دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، اسفند 1396 
ارزیابی تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های مختلف سویا

صفحه 933-943

10.22059/ijfcs.2017.217007.654192

سید علی پیغمبری؛ مهناز طالبخانی؛ حمید رضا بابایی؛ هادی علی پور


تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد جو پاییزه در واکنش به فراهمی نیتروژن و تداخل علف‌های هرز

صفحه 985-996

10.22059/ijfcs.2017.141541.654027

جلیل شفق کلوانق؛ سعید زهتاب سلماسی؛ صفر نصراله زاده؛ سهیلا دست برهان؛ نسرین هاشمی عمیدی


مدیریت شیمیایی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزارع نیشکر

صفحه 1139-1147

10.22059/ijfcs.2017.226120.654262

ایمان احمدی؛ الهام الهی فرد؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ محمد فرخاری