دوره و شماره: دوره 48، ویژه نامه، مهر 1396 
‌Methods for overcoming seed dormancy in jimsonweed (Datura stramonium L.)

صفحه 35-41

10.22059/ijfcs.2017.63651

Ali Abbasi Surki Ali Abbasi Surki؛ Hossein Reza Rouhi؛ Ali Moradi؛ Fathollah Zeinali؛ Javad Alimoradi