دوره و شماره: دوره 42، شماره 4 - شماره پیاپی 737720، زمستان 1390، صفحه 649-661 (مجله علوم گیاهان زراعی ایران) 
1. بررسی و مقایسه برخی خصوصیات بیوشیمیایی در ژنوتیپ‌های مختلف آجیلوپس تائوچی (Aegilops tauschii) ایران

صفحه 649-661

حمید حسینیان خوشرو؛ محمدرضا بی همتا؛ ارغوان علی سلطانی؛ محمدجعفر آقایی


3. مدل‌سازی برهمکنش کود نیتروژن و دوزهای علف‌کش نیکوسولفورون بر عملکرد دانه و بیوماس ذرت

صفحه 673-681

احمد زارع؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ محسن بهشتیان مسگران


7. اثر مدیریت تولید بر روند شکست سختی بذر در یونجه یکساله (Medicago scutellata cv. Robinson).

صفحه 715-722

قباد شعبانی؛ کیوان شمس؛ محمدرضا چائی چی؛ قباد سلیمی؛ سیروس اختیاری؛ محمدرضا اردکانی؛ کاظم خاوازی؛ حمیدرضا عشقی زاده؛ یورگن فریدل


8. بررسی اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی دو رقم کلزا (Brassica napus L.) تحت شرایط تنش سرما

صفحه 723-734

حامد کشاورز؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ فاطمه زرین کمر؛ آریا دولت آبادیان؛ مهدی پناهی؛ کمال سادات اسیلان


9. اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia L.)

صفحه 735-743

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی


16. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز سیاهدانه (Nigella sativa L.) در مشهد

صفحه 809-819

سید محمد سیدی؛ رضا قربانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی


18. نحوه توارث صفات مرتبط با کیفیت دانه در گلرنگ (Carthamus tinctorious L.)

صفحه 833-844

پوراندخت گلکار؛ احمد ارزانی؛ عبدالمجید رضائی


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم گیاهان زراعی ایران
زمستان 1390، صفحه 649-661
مجله علوم گیاهان زراعی ایران
پاییز 1390، صفحه 431-647
مجله علوم گیاهان زراعی ایران
تابستان 1390، صفحه 209-429
مجله علوم گیاهان زراعی ایران
بهار 1390، صفحه 1-207