مطالعه واکنش علف‌‌هرز سوروف (Echinochloa crusgalli) و سوروف برنج (Echinochloa oryzoides) به ارتفاع آب و عمق خاک

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار مؤسسه تحقیقات برنج کشور- رشت

4 مربی مؤسسه تحقیقات برنج کشور- رشت

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر ارتفاع آب و عمق خاک بر سوروف و سوروف برنج، آزمایشی گلدانی در مؤسسه برنج کشور (رشت) در بهار سال 1387 انجام شد. تیمارها شامل گونه علف‌‌هرز (سوروف و سوروف برنج)، ارتفاع آب (0، 3، 6 و 9 سانتی‌متر) و عمق قرارگیری بذر در داخل خاک (5/0، 5/1، 5/2 و 5/3 سانتی‌متر) بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر ارتفاع آب و عمق خاک بر درصد جوانه‌زنی، مرگ ‌و میر بوته‌ها، وزن خشک، ارتفاع و طول ریشه‌چه هر دو علف‌‌هرز مورد بررسی معنی‌دار بود. تجزیه رگرسیونی داده‌ها نشان داد که با افزایش ارتفاع آب و عمق خاک صفات درصد جوانه‌زنی، وزن خشک، ارتفاع و طول ریشه‌چه دارای روند کاهشی و میزان مرگ و میر بوته‌ها دارای روند افزایشی بود اما شیب کاهش صفات فوق‌‌الذکر و افزایش مرگ و میر همواره در سوروف بیشتر از سوروف برنج بود. درصد جوانه‌زنی در ارتفاع آب 9 سانتی‌متر در سوروف برنج 80 درصد و در سوروف 30 درصد در سه هفته بعد از کاشت بود. با افزایش ارتفاع آب و عمق خاک سرعت جوانه‌زنی سوروف کاهش بیشتری نسبت به سوروف برنج داشت. به طور کلی نتایج این بررسی نشان می‌‌دهد که سوروف برنج دارای تحمل بالاتری نسبت به سوروف به غرقاب بوده و میزان جوانه‌زنی آن نیز از اعماق پایین‌تر خاک بیشتر محتمل است. این ویژگیها می‌‌توانند شانس زنده‌مانی و بقاء بیشتری برای گونه جدید سوروف در مزارع برنج فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Responses of Barnyardgrass (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv) and Rice Barnyardgrass (Echinochloa oryziodes (Ard) Fisher) to Flooding and Soil Depth

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Javad Golmohammadi 1
  • Hassan Alizadeh 2
  • Bijan Yaghoubi 3
  • Majid Nahvi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

In order to study the effect of water level and soil depth on the germination rates of barnyardgrass and rice barnyardgrass, an investigation was conducted at Rice Research Institute of Iran (Rasht) in 2008. Treatments included weed species (Echinochloa Crus-galli and Echinochloa oryziodes), water level (0, 3, 6 and 9 cm) and soil depth (0.5, 1.5, 2.5 and 3.5 cm). The experimental design was a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications in factorial arrangement. Experiment were laid out in covered outdoor conditions. Results showed that water level and soil depth affected germination rate, seedling mortality, seedling germination, height, dry matter accumulation and radicle length, significantly. Both water level and soil depth affected barnyardgrass more than rice barnyardgrass. Average germination of seeds in 9 cm of water was 80% and 30% for rice barnyardgrass and barnyardgrass 20 day after sowing, respectively. Also increasing soil depth decreased seed germination significantly. Regression analysis showed that by increasing water level and soil depth, the germination rate of barnyardgrass decreased more than rice barnyardgrass. This study showed that rice barnyardgrass is more tolerant than barnyardgrass to water level or soil depth. These results indicate that rice barnyardgrass has more chance to survive in paddy field of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barnyardgrass
  • Flooding
  • germination
  • Rice barnyardgrass