اثر کلرید سدیم بر ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیک سه رقم سیب‌زمینی در شرایط درون‌شیشه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی، مجتمع آموزش عالی شیروان

2 عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی شیروان

چکیده

مطالعه اثرات فیزیولوژیک ناشی از تنش شوری در شرایط درون‌شیشه‌ای به دلیل امکان کنترل عوامل محیطی می‌تواند راهکار مناسبی برای گزینش رقم متحمل به شوری باشد. به همین ‌منظور آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عوامل مورد مطالعه شامل غلظت‌های مختلف کلرید سدیم (0، 2، 4، 6، 8 و 10 گرم در لیتر) و سه رقم تجاری سیب‌زمینی (اگریا، فونتانه و سانته) بودند. نتایج نشان داد که پاسخ ارقام مورد مطالعه به سطوح مختلف شوری متفاوت بود. به‌طور‌کلی، تنش شوری باعث کاهش وزن خشک گیاهچه، ساقه و ریشه، طول ساقه، تعداد گره و رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی شد. سطح برگ و قطر ساقه در سطوح مختلف تنش نتایج متفاوتی نشان دادند. مقدار سدیم و پتاسیم ساقه در واکنش به افزایش غلظت نمک افزایش یافت، ولی مقدار سدیم و پتاسیم برگ از این‌ روند تبعیت نکرد. در بین ارقام مورد مطالعه به ترتیب اگریا و سانته با وجود داشتن بیشترین سدیم ساقه و برگ با افزایش شوری، تحمل به شوری بیشتری نسبت به فونتانه داشتند. به‌نظر می‌رسد توانایی جذب نمک و انتقال آن در گیاه می‌تواند نقش مهمی در تحمل به شوری در شرایط درون‌شیشه‌ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of sodium chloride on growth and physiological properties of three potato cultivars under in vitro condition

نویسندگان [English]

 • Tooba Karami 1
 • Mohammad Zare Mehrjerdi 2
 • Mahmoud Ghorbanzadeh neghab 2
1 M.S. of plant biotechnology and breeding higher education complex of Shirvan
2 Faculty of higher education complex of Shirvan
چکیده [English]

Due to the possibility of controlling environmental factors, studying the physiological effects of salinity under in vitro conditions can be a good solution for selecting salinity tolerant cultivars. This experiment was conducted as factorial based on complete randomized design with four replications. Factors include sodium chloride concentrations (0, 2, 4, 6, 8 and 10 g.l-1) and three potato cultivars (Agria, Fontane and Sante). Results showed that the response of the studied cultivars to different salinity levels was different. In general, salinity stress reduced plantlet, stem and root dry weights, stem length, number of nodes and photosynthetic pigments. Leaf area and stem diameter showed both increase and decrease at different levels of stress. The amount of sodium and potassium in the stem increased in response to the increase in salt concentration. But the amount of sodium and potassium in the leaves did not follow this trend. Among the studied cultivars, Sante and Agria, despite having the highest sodium of stems and leaves under stress conditions, tolerated higher salinity than Fontane. It seems that the ability to absorb salt and transfer it to the plant can play an important role in salinity tolerance under in vitro conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agria
 • K
 • Na
 • Photosynthetic pigments
 • Salinity stress
 • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 13 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401