ارزیابی مورفولوژیک و بیوشیمیایی لاین های دابل هاپلوئید گیاه روغنی- داروئی کاملینا در شرایط اهواز.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 گروه مهندسی تولید وژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران.

4 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ویژگی های اخیرا یافت شده کاملینا (Camelina sativa L.)، از خانواده براسیکاسه، شامل کم نهاده خواه بودن، رشد سریع، داشتن روغن های ضروری برای استفاده دارویی و مقدار قابل توجه اسیدهای چرب غیر اشباع لینولنیک اسید مورد توجه فوق العاده بخش های زراعی و صنعتی قرار گرفته است. برای دستیابی به بالاترین سطح از خصوصیات فوق الذکر، شناسایی لاین های برتر مورد نیاز است. به این منظور، خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی 26 لاین دابل هاپلویید در یک طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در دانشگاه شهید چمران اهواز مقایسه شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که، همه خصوصیات مورد اندازه گیری در سطح یک درصد اختلاف معنی دار داشتند. بر اساس نتایج مقایسه میانگین، بیشترین ارتفاع و متوسط وزن دانه در بوته در لاین DH44 به دست آمد. حداکثر پروتئین کل و اسیدهای چرب اشباع نشده به ترتیب در لاین های DH14 و DH46 مشاهده شد. تجزیه کروماتوگرافی گازی اسیدهای چرب نشان داد که، بیشترین میزان امگا 3، 6 و 9 به ترتیب در لاین های DH12، DH22 و DH39 است. تجزیه خوشه ای، لاین ها را به سه گروه طبقه بندی کرد. براساس نتایج تمامی آزمایشات انجام گرفته، گروه شامل DH07، DH14، DH21، DH32، DH39، DH41، DH44، DH46 برای تحقیقات بعدی انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Morphologic and biochemical evaluation of double haploid lines of the oil-medicinal plant Camelina sativa L. in Ahvaz condition.

نویسندگان [English]

 • Elahe Mafakher 1
 • Payman Hassibi 2
 • Danial Kahrizi 3
 • Khosro Mehdi Khanlou 4
1 Department of Plant production and Genetics, Faculty of Agriculture Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
2 Department of Plant Production Engineering and Genetics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Department of Plant production and Genetic, Razi university, Kermanshah, Iran.
4 Department of Plant production and Genetics, Faculty of Agriculture Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Recently discovered properties of Camelina (Camelina sativa L.), belonging to Brassicaceae family, including low-inputs requirement, fast growth, containing essentials oil with medicinal uses, possessing a significant amount of the unsaturated fatty acids linolenic acid have drawn tremendous attention by both agronomic and industrial sectors. To achieve the highest possible level of the above-mentioned properties, the finding superior lines is required. For this purpose, the morphologic and biochemical characteristics of 26 double haploid lines were compared in a randomized complete block design with 3 replications in the 2018 cropping year at Shahid Chamran University of Ahvaz. The results of analysis of variance showed that all measured characteristics were significantly different at the 0.01 level. The mean comparison results indicated that the highest height and average grain weight per plant were related to DH39 line and the highest plant dry weight, percentage of oil and saturated fatty acids were observed in DH44 line. The maximum total protein and unsaturated fatty acids were observed in the lines DH14 and DH46, respectively. GC- mass analysis showed that the highest among omega-3, 6, 9 fatty acids obtained in DH22, DH39 and DH12 lines respectively. Cluster analysis categorized the lines into 3 groups. Based on all achieved results, the group containing DH07, DH14, DH21, DH32, DH39, DH41, DH44 and DH46 lines was chosen for further investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fatty acids
 • Protein
 • Oil
 • Line
 • camelina
دوره 53، شماره 1
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 22 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 11 آذر 1399
 • تاریخ پذیرش: 17 آذر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 12 آذر 1400