اثر کاربرد تنظیم‌کننده رشد سایکوسل بر عملکرد دانه و ذخایر کربن ساقه در ارقام گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ، ایران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تهران. ایران

چکیده

یکی از منابع مهم تأمین‌کنندة مواد‌پرورده در شرایط محدودیت فتوسنتز و تنش خشکی، ذخایر ساقه است. هدف از این تحقیق، بهبود توان ذخیره‌سازی مواد فتوسنتزی قابل‌انتقال ساقه از طریق کاهش تخصیص کربن به ترکیبات ساختاری در ساقه گندم با مصرف سایکوسل بود. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کرت‌های خردشده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 95-1394 اجرا شد. تیمار محلول‌پاشی سایکوسل در دو سطح: شاهد و محلول‌پاشی در مرحله ظهور دومین گره ساقه به‌عنوان عامل اصلی و 20 رقم گندم زراعی به‌عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. صفات مرتبط با ذخیره‌سازی ساقه، عملکرد و اجزای عملکرد تعیین شد. محلول‌پاشی سایکوسل به‌طور معنی‌داری سبب کاهش 9/3 درصدی طول ساقه و افزایش 6 درصدی وزن مخصوص ساقه شد. افزایش کربوهیدرات‌های محلول در آب (WSC) ساقه در برخی ارقام با مصرف سایکوسل مشاهده شد. کاربرد سایکوسل علاوه بر اینکه توزیع مواد فتوسنتزی بین ترکیبات ساختاری و محلول در ساقه را تحت تأثیر قرار داد، سبب افزایش عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله نیز گردید. سایکوسل میانگین تعداد دانه در سنبله را تا 6 درصد و میانگین عملکرد دانه را تا 2/8 درصد افزایش داد. طبق نتایج تجزیه خوشه‌ای، در هر دو تیمار شاهد و محلول‌پاشی سایکوسل ارقام شبرنگ و پیشگام بهترین ارقام ازنظر عملکرد و توان ذخیره‌سازی کربن بودند. درمجموع محلول‌پاشی سایکوسل در مرحله ظهور دومین گره ساقه گندم تأثیر مثبت بر عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله ارقام داشت و در ارقام بلندتر سبب بهبود توان ذخیره‌سازی WSC نیز گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of application of Cycocel growth regulator on grain yield and stem reserves in wheat cultivars

نویسندگان [English]

 • Ali Ahmadi 1
 • Robab Mahmoudi 2
 • Mahsa Baymani 3
1 Agronomy and Plant Breeding Dept. University of Tehran
2 Agronomy & plant breeding department, , University college of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Department of Agronomy and Plant Breeding, University college of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Stems water soluble carbohydrates are one of the major sources of assimilates for seed filling in photosynthesis limitaton and drought stress. The objective of this study was to evaluate stem reserves accumulation capacity and its relationship with yield of wheat cultivars under Cycocel (Cycocel) treatments. 22 wheat cultivars were cultivated in a split plot design with three replications, Cycocel foliar application and control (No Cycocel) being main plots and wheat cultivars were sub plots. The amount of accumulation was estimated by measuring stem weight and stem soluble carbohydrates content (WSC). Significant variation among cultivars was observed under both cycocel and control treatments. Cycocel foliar application reduced stem length by 3.9% and increased stem specific weight by 6%. An increase in WSC content was observed in some cultivars with Cycocel application. Cycocel, not only affected the distribution of photosynthetic assimilates between structural and soluble compounds in the stem, but also increased grain yield and number of seeds per spike. Cycocel increased the number of seeds per spike by 6% and grain yield by 8.2%. According to the results of cluster analysis, in both control and cyclool application treatments, Shabrang and Pishgam cultivars were the best cultivars in terms of studied traits. In conclusion, foliar application of Cycocel in the second node emergence stage of wheat had a positive effect on grain yield and number of grains per spike and it aslo improved WSC accumulation capacity especially in taller cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water soluble carbohydrates
 • Photo assimilate storage
 • Stem specific weight
 • Chloroquate chloride (CCC)
 • Stem structural components
 • تاریخ دریافت: 16 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 05 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401