اثر مصرف جیبرلین و اسید ابسیزیک بر روند سنتز پروتئین‌ها در محور جنین بذر خواب و پس‌رس گندم نان (Triticum aestivum L. RL437)

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی‌ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استاد پردیس کشاورزی‌ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار پردیس کشاورزی‌ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

برای درک بهتر فرآیند شکست خواب در گندم نان (Triticum aestivum L.)، روند سنتز پروتئین‌ها در بذرهای خواب و پس‌رس و تأثیر تیمار هورمون‌های جیبرلین و اسیدآبسیزیک در این مراحل بررسی شد. به این منظور از شش تیمار شامل بذر خواب، بذر خوابی که به مدت 10 ساعت با جیبرلین تیمار شدند، بذرهایی که به مدت یک هفته، سه هفته، شش هفته پس‌رس شدند و بذرهایی که پس از شش هفته پس‌رسی به مدت 10 ساعت با اسیدآبسیزیک تیمار شدند، استفاده شد. جنین بذرهای تیمار شده استخراج شد و با استفاده از الکتروفورز دوبعدی الگوی پروتئینی آنها مورد مقایسه قرار گرفت. حدود 600 پروتئین روی ژل‌ها شناسایی شد که از آن میان در تیمارهای جیبرلین، یک هفته، سه هفته، شش هفته پس‌رس و تیمار اسید آبسیزیک بر بذر پس‌رس به ترتیب 12، 40، 18، 15 و 38 لکه افزایش بیان و 13، 40، 32، 10 و 39 لکه کاهش بیان مشاهده گردید. 15 لکه فقط در تیمار اسیدآبسیزیک بر بذر پس‌رس مشاهده شد که در سایر تیمارها وجود نداشت. همچنین 20 لکه فقط در تیمار خواب و 23 لکه فقط در تیمار جیبرلین بیان شده بود. نتایج نشان داد که درصد جوانه‌زنی با افزایش هفته‌های پس‌رسی روند افزایشی داشت. مصرف جیبرلین در بذر خواب مشابه بذرهای شش هفته پس‌رس سبب افزایش جوانه‌زنی شد. همچنین اثر جیبرلین بر روند سنتز پروتئین‌ها مشابه شش هفته پس‌رسی بود. اسیدآبسیزیک سبب کاهش جوانه‌زنی در بذرهایی شد که شش هفته پس‌رسی را گذرانده بودند و نتایج درصد جوانه‌زنی این تیمار مشابه تیمار یک هفته پس‌رس بود. اثر مصرف اسیدآبسیزیک بر افزایش و کاهش بیان پروتئین‌ها مشابه بذرهایی بود که یک هفته پس‌رسی را گذرانده بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که جیبرلین اثر مشابه با پس‌رسی را دارد و اسیدآبسیزیک سبب افزایش خواب در بذر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Gibberellic acid and Abscisic Acid on Protein Synthesis of Embryo Axis in Dormant and After-Ripened Wheat (Triticum aestivum L.RL4137) Seed

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Hajiabbasi 1
  • Reza Tavakkol Afshari 2
  • Houshang Alizadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

To better understand seed dormancy breaking of bread wheat (Triticum aestivum L.RL4137), we examined protein synthesis in dormant and after-ripened seeds.We used six treatments including dormant seed, dormant seed that were subjected to gibberllic acid (GA3) for 10 hours, dormant seed with one, three and six weeks of after-ripening and finally six weeks after-ripened seed subjected to abscisc acid (ABA) for ten hours. Protein synthesis was examined by two-dimensional gel electrophoresis. Almost 600 spots were displayed on gels. Volumes of 13, 40, 18, 15, 38 spots were reduced and volumes of 12, 32, 10 and 39 spots were increased significantly in treatments of GA3, and one, three and six weeks of after-ripeining, respectively. 15 spots in ABA treatment on after-ripened seed, 20 spots in dormant treatment and 23 spots in GA3 treatment were expressed. Germination was increased with after-ripening synchronously. Similar to six weeks after-ripened seed, application of GA3 also increased germination. Moreover, the effect of GA3 on up and down regulation of proteins was similar to six weeks after-ripening. ABA treatment resulted in reduction of germination in six weeks after-ripened seeds. Results of percentage of germination were similar to one week after-ripened treatment. Effect of ABA application on up and down regulation of proteins was similar to one week after-ripened seeds. The result of this study showed that GA3 had the same effect of after-ripening and ABA increased the level of seed dormancy, however, at the level of protein sysnthesis may not be similar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ABA
  • After-ripening
  • dormancy
  • GA
  • Proteome