تاثیر انتقال مجدد ذخایر میانگره های ساقه بر سرعت رشد خطی دانه در ارقام گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

تجمع مواد فتوسنتزی در ساقه و انتقال مجدد آن به دانه در مراحل پایانی رشد گیاه از مهمترین صفات فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد و مقاومت به تنشهای محیطی در گندم است. اطلاعات در خصوص تاثیر انتقال مجدد بر سرعت رشد خطی دانه در گندم اندک بوده و نیازمند تحقیقات جدید می باشد. هدف تحقیق حاضر مطالعه مقدار تجمع مواد فتوسنتزی و انتقال مجدد آن در میانگره های مختلف ساقه و تاثیر آن بر سرعت رشد خطی دانه در ارقام مختلف گندم بود. تعداد 18 رقم گندم در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان در شرایط فاریاب در سال زراعی 94-1393 مورد بررسی قرار گرفتند. تنوع قابل توجهی برای میزان ذخیره سازی و انتقال مجدد در بین ارقام مورد مطالعه مشاهده شد. بیشترین مقدار ذخیره سازی و انتقال مجدد در میانگره های زیرین ساقه مشاهده شد. میانگره پنالتیمیت و پدانکل در رتبه های بعدی بودند. سرعت رشد خطی از 44 تا 130 میلی گرم در سنبله در روز متغیر بود. ارتباط مشخصی بین انتقال مجدد از میانگره های مختلف ساقه با عملکرد دانه ساقه اصلی و یا وزن هزار دانه دیده نشد. در مقابل همبستگی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی از ساقه و سرعت رشد خطی دانه مثبت و معنی دار بود. بنابراین نبود ارتباط یا ارتباط منفی بین انتقال مجدد و وزن هزار دانه یا عملکرد دانه نشان دهنده غیر موثر بودن انتقال مجدد در تشکیل عملکرد دانه نیست. تحت این شرایط احتمالا تاثیر فتوسنتز جاری در پر کردن دانه بیشتر از انتقال مجدد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of internodes dry matter remobilization on linear rate of grain growth among wheat cultivars

چکیده [English]

Accumulation of photoasimilates in the stem of wheat and remobilization of theses storages during later plant growth cycle could be considered as important traits to yield formation and resistance to environmental stresses. There is little information about wheat stem dry matter remobilization effects on linear rate of grain growth and needs further investigations. The aims of this research were to study the amount of dry matter accumulation and remobilization in different stem internodes and their effects on linear rate of grain growth among wheat cultivars. Eighteen wheat cultivars were grown at research farm of Moghan College of Agriculture and Natural Resources under well-watered conditions during 2014-2015 growing season. Large variations were found for dry matter accumulation and remobilization among examined cultivars. The highest amount of dry matter accumulation and remobilization were found in the lower internodes followed by penultimate and peduncle. Linear rate of grain growth ranged from 44 to 130 mg/spike/day. Clear relations were not found between stem grain yield and 100-grain weight with remobilization. However positive correlation was observed between linear rate of grain growth and remobilization. Therefore, the lack of positive correlation between grain yield and 100-grain weight with remobilization do not imply that stem remobilization is unaffected in wheat grain formation. In such conditions, probably, the effect of current photosynthesis in yield formation is more than stem dry matter remobilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear rate of grain growth
  • Photoassimilate accumulation
  • Remobilization
  • Stem internodes
  • Wheat
  • تاریخ دریافت: 09 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 15 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401