بررسی اثر جیبرلین و اسیدآبسیسیک بر سبز شدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه نخود در شرایط دیم و آبی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

3 دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر هورمون‌های جیبرلین و اسیدآبسیسیک بر توان سبز شدن، و سرعت سبز شدن، قدرت بذر و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه نخود تحت شرایط دیم و آبی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. کاربرد هورمون‌ها به صورت پرایمینگ بذر قبل از کشت در شرایط آبی و دیم اعمال شد. بذرها در غلظت‌های صفر (هیدروپرایمینگ) 50، 100 و 150 پی‌پی‌ام از هورمون جیبرلین و اسید آبسیسیک به صورت جداگانه پرایم شده و سپس در مزرعه کشت شدند. رقم مورد استفاده، نخود رقم آزاد و آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی بود. در خصوص صفاتی نظیر درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن و تعداد شاخه‌های اولیه تفاوتی بین شرایط دیم و آبی مشاهده نشد. هیدروپرایمینگ منجر به افزایش وزن تر و خشک ریشه، سرعت رشد گیاهچه، وزن تر بخش هوایی و تعداد گره تثبیت‌کننده نیتروژن شد. پرایمینگ بذر با جیبرلین سبب افزایش طول ساقه، قدرت بذر و طول ریشه شد. بیشترین درصد و سرعت سبز شدن گیاهچه و وزن خشک ریشه در شرایط آبی و همچنین حداکثر طول ریشه و تعداد شاخه‌های اولیه در شرایط دیم از تیمار پرایمینگ با اسید آبسیسیک بدست آمد. منشعب‌ترین ریشه‌ها در گیاهچه‌های حاصل از بذرهای پرایم نشده مشاهده شد. بهترین تیمار از نظر بهبود قدرت بذر در هر دو شرایط آبی و دیم، جیبرلین 100 پی‌پی‌ام بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Priming by Gibberellin and Abcsisic Acid on Emergence and some Physiological Characters of Chikpea (Cicer arietinum L.) Seedling under Dry and Irrigated Conditions

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Isvand 1
  • Mohsen Azarnia 2
  • Farhad Nazarian Firoozabadi 1
  • Reza Sharafi 3
1
2
3
چکیده [English]

This research evaluated the effects of gibberellin (GA3) and abscisic acid (ABA) on emergence capability, rate of emergence, vigor index and some physiological characters of chickpea seedling (Cicer arietinum L.) in a field experiment (as split) under dry and irrigated conditions. Seeds were primed with 0, 50, 100 and 150 ppm of each phytohormones. Examined chickpea cultivar was Azad. The results showed that emergence percentage, rate of emergence and number of lateral primary branches were the same in both irrigated and dry conditions. Root fresh and dry weights, seedling growth rate, shoot fresh weight and number of nitrogen fixing nodules increased by hydro-priming. Gibberellin priming improved stem height, root length and seed vigor. ABA priming resulted in maximum emergence percentage, rate of emergence and root dry weight in irrigated condition and the maximum root length and number of lateral shoot in dry condition. The most branchy roots observed in seedling which produced by non-primed seed. Vigor index was increased by 100 ppm GA3 in both irrigated and dry conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ABA
  • Chickpea
  • gibberellin
  • Priming
  • seed