تبیین نقش صفات زراعی در تنوع نمونه‌های ژنتیکی ماش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

2 محقق، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران

3 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

4 عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران

5 دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

6 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

با هدف ارزیابی تنوع صفات زراعی، تعیین رابطه صفات و نقش صفات در ایجاد تنوع، مطالعه‌ای روی 49 نمونه ژنتیکی ماش انجام شد. نمونه‌ها در سال زراعی 98-97 در مزرعه بانک ژن گیاهی ملی ایران کشت شدند. در طول دوره رشد صفات مهم زراعی اندازه‌گیری و یادداشت برداری شد. براساس نتایج به دست آمده ،صفات عملکرد دانه، زیست توده، وزن بوته، تعداد و وزن دانه و غلاف در بوته و تعداد خوشه بیش‌ترین ضریب تغییرات را داشتند. تجزیه عاملها نشان داد صفات وزن بوته، تعداد و وزن دانه و غلاف در بوته و تعداد خوشه در بوته بالاترین ضرایب را در مولفه اول داشتند. . تجزیه خوشه‌ای براساس مولفه‌های حاصل از تجزیه به مولفه‌ها نمونه‌ها را در سه گروه متمایز قرار داد. تجزیه تابع تشخیص صفات نشان داد تابع اول که بیشترین سهم(75 درصد) را در تمایز خوشه‌ها دارد، با صفات صفات عملکرد دانه ، زیست توده، شاخص برداشت و تعداد غلاف در بوته مرتبط می‌باشد. بر اساس مقادیر لامبدای ویلکـس، به استثنای صفات طول غلاف، تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه کلیه صفات مورد ارزیابی تاثیر معنی‌داری در دسته بندی نمونه‌های ژنتیکی در سه گروه‌ متمایز داشتند. تجزیه مسیر نشان دهنده اثرات مستقیم زیست توده و شاخص برداشت و پس از آن وزن غلاف در بوته بر عملکرد دانه بود. این نتایج روشن‌کننده نقش موثر این صفات در وجود تنوع بین نمونه‌های ژنتیکی ماش است و امکان انتخاب نمونه‌های ژنتیکی بر اساس این صفات را فراهم می‌سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agronomic traits contribution in mung bean accessions diversity

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Pouresmael 1
 • ali akbar saneinejad 2
 • , Mohamad Bagher Khorshidi 3
 • , Reza Sekhavat 4
 • Ali Akbar Ghanbari 5
 • Mostafa Khodadadi 6
1 Assistante Professor, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
2 Researcher, Safiabad Agricultural Research and Natural Resources center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Dezful, Iran
3 Assistante Professor, East Azarbayjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tabriz, Iran.
4 Faculty member, Safiabad Agricultural Research and Natural Resources center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Dezful, Iran
5 Associate Professor, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
6 Assistante Professor, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

n order to assessment genetic diversity in agronomical traits, determine the relationships between traits and the contribution of each trait for diversity existence, a study was conducted on 49 mung bean accession’s. the study was implemented in the field of the National Plant Gene Bank of Iran, in the 2019-20 growing season. The most important phenological, and agronomic traits were recorded during the growing period. Based on the results, grain yield, biomass, plant weight, number and weight of seeds and pods per plant and number of racemes per plant had the highest coefficient of variation. The results of the factor analysis showed that plant weight, number and weight of grains and pods per plant and number of cluster per plant had the highest coefficients in the first component. Cluster analysis using Wards method could had divide accessions into 3 distinct clusters. Discriminant analysis showed that grain yield, biomass, harvest index and pods number per plant had maximum coefficient in the first function, which has the most effective role (75%) to discriminant clusters . Based on the Wilk’s Lambda values, except to grains per pod, pod length and hundred grains weight, other traits had significant effect on dividing accessions into 3 clusters. Path analysis demonstrate the direct effects of biomass, harvest index and pod weight per plant on mung bean grain yield. These results clearly elucidate that these traits had more diversity among mung bean accessions. The existence of such diversity makes possible selection of appropriate accessions based on breeder’s desire.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agronomic traits
 • phenotypic diversity
 • landraces
 • Vigna radiate
 • yield component
 • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 05 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401