تأثیر مدیریت پسمان‌های گیاهی و سطوح نیتروژن بر مهمترین ویژگی‌های کیفی خاک و درصد پروتئین دانه دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط دیم

نویسندگان

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

به منظور بررسی اثرات مخلوط کردن مقادیرمختلف پسمان‌های گیاهی جو و کود نیتروژن بر برخی ویژگی‌های کیفی خاک و در صد پروتئین دانه دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط دیم، آزمایشی دو ساله (88 -1387و 87-1386) در قالب طرح کرت‌های نواری خرد شده با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. کرت‎های عمودی شامل دو رقم جو رایج منطقه (افضل و ریحان) و کرت‎های افقی شامل سه میزان بقایا (صفر، 750 و 1500 کیلوگرم در هکتار) و کرت‎های فرعی سه میزان نیتروژن (صفر، 40 و 80 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که در خصوص نیتروژن کل خاک و در صد پروتئین دانه اثرات سال و بر همکنش رقم × بقایا × نیتروژن اختلاف معنی‌دار وجود دارد. نتایج نشان داد در مواردی که بقایا به میزان1500 کیلوگرم در هکتار به خاک اضافه می‎شود، بایستی میزان نیتروژن بکار برده شده نیز متناسب با افزایش بقایا اضافه شود. همچنین با افزایش بقایا درصد کربن خاک افزایش یافت و بین تیمارها اختلاف معنی‌دار 01/0P? مشاهده گردید. در این بررسی، بین دو رقم اختلاف معنی‎داری از نظر درصد کربن خاک مشاهده نشد. روند تغییرات سطوح مختلف نیتروژن در سطح صفر درصد بقایا نشان داد که با افزایش نیتروژن، درصد کربن خاک در هر دو رقم کاهش یافت. با افزایش نیتروژن، نیتروژن کل خاک به طور معنی‎داری افزایش یافت. روند تغییرات سطوح مختلف نیتروژن در سطوح مختلف کاربرد بقایا نشان داد که با افزایش نیتروژن درصد پروتئین دانه در هر دو رقم افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Straw Management and Nitrogen Rates on Soil Quality and Grain Protein of Two Barley (Hordeum vulgare L.) Cultivars under Dryland Conditions

نویسندگان [English]

  • Hossein Sadeghi
  • Seyed Abdolreza Kazemayni
چکیده [English]

A 2-years (2007-2009) field study was carried out at the college of Agriculture, Shiraz University, to evaluate the influence of crop residues management and nitrogen (N) rates on soil quality and barley grain protein under dryland conditions. The experiment was conducted as strip split plot with four replications. Horizontal plots were three crop residues rates (0, 750 and 1500 kg ha-1), vertical plots consisted of two barley cultivars (CVs) (Afzal and Reyhan), and sub-plots were three N rates (0, 40, and 80 kg N ha-1). The Results of ANOVA showed that there were significant differences for year effects and Y×C×N for total N grain and protein percentage. When the crop residues were completely added (100%), N rates should be added according to residues rates. Increasing crop residue level increased soil organic carbon. Crop residue application had no effect on grain protein percentage. There were no significant differences between two cultivars for Crop residue application. High N increased grain protein percentage significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • Grain protein
  • Soil quality
  • Straw management and nitrogen