مطالعه سطوح مختلف کلات آهن و نانوکلات آهن بر ترکیبات اسیدچرب و درصد روغن کلزا (Brassica napus) در مراحل مختلف رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه ارومیه

2 کارشناسی ارشد، رشته علوم و مهندسی باغبانی، گرایش گیاهان دارویی، گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه

3 گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی کلات‌آهن و نانوکلات‌آهن بر ترکیبات اسیدچرب کلزا ((Brassica napus رقم هایولا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال 1397 انجام گرفت. عوامل مورد بررسی شامل غلظت‏های مختلف آهن به صورت ترکیبات کلات و نانوکلات آهن در هفت سطح (آب مقطر (شاهد)، یک، دو و سه گرم در لیتر کلات آهن و یک، دو و سه گرم در لیتر نانوکلات آهن) و زمان محلول‎پاشی در دو سطح (مرحله رویشی و شروع گلدهی) بود. نتایج نشان داد که صفت درصد روغن، تحت تأثیر کاربرد کود آهن با غلظت‌های مختلف آهن (کلات آهن و نانو کلات آهن) و زمان مصرف آن قرار گرفته است، به استثنای غلظت یک گرم در لیتر کود کلات آهن که زمان مصرف کود تأثیری بر درصد روغن کلزا نداشته است. کاربرد تیمار یک گرم در لیتر کلات آهن در مرحله رشد رویشی و همچنین شروع گلدهی (محلول پاشی با تأخیر)، تیمار برتر جهت افزایش درصد روغن کلزا بودند، به طوری که باعث افزایش به ترتیب، 77 و 75 درصدی میزان روغن نسبت به تیمار شاهد شدند. طبق نتایج این تحقیق، جهت افزایش اسیدهای چرب غیر اشباع مانند اسید اولئیک و اسید لینولئیک، محلول‌پاشی کود آهن به فرم کلاته و در مرحله رویشی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of different levels of iron chelate and nano-iron chelate on fatty acid composition and oil percentage of rapeseed (Brassica napus) in different growth stages

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Nejadhabibvash 1
 • arsalan pirvash 2
 • Ali Heidarzadeh 3
1 Department of Biology- Faculty of Science- Urmia University
2 Master of Science (MSc), Science and Horticultural Engineering, Department of Medicinal Plants, Shahid Bakeri Higher Education Center of Miandoab, Urmia University, Urmia, Iran
3 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Tarbiat Modares, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of foliar application of iron chelate and nano-iron chelate on rapeseed oil profile (Brassica napus), a factorial experiment based on randomized complete block design with seven treatments and three replications, was conducted in 2018. Factors studied include different concentrations of iron in the form of chelate and nano-iron chelate at seven levels (distilled water (control), one, two and three grams per liter of iron chelate and one, two and three grams per liter of nano-iron chelate) and time of foliar application at two levels (vegetative stage and beginning of flowering). The results of the present study showed that the trait of oil percentage was affected by the application of iron fertilizer with different concentrations (iron chelate and nano-iron chelate) and its consumption time, except for the concentration of 1 g.L-1 iron chelate fertilizer, that the time of fertilizer application did not affect the percentage of rapeseed oil. Application of 1 g.L-1 iron chelate in the vegetative growth stage and also the beginning of flowering (delayed foliar spraying) were the superior treatment to increase the percentage of rapeseed oil, so that it increased 77 % and 75% of the oil content compared to the control treatment, respectively. According to the results of this study, in order to increase unsaturated fatty acids such as oleic acid and linoleic acid, foliar application of iron fertilizer in the form of chelate in the vegetative stage is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brassicaceae
 • Fatty Acid
 • Linoleic Acid
 • Arachidic Acid
 • Nano Fertilizer

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 08 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 16 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 29 آذر 1400