نحوه توارث صفات مرتبط با کیفیت دانه در گلرنگ (Carthamus tinctorious L.)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

به منظور برآورد اجزای ژنتیکی در صفات مرتبط با کیفیت دانه از جمله فیبر، خاکستر، پروتئین و عملکرد روغن، نتاج حاصل از تلاقی‌های دای‌آلل 8 رقم گلرنگ زراعی در نسل‌های F1 و F2 مورد ارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های دای‌آلل کامل در نسل F1 (64 ژنوتیپ) و تلاقی‌های دای‌آلل یک‌طرفه آنها در نسل F2 (36 ژنوتیپ) به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه کشت شدند. نتایج تجزیه واریانس ژنتیکی نشان‌دهنده معنی‌دار بودن ترکیب‌پذیری عمومی (GCA) و ترکیب‌پذیری خصوصی (SCA) برای تمام صفات مرتبط با کیفیت دانه بود و در نتیجه بیانگر اهمیت توام اثرات افزایشی و غیر افزایشی ژن‌ها در کنترل ژنتیکی این صفات بود. میانگین مربعات اثرات تلاقی‌های متقابل برای فیبر دانه و عملکرد روغن معنی‌دار گردید که بیانگر اهمیت توارث سیتوپلاسمی در کنترل صفات ذکر شده می‌باشد. در صفات فیبر و عملکرد روغن، اهمیت بیشتر اثرات افزایشی بیانگر کارائی بالای انتخاب در نسل‌های اول حاصل از تلاقی در اصلاح این صفات بود. قابلیت توارث خصوصی پائین و مقدار بیشتر واریانس غالبیت در صفات خاکستر دانه بیانگر اهمیت بیشتر اثرات غالبیت در کنترل ژنتیکی این صفات بود، بنابراین به منظور اصلاح این صفت می‌توان از روش‌های مبنی بر تولید هیبرید استفاده کرد. اهمیت توام اثرات افزایشی و غالبیت در کنترل ژنتیکی محتوای پروتئین بیانگر کارائی توام روش‌های مبنی بر انتخاب و تولید هیبرید در اصلاح این صفت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Genetic Control of Seed Quality Traits in Safflower (Carthamus tinctorious L.)

نویسندگان [English]

  • Pourandokht Golkar 1
  • Ahmad Arzani 2
  • Abdolmajid Rezaei 2
1
2
چکیده [English]

Diallel crosses of eight genotypes of safflower were conducted and F1 and F2 generations were evaluated to estimate genetic parameters for seed-quality related traits including protein contents (%), fiber, ash and oil yeild. Griffing’s methods 1 and 2 for F1 and F2 generations was used, respectively. Sixty four genotypes including 8 parents and 56 F1 progenies, and half diallel crosses of F2 generation were grown using a complete randomized block design. Results of analysis of variance based on Griffing’s method revealed significant general combining ability (GCA) and specific combining ability (SCA) of all studied traits in F1 and F2 generations, implementing the importance of additive and non-additive genetic effects. Significant reciprocal mean squares were estimated by Griffing’s method indicated the importance of cytoplasmic genetic factors for controlling oil yield. Low narrow sense heritability estimates and high estimates of dominance effects for ash content indicated the importance of non-additive genetic efficiency for it. Hence the efficiency of hybrid production method would be high to improve it. High narrow-sense heritability estimates and high degrees of additive effects for oil yeild and fiber indicated the prime importance of additive genetic effects for these traits, therefore, the efficiency of selection would be high to improve these traits. The estimates of genetic variance components proposed the importance of both additive and dominance genec effects which contribute to variation in protein content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • additive
  • combining ability
  • Dominance
  • heritability
  • Safflower