تأثیر رژیم‌های آبیاری بر صفات کمی و کیفی گیاه موسیر زراعی شده و مقایسه این صفات با موسیر وحشی در زیستگاه طبیعی منطقه الشتر لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی گروه ژنتیک و تولیدات گیاهی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

2 استاد گروه ژنتیک و تولیدات گیاهی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

3 استاد گروه شیمی آلی ، دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان

چکیده

با هدف حفاظت از گیاه موسیر وحشی  (Allium altissimum در زیستگاه طبیعی که به دلیل برداشت بی‌رویه، در معرض انقراض است و در جهت تولید پایدار گیاه دارویی موسیر، مطالعه‌ای بر روی کشت موسیر وحشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با انجام سه تکرار و چهار تیمار شامل: 50 میلی‌متر آبیاری هنگام کاشت با 50 میلی‌متر آبیاری در هنگام گلدهی (A)، 50 میلی‌مترآبیاری هنگام گلدهی (B)، 50 میلی‌متر آبیاری هنگام کاشت (C)، به همراه شاهد (موسیر وحشی کاشته شده در زمین زراعی بدون آبیاری یا D))،  در طی سالهای 98-1396 در  منطقه الشتر استان لرستان انجام شد. در این تحقیق صفات کمی شامل عملکرد بیولوژیک، وزن خشک و قطر غده، ارتفاع بوته و ویژگی‌های کیفی شامل مقدار ماده مؤثر دارویی آلیسین، مقدار پروتئین خام، پتاسیم و فسفر بررسی شدند.  همچنین ، در زیستگاه طبیعی ، صفات کمی و کیفی موسیر وحشی اندازه‌گیری و با  نتایج حاصل  از موسیر زراعی شده مقایسه گردیدند. نتایج، حاکی از برتری تیمارهای مورد مطالعه از نظر صفات کمی و کیفی نسبت به شاهد و موسیر واقع در رویشگاه طبیعی بود. از میان تیمارهای بررسی‌شده، تیمار (A) در تمامی صفات کمی نسبت به سایر تیمارهای، شاهد و رویشگاه طبیعی برتری نشان داد و تیمار (B) از نظر صفت کیفی ماده مؤثر آلیسین نسبت به سایر تیمارهای، شاهد و رویشگاه طبیعی مطلوب‌تر بود، بنابراین توسعه و ترویج روش زراعی آن، منجر به پایداری در تولید موسیر و حفظ تنوع رویشگاه طبیعی آن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation regimes on quantitative and qualitative traits of cultivated wild shallot and comparison of these traits with wild shallot in Alashtar natural habitat in Iran

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Kakolvand 1
 • Khosro Azizi 2
 • Mohsen Adeli 3
 • Ahmad Ismaili 2
1 Department of Genetic and Plant Production, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran
2 Department of Genetic and Plant Production, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran
3 Department of Organic Chemistry, Lorestan University, Iran.
چکیده [English]

To protect wild shallot plant in natural habitats, where It is endangered due to overexpotation and to produce sustainable medicinal shallots plants, an experiment was conducted on wild shallot a completely randomised block designe with 3 replications and 4 treatments consist of: 50 mm irrigation at planting with 50 mm irrigation at flowering (A), 50 mm irrigation during flowering (B), 50 mm irrigation at planting (C) and control (wild ecotype planted on non irrigated land, D) during 2018-19in Alashtar, Iran. In this research, quantitative traits like biological yield, tuber dry weight and diameter, plant height and qualitative characteristics including active ingredient allicin, crude protein, potassium and phosphorus were investigated in the experimental plots. Along the comparison of the experimental plots, quantitative and qualitative traits of wild shallow were also measured in natural habitat by accidental quadrates and compared to experimental plots. Results indicated the superiority of all quantitative and qualitative traits of the studied treatments in comparison to control and in shallot in the natural habitats. Among all studied treatments, treatment (A) showed superiority in all quantitative traits of compared to other treatments, control and natural habitat and treatment (B) was more desirable in terms of quality of the active ingredient of allicin than other treatments, control and natural habitat. Therefore, the development and promotion of its cultivation method leads to stability in the production of shallots and preservation of the diversity of its.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Allicin
 • Irrigation Regimes
 • Biological Factors
دوره 53، شماره 1
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 18 دی 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 23 فروردین 1400