence application of herbicides as a sub-sub plot at three levels including 2,4-D + MCPA (U46-combi fluid), mixture of 2,4-D + MCPA and Metribuzin, andBromoxynil + MCPA (Bromicide® MA). The results showed that the separate use of two herbicides Pendimethalin, and Indaziflam, hoeing two-times, and then mixing of 2,4-D + MCPA and Metribuzin as a post-emergence application with an average of 96.9 and 96.05% respectively, had the highest efficiency in reducing weed dry weight. Also, these integrated treatments in comparison with the control (no weeding), while achieved acceptable control of swallow-wort, increased the yield of sugarcane. Despite this, no significant effect was observed in increasing the quality traits of sugarcane.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Herbicide
 • hoeing
 • indaziflam
 • pendimethalin
 • yield
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 02 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401