اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط آب و هوایی کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه رازی

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی

3 دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی، دانشگاه رازی

4 مربی بازنشسته پژوهشی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مشاور پارک علم و فناوری کرمانشاه مشاور کانون کارآفرینی استان کرمانشاه

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تاریخ‌ کشت زودهنگام (کشت پاییزه) و رایج سیب‌زمینی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در مزرعه‌ تحقیقاتی پردیس کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. عامل‌ها شامل: چهار تاریخ کشت (25 آبان- 25 اسفند- 2 فروردین – 20 اردیبهشت) و دو رقم سیب‌زمینی (سانته و مارفونا) بودند. نتایج نشان داد که عامل رقم بر عملکرد کل، تعداد غده‌های کوچک و متوسط، وزن غده‌های کوچک و متوسط (01/0>0p)، عملکرد قابل فروش و ماده خشک غده تأثیر معنی‌داری داشت (05/0p<). همچنین از نظر عملکرد کل، عملکرد قابل فروش، وزن غده‌های متوسط و بزرگ، تعداد غده‌های بزرگ، وزن غده‌های آفت زده، تعداد و طول ساقه اصلی، درصد ماده خشک و نشاسته غده بین تاریخ‌های مختلف کاشت تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. بیشترین و کمترین میانگین عملکرد غده قابل فروش در تاریخ کاشت آبان و اردیبهشت به ترتیب 1/53 و 6/36 تن در هکتار مشاهده شد. تاریخ کاشت بر وزن غده آفت زده تأثیر معنی‌داری داشت (01/0>0p)، و در تاریخ کاشت آبان در مقایسه با سایر تاریخ‌های کاشت، غده‌ آلوده‌ای مشاهده نشد. مصرف آب (مترمکعب در هکتار) در تاریخ‌های کاشت اسفند، فروردین و اردیبهشت به ترتیب 5040، 7230 و 6962 بیشتر از مقدار آن در تاریخ کاشت آبان (4350) بود. درنهایت درآمد خالص حاصل از فروش غده با تغییر تاریخ کاشت از کشت معمولی به کشت پاییزه 55 درصد افزایش یافت. کاشت سیب‌زمینی در پاییز، علاوه بر تولید محصول با کیفیت‌تر از قیمت نسبتاً بالایی برای عرضه به بازار برخوردار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of planting date on two cultivars of potato yield in Kermanshah climatic conditions

نویسندگان [English]

 • Mahmud Khoramivafa 1
 • Ali Ghamari 2
 • Iraj Nosratti 3
 • Heydar Zolnurian 4
1 Razi University
2 ormer M.Sc. Student of agroecology, Department of Production Engineering and Plant Genetics, Razi University
3 Associated professor, Department of Production Engineering and Plant Genetics,, Razi University
4 Research trainer of Agricultural and Natural Resources Research Center of Kermanshah Province, Advisor of Kermanshah Science &amp; Technology Park, and Advisor of Kermanshah Province Entrepreneurship Center
چکیده [English]

A factorial layout based on a randomized complete block design in three repetitions was carried out to evaluate and compare the effect of early and common planting on two potato cultivars in 2018-2019 in research farms at Razi University of Kermanshah. Experimental factors included 4 planting dates (November 16, 2018- March 16, 2019- April 9, 2019- May 10, 2019) and two cultivars (Sante and Marfona). Cultivar factor affected significantly on total yield, No. of small (less than 35 mm) and medium tubers, the weight of small and medium tubers (p< 0.01), marketable yield, and tuber dry matter (p<0.05). Also there were significantly different in total yield, marketable yield, the weight of medium and large tubers, number of large tubers, the weight of infected tubers, number and length of the main stem, dry matter percentage, and tuber starch percentage between various planting dates. The highest and the lowest mean marketable tuber yield were observed in November and May planting dates respectively 53.1 and 36.6 tonnes per hectare, respectively. Planting date also affected on infected tuber weight (p<0.01) significantly, so November planting date resulted in without infected tuber compared to other planting dates. Water consumption (m3.h-1) was 5040, 7230, and 6962in March, April, and May planting dates respectively were more than the November planting date (4350). Then net income increased 55% from the sale of tubers by shifting the planting date from common to autumn cultivation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dormant period
 • Potato
 • store
 • Planting date
 • Starch
 • تاریخ دریافت: 28 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401