اثر سالیسیلیک اسید و براسینواستروئید برواکنش‌های فیزیولوژیکی وعملکرددانه وروغن گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت شرایط کم‌آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

آزمایش مزرعه‌ای به‌صورت اسپلیت‌پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1399 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور اردبیل اجرا گردید تا برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی وعملکردروغنگشنیز در واکنش به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و براسینواستروئیدتحتکم‌آبی ارزیابی شوند.عامل‌های آزمایش شامل چهار سطح آبیاری (آبیاری بعد از 70، 100، 130 و 160 میلی‌متر تبخیر از تشتک کلاس A) و سه سطح محلول‌پاشی شامل شاهد (محلول‌پاشی با آب)، محلول‌پاشی با سالیسیلیک اسید (یک میلی‌مولار) و محلول‌پاشی با براسینواستروئید (یک میکرومولار) در مراحل پنج برگی و گل‌دهی کامل بودند.تیمارهای آبیاری و محلول‌پاشی به ترتیب در کرت‌های اصلی و فرعی قرار گرفتند. در این پژوهش، غلظت پرولین، محتوای کلروفیل‌های a و b و کاروتنوئید برگ، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، محتوای قندهای محلول و آنتوسیانین و درصد و عملکرد روغن دانه گشنیز ارزیابی شدند. تنش کم‌آبی به‌ترتیب به افت 6/20 و 6/21 درصدی محتوای کلروفیل‌های a و b و افزایش 9/62 درصدی کاروتنوئید برگ منجر شد. با این حال، محتوای پرولین برگ تحت تنش کم‌آبی افزایش یافت. محتوای کلروفیل‌های aبرگ به‌طور معنی‌داری نسبت به شاهد با کاربرد سالیسیلیک اسید افزایش (4/11 درصد) پیدا کرد. تنش کم‌آبی به افزایشفعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان کاتالاز (بیش از 3 برابر)، پراکسیداز (تقریباً 2 برابر)، آسکوربات پراکسیداز (تقریباً 2 برابر) و پلی‌فنل اکسیداز(تقریباً 3 برابر) منجر گردید. محلول‌پاشی با سالیسیلیک اسیدو به‌ویژه براسینواستروئیدموجب افزایش معنی-دار فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان شد. عملکرد دانه و درصد روغن دانه گشنیز تحت تنش خشکی کاهش یافتند (به-ترتیب 1/75 و 4/15 درصد) که نتیجه آن افت عملکرد روغنتحت این شرایط بود (9/78 درصد). بنابراین،کاربردسالیسیلیکاسیدرامی‌توانبه‌عنوانتیمارمناسببرایبهبودتولیددانه و روغنگشنیزمعرفینمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salicylic acid and brassinosteroid on physiological response and grain and oil yield of coriander (Coriandrum sativum L.) under water deficit

نویسنده [English]

  • mehdi panahyan kivi
department of agriculther
چکیده [English]

A field experiment was carried out as a split-plot based on a randomized complete block design with three replications in 2020, to evaluate physiological performance and grain and oil yield of coriander, in response to water limitation and foliar application of salicylic acid and brassinosteroid. Treatments were four levels of water supply (irrigation after 70, 100, 130 and 160 mm evaporation from class A pan) and three levels of foliar application (control (foliar application of water), foliar application of salicylic acid (1 mmolar) and foliar application of brassinosteroid (1 μmolar). Irrigation and foliar application treatments were allocated to main and subplots, respectively. In this study, proline content, leaf chlorophylls a and b and carotenoids content, antioxidant enzymes activity, soluble sugars and anthocyanin content and oil percentage and yield of coriander were evaluated. Water deficit stress resulted in a 20.6% and 21.6% decrease in chlorophylls a and b content, respectively and a 62.9% increase in leaf carotenoids. However, leaf proline content increased under water deficit stress. The mean leaf chlorophyll a content increased significantly (11.4%) compared to the control with salicylic acid

کلیدواژه‌ها [English]

  • antioxidant enzymes
  • coriander
  • drought stress
  • epibrassinolide
  • growth regulators
  • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401