مدل‌سازی برهمکنش کود نیتروژن و دوزهای علف‌کش نیکوسولفورون بر عملکرد دانه و بیوماس ذرت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشجوی سابق دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

به منظور مدل‌سازی نهاده‌های کشاورزی در ذرت، آزمایشی در سال 1387 در مزرعه کشاورزی پردیس دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار انجام گرفت. فاکتور‌های مورد آزمایش شامل 4 سطح کود نیتروژن (0، 180، 270، 360 کیلوگرم در هکتار کود اوره 46 درصد) و دوز علف‌کش نیکوسولفورون (0، 20، 40، 60 و 80 گرم ماده مؤثر در هکتار) تعیین گردید. براساس معادله برازش شده برای مدل‌سازی، جهت رسیدن به عملکرد بالا، 250 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و دوز 38 گرم ماده مؤثر در هکتار علف‌کش نیکوسولفورون مورد نیاز برای رسیدن به 50 درصد ماکزیمم عملکرد نیاز است. همچنین برازش داده‌ها بر اساس خطوط تراز، بالاترین عملکرد دانه ذرت در تیمار کود نیتروژن 270 کیلوگرم در هکتار و دوز 60 و 80 گرم در هکتار ماده مؤثر علف‌کش که معادل یازده تن در هکتار به دست آمد، همچنین بیوماس ذرت در همین تیمار‌ها معادل هشت تن در هکتار به دست آمد. کمترین عملکرد و بیوماس ذرت (معادل سه تن در هکتار) مربوط به تیمار بدون کاربرد کود نیتروژن و علف‌کش بود. نتایج تحقیق نشان داد که کاربرد کود نیتروژن بیش از 360 کیلوگرم در هکتار منجر به افزایش دوز علف‌کش جهت کنترل مناسب علف‌های هرز می‌گردد. از این رو کاربرد کود نیتروژن در مزرعه می‌بایست با توجه به تراکم و گونه علف هرز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling of Interaction between Fertilizer Rates and Nicosulfuron Herbicide Doses on Grain Yield and Biomass of Corn

نویسندگان [English]

  • Ahmad Zare 1
  • Hamid Rahimian Mashhadi 2
  • Hassan Alizadeh 2
  • Mohsen Beheshtian Mesgaran 3
1
2
3
چکیده [English]

In order to modeling the output required in corn, an experiment was conducted with a factorial arrangement based on a randomized complete block design with three replications at Research Fields of University of Tehran in 2007. Two factors including four levels of N fertilizer (0, 180, 270, and 360 kg ha-1of Urea fertilizer 46 %) and five doses of Nicosulfuron herbicide (0, 20, 40, 60, and 80 g. ai ha-1) were used. According to the equation fitted on data, to achieve high yield, 250 kg ha-1 N fertilizer and 38 g ai ha-1 Nicosulfuron herbicide dose (i.e reaching to the 50 % of the yield) are needed. Also, the data fitted by line level showed that the highest corn grain yield (almost 11 t ha-1) and corn biomass (8 t ha-1) were observed with 270 kg ha-1 N fertilizer and 80, 60 g. ai ha-1 Nicosulfuron herbicide treatments. Besides, the lowest corn grain yield and biomass yield (3 t ha-1) were obtained in the treatment used no N fertilizer and herbicide dose. The results showed that application of N fertilizer up to 360 kg ha-1 resulted in higher herbicide dose used for appropriate weed control. Consequently, N fertilizer must be applied in farm based on weed density and species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active ingredient
  • Corn
  • Data fitting
  • herbicide
  • nitrogen