بهبود برخی از ویژگی‌های بیوشیمیایی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) با فعالیت شبه فیتوهورمونی دود حاصل از گیاهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 عضو هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

به منظور بررسی فعالیت شبه فیتوهورمونی دود حاصل از گیاهان روی برخی صفات بیوشیمیایی گیاه بادرنجبویه آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در زمان بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال 1396 اجرا شد. در این آزمایش سطوح مختلف محلول‌پاشی برگی (شامل شاهد، دودآب با غلظت‌های 1:5000، 1:1000، 1:500 و 1:100 (v/v) و فیتوهورمون‌های سیتوکینین، اسید جیبرلیک و اکسین هر یک با غلظت 50 میکرومولار) به‌عنوان عامل اصلی و دو چین برداشت به‌عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که غلظت‌های مختلف دودآب و فیتوهورمون‌های رشد به طور معنی‌داری محتوای کلروفیل و کاروتنوئیدها، سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق و هدایت روزنه‌ای و محتوای فنول کل را افزایش دادند، در حالیکه موجب کاهش تجمع کربوهیدرات‌های محلول و درصد نشت الکترولیت‌ها شدند. پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آنتوسیانین‌ها، محتوای پروتئین‌های محلول و سرعت فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان تحت تاثیر معنی‌دار سطوح محلول‌پاشی قرار نگرفتند. به طور کلی، این نتایج نشان می‌دهد که تیمار دود حاصل از گیاهان مشابه با فیتوهورمون‌های رشد پتانسیل زیادی برای بهبود کارایی بیوشیمیایی گیاه بادرنجبویه دارد و می‌تواند به عنوان یک آگروکمیکال طبیعی مطرح شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving some biochemical characteristics of lemon balm (Melissa officinalis L.) with phytohormones-like activity of plant-derived smoke

نویسندگان [English]

 • Faride Noroozi Shahri 1
 • Saeid Jalali Honarmand 2
 • Mohsen Saeidi 3
 • Farzad Mondani 3
1 PhD Graduated, Department of Genetic and Plant Production, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Genetic and Plant Production, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Department of Genetic and Plant Production, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

In order to evaluate the phytohormones-like activity of plant-derived smoke on some biochemical characteristics of lemon balm an experiment was conducted as a split plot in time based on complete randomized block design with three replications in research greenhouse of campus of agricultural and natural resources of Razi University in 2017. The main-factor was different levels of leaf foliar application (including four concentrations of smoke-water (i.e., 1:5000, 1:1000, 1:500, and 1:100 (v/v)) accompanied with cytokinin, auxin, and gibberellic acid (each with a concentration of 50 μM), as well as the control) and the sub-factor included two harvest stages. The results indicated that the application of different concentrations of smoke-water and growth phytohormones significantly increased the content of chlorophyll and carotenoids, photosynthesis rate, transpiration rate and stomatal conductance, but reduced the accumulation of soluble carbohydrate content and the percentage of electrolyte leakage. However, chlorophyll fluorescence parameters, anthocyanin content, soluble protein content and activity rate of antioxidant enzymes were not significantly affected by foliar application levels. In general, these findings indicate that plant-derived smoke similar to growth phytohormones has a great potential to improve biochemical efficiency of lemon balm and can be considered as a natural agrochemical.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Auxin"
 • Cytokinin"
 • Gibberellic acid"
 • Karrikin"
 • "
 • Smoke-water
 • تاریخ دریافت: 06 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 16 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401