بررسی تغییرات عملکرد و کیفیت دانه ارقام کینوا تحت تاثیر تاریخ کشت و تراکم بوته در منطقه جوپار کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

2 بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان

3 بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان

چکیده

به‎منظور ارزیابی عملکرد و کیفیت دانه چهار رقم کینوا (Chenopodium quinoa willd.) تحت تاثیر تاریخ کشت و تراکم بوته آزمایشی به ‌صورت کرت خرد شده-‌‎ فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی واقع در جوپار کرمان طی دو سال 1397‌و 1398 انجام شد. در این تحقیق تاریخ‎های کشت دوم مرداد، 17 مرداد و اول شهریور به عنوان عامل اصلی و فاکتوریل چهار رقم Titicaca ، Giza1، Q12 وQ18 و دو تراکم کشت 6/16 و 3/33 بوته در مترمربع به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. تاریخ کاشت 17 مرداد نسبت به دو تاریخ کاشت دیگر بیشترین عملکرد دانه را تولید نمود. متوسط عملکرد دانه ارقام Titicaca ، Giza1، Q12 وQ18 به ترتیب 2484، 2239، 2547 و 2881 کیلوگرم در هکتار بود. در رقمQ18 در همه تاریخ‌های کشت ورس مشاهده شد. رقم Giza1 با متوسط 23/18 درصد پروتئین خام و 12/94 میلی‌گرم در کیلوگرم آهن در دانه نسبت به سایر ارقام از کیفیت دانه بهتری برخوردار بود. بیشترین و کمترین شاخص برداشت با میانگین‎های 35/0 و 26/0 به ترتیب به ارقام Q12 و Titicaca تعلق داشت. ارقام Giza1 و Q12 به ترتیب با طول دوره رشد 82 و 99 روز زودرس‌ترین و دیررس‌ترین ارقام بودند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش برای منطقه جوپار کرمان زراعت رقمQ12 در تاریخ کاشت 17 مرداد و رقم Giza1 در تاریخ کاشت اول شهریور و همچنین تراکم 3/33 بوته در مترمربع توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of grain yield and quality of quinoa cultivars as affected by planting date and plant density in Jupar region of kerman

نویسندگان [English]

 • hamid najafinezhad 1
 • Nader Koohi 2
 • Davood Darvishi 3
1 Seed and Plant Improvement Institute
2 Agricultural engineering Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Kerman, Iran
3 Forests and Rangelands Research Department , Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Kerman, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the grain yield and quality of four quinoa cultivars (Chenopodium quinoa willd.) as affected by planting date and plant density, an experiment was conducted in two years (2018 &2019) at the Agricultural Research Station located in Jupar region of Kerman, Iran. A randomized complete block design arranged in a split factorial was used with four replications. Experimental treatments consisted of planting dates in three levels (24 July, 8 August and 23 August) as main plots and two factors including cultivars at four levels (Giza1,Titicaca, Q12 and Q18) and plant density (16.6 and 33.3 plant m-2) were arranged in sub plots. Planting date of 8 August produced the highest grain yield compared to the other two dates. The average grain yield of Giza1, Titicaca, Q12 and Q18 cultivars were 2484, 2239, 2547, and 2881 kg ha-1, respectively. Lodging was observed in cultivar Q18 in all planting dates. Giza1 cultivar with average of 18.23% crude protein and 94.12 mg kg-1 iron had better grain quality than other cultivars. The highest and lowest harvest index (0.35 and 0.26) belonged to Q12 and Titicaca cultivars, respectively. Giza1 and Q12 cultivars were the earliest and most late cultivars with 82 and 99 days of the growing season respectively. Based on the results, cultivation of Q12 on 8 August and Giza1 on 23 August with plant density of 33.3 plant m-2 is recommended for Jupar region of Kerman.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Planting arrangement
 • Quinoa
 • seed quality
 • temperature
 • yield

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 21 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 12 بهمن 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 15 آذر 1400