بررسی تأثیر باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن و محلول‌پاشی هیومیک اسید و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و صفات مورفو-فنولوژیک سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت ، واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 دانشیار گروه زراعت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

3 استاد گروه زراعت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

4 استادیار گروه زراعت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

تغذیه گیاهی از عوامل محیطی موثر بر عملکرد محصولات زراعی است. این پژوهش به بررسی تأثیر باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن و محلول‌پاشی هیومیک اسید و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و صفات مورفو-فنولوژیک سویا (رقم سامان) پرداخته‌است. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (طول‌جغرافیایی °54 و 25 دقیقه شرقی و عرض‌جغرافیایی °36 و54 دقیقه شمال) در سال‌های 1397 و 1398 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل محلول‌پاشی اسید هیومیک در دو سطح شامل اسید ‌هیومیک فولویک‌دار و شاهد؛ بذر مال باکتری در سه سطح شامل بذرمال باکتری، بذرمال باکتری+ازوسپریلیوم و شاهد؛ و محلول‌پاشی عناصر غذایی در چهار سطح شامل کبالت، کبالت+مولیبدن، کبالت+مولیبدن+بور و شاهد اعمال شدند. براساس نتایج، تاثیر اثرات ساده بر صفات مورد بررسی معنی‌دار بود، تیمارهای بذرمال باکتری رایزوبیوم+ازوسپریلیوم و کبالت+مولیبدن+بور افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد در اکثر صفات اندازه‌گیری شده، نشان دادند. بالاترین عملکرد دانه تحت تاثیر تیمارهای اسید‌‌هیومیک به میزان 2750 کیلوگرم در هکتار، بذرمال باکتری+ازوسپریلیوم به میزان 2238 کیلوگرم در هکتار و کبالت+مولیبدن+بور به میزان 2388 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. نتایج نشان‌دهنده کارایی باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن و نیز محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی در افزایش عملکرد دانه سویا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of nitrogen-fixing bacteria, humic acid and foliar application of micronutrients on yield and morpho-phenological traits of soybeans

نویسندگان [English]

 • mohamad mirazami 1
 • hosein ajamnorozi 2
 • abolfazl faraji 3
 • Mohammad Reza Dadashi 4
1 Ph.D. student, Department of Agronomy, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Associate. Prof., Department of Agronomy, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan,Iran.
3 Prof., Department of Agronomy, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
4 Assist. Prof., Department of Agronomy, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Plant nutrition is one of the most important environmental factors affecting the yield and yield components of crops such as soybean. This study was conducted to of nitrogen-fixing bacteria, humic acid and foliar application of micronutrients on yield and morpho-phenological traits of soybean (Saman cv.) in a factorial randomized complete block design with three replications at Gorgan agricultural research station in two cropping seasons (2019-2020). Experimental factors include foliar application of humic acid at two levels including fulvic and humic acid; Bacterial seed at three levels including bacterial seed, bacterial seed + Azospirillium and control; And nutrient spraying was applied at four levels including cobalt, cobalt + molybdenum, cobalt + molybdenum + boron and control. Based on the results, the effect of simple effects was significant on the studied traits. The bacterial (Rhizobium) + Azospirillum and cobalt + molybdenum + boron significantly increased the traits than control. Grain yield under the humic acid (2750 kg/ha), bacterial seed + Azospirillum (2238 kg/ha) and cobalt + molybdenum + boron (2388 kg/ha) showed higher values compared to other treatments.In general, the results of this study indicate the efficiency of nitrogen-fixing bacteria as well as foliar application of micronutrients in increasing soybean yield.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Azospirillum
 • Boron
 • Cobalt
 • Molybdenum
 • Soybean
 • تاریخ دریافت: 20 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 07 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 16 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401