تأثیر عصاره برخی گیاهان دارویی در کنترل علف‌های هرز تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) و سلمه‌تره (Chenopodium album) در لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی و الکلی حاصل از مواد گیاهی درمنه، گشنیز، اکالیپتوس و زیره سبز بر رشد علف‌های هرز تاج‌خروس وحشی و سلمه‌تره در آزمایشگاه و مزرعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) در سال 1387 انجام گرفت. برای تهیه عصاره‌ها، مواد گیاهی آسیاب و پودر و سپس درون بشر با مقدار معین آب مقطر مخلوط شدند. این محلول‌ها به مدت 72 ساعت در دمای 25 درجه سلسیوس شیکر شدند و آنگاه با عبور از کاغذ صافی و سانتریفوژ کردن، عصاره‌های گیاهی تهیه گردید. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که عصاره‌های درمنه و زیره سبز میزان جوانه‌زنی علف‌های هرز سلمه‌تره و تاج‌خروس وحشی را به طور معنی‌داری کاهش دادند، به طوری که این تأثیر بر جوانه‌زنی سلمه‌تره بیشتر بود. کمترین درصد جوانه‌زنی، در هر دو علف هرز با 98 درصد کاهش در تیمار 100 درصد عصاره الکلی بدست آمد. در بررسی‌های مزرعه‌ای نیز عصاره‌های الکلی حاصل از مواد گیاهی زیره سبز و درمنه کمترین درصد سبز شدن تاج‌خروس وحشی و سلمه‌تره را داشتند، در نتیجه بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی لوبیا چیتی و تعداد غلاف در مترمربع در این تیمارها بدست آمد. اما در شاهد (بدون عصاره‌های مواد گیاهی) بیشترین درصد سبز شدن هر دو علف هرز مشاهده شد و به همراه تیمار علف‌کش ترفلان + یکبار وجین دستی کمترین عملکرد دانه و بیولوژیکی و تعداد غلاف در مترمربع لوبیا چیتی بدست آمد. در کل، عصاره‌های الکلی زیره سبز و درمنه بیشترین اثر بازدارندگی را بر رشد علف‌های هرز داشتند، که این امر در تحقیقات آینده می‌تواند در تولید مواد شیمیایی آللوپاتیک به عنوان ماده پایه برای الگوی ساخت علف‌کش‌های طبیعی مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Herbal Extracts on Red Root Pigweed (Amaranthus retroflexus) and Lambsquarters (Chenopodium album) Weeds in Pinto Bean (Phaseolus vulgaris)

نویسندگان [English]

  • Faezeh Ebrahimi 1
  • Naser Majnoon Hosseini 2
  • Seyed Mohammad Bagher Hosseini 3
1
2
3
چکیده [English]

This experiment was set to study the allelopatic effect of aqueous and alcoholic extracts of artemisia, coriander, eucalyptus and cumin on growth of red root pigweed and lambsquarters weeds at laboratory and field in the University of Tehran (Karaj-Iran) in 2008. The herbal plant samples were ground and powdered for extraction preparation, and were mixed with distilled water in a beaker. The extracts were shaked for 72 hours at 25°C, then filtered though paper and centrifuged. Laboratory results showed that the extracts of artemisia and cumin prevented the red root pigweed and lambsquarters seed weed germination significantly (p?5%). This effect was greater on red root pigweed germination than that of lambsquarters. For both weeds, the lowest germination was obtained at %100 concentration of alcoholic herbal extract. According to field observation, the alcoholic extracts of cumin and artemisia prevented the red root pigweed and lambsquarters seed germination. So, the highest pinto bean grain and biological yields and pod numbers per unit area acquired. But, the check (no herbal extract) showed the highest weed emergence and together with using trifluralin + one hand weeding gave the lowest pinto bean yields and pod numbers. Totally, the alcoholic extracts of cumin and artemisia had the most hindrance effects on red root pigweed and lambsquarters growth, which revealed that in future research allopathic products such as herbal extracts can be used as natural herbicide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathy
  • Aqueous and alcoholic herbal extracts
  • Artemisia and Cumin
  • Pinto bean
  • Red root pigweed and lambsquarters weeds