کارآمدی ژن‌های مقاومت به بیماری ساق سیاه (Leptosphaeria maculans) انتقال یافته از نخود فرنگی (Pisum sativum) به کلزا (Brassica napus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

بیماری ساق سیاه که توسط قارچ Leptosphaeria maculans ایجاد می‌شود، تولید کلزا را در ایران و جهان، به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش، سه ژن PR10.1، Chitinase و DRR206 از نخود فرنگی (Pisum sativum) به کلزا منتقل شد و کارایی آن‌ها در ایجاد مقاومت به بیماری ساق سیاه در قالب دو آزمایش، مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول، سه تراژن از لاین تراریخت‌ Wester کلزا، از طریق آمیزش برگشتی، به چهار رقم زراعی Sentry، OAC Triton، Apollo وMillenniUM 03 منتقل شدند و تأثیر پس‌زمینه‌ ژنتیکی سه رقم مختلف بر پاسخ به بیماری، بررسی شد در آزمایش دوم و جهت مطالعه تأثیر تجمیع دو به دوی تراژن‌ها بر سطح مقاومت، لاین‌های مختلف وستار تراریخت با یکدیگر آمیزش داده شدند. غربالگری گلخانه‌ای بیماری ساق سیاه به روش مایه‌زنی لپه صورت گرفت. تراژن DRR206 در رقم‌ Sentry و ترکیب دو تراژن Chitinase×DRR206، بالاترین مقاومت را ایجاد کرد. به‌طورکلی تراژن DRR206، بهترین عملکرد را در کاهش بیماری داشت که به نظر می‌رسد، این تأثیر از طریق به تأخیر انداختن مراحل اولیه توسعه‌ بیماری صورت می‌گرفت. لاین‌های امیدبخش حاصل از این پژوهش، پس از آزمایش‌های مزرعه‌ای، قابلیت به‌کارگیری در برنامه‌های به‌نژادی آزادسازی رقم را خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficacy of blackleg )Leptosphaeria maculans( resistance genes transferred from pea (Pisum sativum) to canola (Brassica napus)

نویسندگان [English]

 • Ahad Baghery 1
 • Alireza Abbasi 2
 • Hasan Zeinali Khanghah 3
 • Valiollah Mohammadi 2
1 Agronomy and Plant Breeding Department, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Agronomy and Plant Breeding Department, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

Blackleg caused by Leptosphaeria maculans is one of the important diseases widely affecting canola production worldwide. Effectiveness of three plant defence related genes transferred from pea (Pisum sativum) to canola was tested against blackleg in two experiments. In the first experiment, three transgenes including PR10.1, Chitinase, and DRR206 were transferred from transgenic Wester variety into four commercial cultivars (Apollo, Sentry, OAC Triton, and MillenniUM 03) via backcrossing to examine the effects of different genetic backgrounds on disease response. In the second experiment, to study the effect of gene pyramiding on level of disease resistance, three transgenic Wester lines were crossed. Cotyledon inoculation was performed for indoor disease screening tests of blackleg. DRR206 in Sentry and Chitinase×DRR206 appeared to be the best combinations conferring disease resistance. Overall, DRR206 had the highest impact on disease, probably due to delayed infection development. Promising lines of this research could be utilized in breeding programs and cultivar release projects after field trials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • chitinase
 • Disease Screening
 • DRR206
 • PR10.1
 • Transgenic Plants
دوره 53، شماره 1
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 15 شهریور 1396
 • تاریخ بازنگری: 21 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 06 آذر 1400