تأثیر سامانه‮ های خاکورزی، تنش آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت سورگوم علوفه‮ ای (Sorghum bicolor L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

استفاده از روش‬های خاک‬ورزی حفاظتی و محصولات مقاوم به کم‬آبی می‬تواند راهکار مناسبی برای کاهش تبعات منفی تغییرات اقلیم باشد. اثر روش‬های خاک‬ورزی، سطوح تنش آبیاری و نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه‬ای در آزمایشی به صورت کرت‬های دوبار خرد شده با سه تکرار در سال زراعی 1397 در مزرعه مورد بررسی قرار گرفت. کرت اصلی شامل روش‬های خاک‬ورزی مرسوم و بی‬خاک‬ورزی، کرت فرعی شامل تنش آبی در سه سطح 30، 60 و 90 درصد نیاز آبی گیاه و کرت فرعی فرعی شامل کود نیتروژن در سه سطح صفر، 50 و 100 درصد میزان مورد نیاز گیاه بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که بیش‌ترین مقدار عملکرد علوفه خشک (3/12 تن در هکتار) در تیمار خاک‌ورزی حفاظتی با تنش آبی جزیی بدست آمد. همچنین میزان عملکرد سورگوم در تنش متوسط آبی در خاک‬ورزی حفاظتی برابر با میزان عملکرد در خاک‬ورزی مرسوم با تنش آبی جزیی بود. در شرایط تنش آبی جزیی صفات کیفی فیبر خام، الیاف نامحلول در شویندۀ اسیدی و خنثی در خاک‬ورزی حفاظتی نسبت به خاک‬ورزی مرسوم دارای مقدار کمتری بودند. علاوه بر این، صفات کیفی ماده خشک قابل هضم و کربوهیدرات‬های محلول در آب در تیمار خاک‬ورزی حفاظتی با مصرف 100 درصد کود نیتروژن مورد نیاز گیاه در مقایسه با خاک‬ورزی مرسوم مقدار بیشتری داشتند. بیشترین میزان پروتئین خام در خاک‬ورزی مرسوم با مصرف 100 درصد کود نیتروژن مورد نیاز گیاه بدست آمد. بهنظر می‬رسد با خاک‬ورزی حفاظتی می‬توان با میزان آب کمتر نسبت به خاک‬ورزی مرسوم به عملکرد و کیفیتی قابل قبول در گیاه سورگوم دست یافت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of tillage systems, water stress and nitrogen fertilizer on yield and quality of forage sorghum (Sorghum bicolor L.)

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Zeinvand Lorestani 1
 • Mohammad Reza Jahansouz 2
 • Mostafa Oveisi 2
 • Ali Ahmadi 3
 • Saeid Soufizadeh 4
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran.
2 Agronomy and Plant Breeding Dept., University of Tehran, Iran.
3 Agronomy and Plant Breeding Dept. University of Tehran
4 Assistant Professors in the Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran, Iran.
چکیده [English]

Conservative tillage and drought resistant crops can be efficient solution to alleviate climate change impacts. We evaluated tillage effect, water deficit and nitrogen level on Sorghum in a split-split plot experiment with three replications. Main plots were conventional tillage and no tillage, sub plots were 30, 60, and 90% of sorghum water requirement, and sub-sub plots were consisted of 0, 50, and 100% of recommended nitrogen. Results showed that the highest forage yield (12263 kg ha-1) was obtained with no till and 100% nitrogen. Also, the yield of sorghum in moderate water stress in no till was equal to the yield in conventional tillage with partial water stress. Under partial water stress, qualitative traits including crude fiber, acid detergent fiber and neutral detergent fiber in no till had lower values than conventional tillage. In addition, qualitative traits including digestible dry matter and water-soluble carbohydrates in no till treatment with 100% nitrogen were higher than conventional tillage. The highest percentage of crude protein in conventional tillage was obtained by using 100% nitrogen. It seems that conservation tillage can achieve acceptable yield and quality in sorghum with less water than conventional tillage, but it requires long-term and additional research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conservational tillage
 • No-tillage
 • Nitrogen fertilizer
 • Water stress
 • Protein forage
 • تاریخ دریافت: 13 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401