واکنش مورفولوژیک و عملکرد کمی نعناع فلفلی و گوار به نسبت‌های کشت مخلوط هم زمان و تأخیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

این پژوهش برای ارزیابی ویژگی‌های ریخت شناسی و عملکرد نعناع فلفلی و گوار تحت تأثیر نسبت‌های کشت مخلوط هم-زمان و تأخیری در سال زراعی 1397-1396 و در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام‌گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. زمان کاشت در دو سطح شامل کشت هم‏زمان و تاخیری (کشت گوار 45 روز بعد از نعناع فلفلی) و نسبت کشت در پنج سطح شامل کشت خالص نعناع‏فلفلی، کشـت خـالص گوار، 50% نعناع‏فلفلی + 50% گوار، 25% گوار + 75% نعناع‏فلفلی و 25% نعناع‏فلفلی + 75% گوار عوامل آزمایشی بودند. نتایج نشان‌داد که بیشترین ارتفاع، تعداد شاخه ‏فرعی و برگ گوار از کشت خالص آن و نسبت 75 درصد گوار + 25 درصد نعناع‏فلفلی در کاشت هم زمان بدست‌آمد. عملکرد علوفه گوار در تک کشتی و نسبت 75 درصد گوار + 25 درصد نعناع‏فلفلی و کاشت هم‌زمان بیشتر بود. بیشرین تعداد برگ نعناع فلفلی در کشت خالص به میزان 311 برگ مشاهده‌شد. بهترین تیمار از نظر عملکرد ماده خشک نعناع فلفلی (637 کیلوگرم در هکتار) کشت خالص بود. در نهایت نتایج این آزمایش نشان‌داد که از نظر ویژگی‌های گوار، کشت خالص و 75 درصد گوار + 25 درصد نعناع‏فلفلی در شرایط کاشت هم زمان و از نظر صفات نعناع فلفلی کشت خالص و نسبت 75 درصد نعناع‏فلفلی+ 25 درصد گوار در شرایط کشت تأخیری بهترین تیمارها بودند. با توجه به اثرات مطلوب اضافه کردن یک گونه جدید به اکوسیستم زراعی، می‏توان کشت-مخلوط این گیاهان را جایگزین کشت خالص کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and Quantitative Yield Response of Peppermint and Guar to Simultaneous and Relay Intercropping Ratios

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Shahbazi 1
 • aydin khodaei joghan 2
 • Mohammad Reza Moradi Telavat 3
 • ali moshatati 2
1 Department of Plant Production and Genetics, Agriculture faculty, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, mollasani, Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant Production and Genetics, Agriculture faculty, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, mollasani, Iran
3 Khuzestan University of Agricultural and Natural Resources Sciences
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the morphological characteristics and yield reaction of peppermint and guar to different intercropping ratios under simultaneous and delayed growing conditions at research farm of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan during 2017-2018 growing season. The experiment was conducted as factorial arrangement in randomized complete block design with four replications. Planting time at two levels including simultaneous and relay (Guar cultivation 45 days after peppermint emergence) and intercropping ratios at five levels including sole peppermint, sole Guar, 50% Peppermint + 50% Guar, 25% Guar + 75% Peppermint and 25% Peppermint + 75% Guar were experimental factors. The results showed that the highest height, stem and leaf number of Guar were obtained from simultaneous intercropping of sole and 75% guar + 25% peppermint intercropping. Guar forage yield in simultaneous monoculture and 75% guar + 25% peppermint was higher. The highest number of peppermint leaves (311) was observed in monoculture. The best treatment in terms of biological yield was sole cultivation of peppermint (637 Kg.ha-1). Finally, the results of this experiment showed that in terms of Guar characteristics, monoculture treatment and 75% guar + 25% peppermint in simultaneous intercropping and in terms of peppermint traits, sole peppermint and 75% Peppermint + 25% in relay planting conditions were the best treatments. Due to the favorable effects of adding a new species to the crop ecosystem, intercropping of these plants can be substituted for sole cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forage quantity
 • Intercropping pattern
 • Legumes
 • Medicinal plants
 • Planting time
 • تاریخ دریافت: 28 آبان 1399
 • تاریخ بازنگری: 15 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 29 آذر 1400