اثر مدیریت تولید بر روند شکست سختی بذر در یونجه یکساله (Medicago scutellata cv. Robinson).

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشیار دانشگاه آزاد واحد کرج

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 دانشیار دانشگاه آزاد واحد کرج

5 استادیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب

6 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

7 استاد دانشگاه وین، اتریش

چکیده

در نظام‌های تناوبی غلات-لگوم‌های یکساله سختی بذر به عنوان شرط لازم جهت حفظ ذخیره بذر خاک محسوب می‌شود که تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی و مدیریتی قرار می‌گیرد. این پژوهش به منظور بررسی شرایط اقلیمی، روش کشت و نظام کوددهی بر روند شکسته شدن دانه سختی در یونجه یکساله (Medicago scutellata cv. Robinson) به اجرا در آمد. طرح به صورت کشت دیم و آبی در دو مکان در معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود و ایستگاه تحقیقات حاصلخیزی خاک ماهیدشت در استان کرمانشاه در سال زراعی 88-1387 انجام شد. پس از پایان دوره رشد فیزیولوژیک یونجه یکساله در تیر ماه، آزمون جوانه‌زنی بذر در فواصل هر ‌30 روز یکبار و در طول یک دوره هشت ماهه درآزمایشگاه انجام شد. نتایج نشان داد که با گذشت زمان درصد شکست سختی بذر از یک روند افزایشی پیروی نمود. سرعت شکست سختی بذر طی ماه‌های شهریور (ماه دوم) تا آبان ماه بیشتر بود. شکست سختی بذرهای تولیدی تحت تأثیر سطوح مختلف تیمارهای کودی قرار گرفت به طوری که در شرایط کشت دیم تیمار شاهد (بدون کود) و در شرایط آبی تیمارهای کودی باکتری تثبیت‌کننده نیتروژن+قارچ میکوریزا و تیمار کودی باکتری تثبیت‌کننده نیتروژن + باکتری تسهیل‌کننده جذب فسفر بیشترین درصد سختی بذر مشاهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Production Systems on Seed Hardiness of Annual Medic (Medicago scuttelata var. Rabinson)

نویسندگان [English]

 • Ghobad Shabani 1
 • Keyvan Shams 2
 • Mohammadreza Chaichi 3
 • Ghobad Salimi 2
 • Sirous Ekhtiari 2
 • Mohammadreza Ardakani 4
 • Kazem Khavazi 5
 • Hamidreza Eshghizadeh 6
 • J. K. Friedel 7
1
2
3
4
5
6
7
چکیده [English]

Seed hardiness in annual medics plays an important role in soil seed bank reserve to ensure ley farming system sustainability. To study the level of seed hardiness in annual medic (Medicago scuttelata var.Rabinson) at different fertilizing treatments and growing conditions (irrigated and dry farming system), an experiment was conducted at two research stations (Sararod, Research Institute and Soil Fertility Research Station in Mahidasht). After the physiological maturity of pods in early July, seed germination tests were conducted at 30 days intervals in consecutive months of July, August, September, October, November, December, January and March. Results indicated that seed hardiness decreased after seed maturity and the lowest of seed hardiness was detected in September. Mean monthly hard seed break down rate was lower under irrigated system compared to dry farming system. The mean monthly hard seed breakdown rate was lower in plots receiving biologic and integrated fertilizers compared to other fertilizing treatments. The monthly hard seed break down rate in Sararoud Station (dryer climatic conditions) was higher compared to Mahidasht Station (more annual rainfall and cooler climatic conditions). The highest hard seed rate in dry farming system was obtained in control treatment. However, the highest seed hardiness in irrigated system was observed in nitrogen fixing bacteria + mycorrhiza and nitrogen fixing bacteria + phosphate solubilizing bacteria treatments, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Annual medic
 • Hard seed
 • Mycorrhiza
 • Phosphate solubilizing bacteria
 • rhizobium